W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zakup drukarki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę drukarki i monitora.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 06.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

30 października 2018r., na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

ATUT   KOMPUTER Maciej Laskowski

ul. Armii Krajowej 10A/2,

50-541 Wrocław

1.760,00zł

2.

YAMO Sp. z o.o. Oddział Katowice

ul. Sowińskiego 4

40-018 Katowice

1.795,80zł

3.

Infus Katarzyna Fuśnik

ul. Sienkiewicza   7A/4

10-268 Olsztyn

1.722,00zł

4.

Office Pulse Sp. z o.o.

ul. Domaniewska   17/19 lok. 133

02-672   Warszawa

1.480,00zł


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Wołów, dn. 07.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 30 października 2018r., na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


OFFICE PULSE Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 17/19 lok. 33
02-672 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 20.11.2018r.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Treść

Wołów, dnia 30.10.2018 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące zakupu sprzętu komputerowego.

 

Zamawiający:  Powiat Wołowski, z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00, NIP 988-01-33-369

Tryb udzielenia zamówienia: Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. 30.000 euro, postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

I.        Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego

II.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia są nowe urządzenia:

1.       Drukarka HP LJ Pro 400 M402dne, szt 1

2.       Monitor Dell U2412M, szt. 1

III.    Wymagania dodatkowe

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

IV.   Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 20 listopada 2018r.

Płatność za realizację zamówienia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie Strony.

V.     Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI.   Opis sposobu obliczania ceny

1.      Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie zamówienia.

3.      Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

4.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VII. Opis przygotowania oferty

1.      Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.

3.      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.      Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VIII.           Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN).

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

 

                                       Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                                      Cena  brutto  oferty badanej

IX.    Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 06.11.2018r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dostawa sprzętu komputerowego.”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Dostawa sprzętu komputerowego.”

c)       faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

X.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XI.    Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XII.  Pozostałe informacje:

1.      Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30.000 euro.

2.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


                                                                                                             

 

Załączniki:

1.       Formularz oferty

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane