logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
minus Majątek Powiatu
   minus Majątek Powiatu - 2008
      minus załącznik nr 1
      minus załącznik nr 2
      minus załącznik nr 3
      minus załącznik nr 4
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. załącznik nr 1
2. załącznik nr 2
3. załącznik nr 3
4. załącznik nr 4

Fragment Uchwały Nr XII/71/07 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie budżetu powiatu wołowskiego na rok 2008.

Informacja o stanie mienia powiatu wołowskiego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. nr 133 poz. 872/ mienie Skarbu Państwa będące we władaniu państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 roku przez samorząd stało się z mocy prawa z tym dniem mieniem / w naszym przypadku! powiatowym. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Powiat posiada wszystkie decyzje Wojewody potwierdzające nabycie mienia.

Artykuł 180 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Zarząd wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego w szczegółowości określonej wart. 180 cytowanej ustawy. Informacja o zmianach w mieniu dotyczących przysługujących jst praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych przedstawiana jest za okres od złożenia poprzedniej informacji.

Na dzień sporządzania informacji powiat użytkuje nieruchomości stanowiące jego własność. Wyjątkiem są wynajmowane pomieszczenia biurowe przez Zarząd Dróg Powiatowych od Zarządu Dróg Krajowych oraz przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołowie od Gminy Wołów.

PZ ZOZ w Wołowie realizuje funkcje lecznictwa szpitalnego na terenie Brzegu Dolnego w obiektach użyczonych nieodpłatnie powiatowi przez właściciela - Zgromadzenie Zakonne św. Karola Boromeusza w Trzebnicy.

Od złożenia poprzedniej informacji przeprowadzono następujące zadania inwestycyjne w naszych oświatowych jednostkach organizacyjnych:

- wymiana okien drewnianych na PCV w Zespole szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

- wymiana okien drewnianych strychu i sali gimnastycznej na PCV w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

- odwodnienie, izolacje, remont szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wołowie

- wymiana okien drewnianych na PCV w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Ogłoszono również przetargi na:

- "Założenie monitoringu wizyjnego budynków następujących szkół: Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Brzeg Dolny, Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wołowie". Otwarcie ofert planowane jest na 19 listopada 2007 r.

- „Poprawę jakości i efektywności pracy oraz optymalizacja wykorzystania stanu bazy lokalowej Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 27 listopada 2007 r.

Od złożenia poprzedniej informacji, decyzją Wojewody Dolnośląskiego włączono do powiatowego zasobu nieruchomości następujące składniki:

- działki' stanowiące drogi położone w obrębie Żerków, gmina Brzeg Dolny, o numerach ewidencyjnych: 10/2 o pow. 0,0137 ha, 15/4 o pow. 0,0009 ha i 15/5 o pow. 0,0093 ha.

- działki stanowiące drogi położone w obrębie Proszkowa, gmina Wołów, o numerach ewidencyjnych: 352/4 o pow. 0,0075 ha i 157/2 o pow. 0,0082 ha. Przejęto również od PCC ROKITA S.A. w formie darowizny użytkowanie wieczyste następujących działek: obręb Żerków, gmina Brzeg Dolny, nr 9/5 o pow. 0,21 ha (droga) oraz obręb Brzeg Dolny, nr 3/5 AM 23 o pow. 139 m2 i nr 3/8 AM 23 o pow. 227 m2.

Dodatkowo Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę nr 10/14/07 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawienie użytków rolnych stanowiących własność Powiatu Wołowskiego.

Wydzierżawiono na okres do 3 lat nieruchomość oznaczoną nr 13 AM 42 w obrębie Oborniki Śląskie.

Udzielono pełnomocnictwa dla Członka Zarządu Powiatu Wołowskiego p. Marka Cukrowskiego do reprezentowania Powiatu na zebraniach współwłaścicieli nieruchomości położonej w obrębie Godzięcin (udział we współwłasności - 31,42%). Uzgodniono formę zagospodarowania działki nr 4917 AM 40 położonej w Wołowie, ul. Zaułek Zielony, w wyniku czego ów działka zostanie wydzierżawiona na rzecz ARiMR.

Po wstępnych uzgodnieniach dokonanych przez Zarząd Powiatu Wołowskiego zlecono wydzielenie budynku w kompleksie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie, zmierzającego do zbycia nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Uregulowano stan prawny nieruchomości położonej w obrębie Pogalewo Wielkie, o numerze: 2111 AM l o pow. 0,1160 ha oraz rozpoczęto uzgodnienia w celu przejęcia od Gminy Brzeg Dolny ww. działki stanowiącej drogę powiatową.

W 2007 r. dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości o nr 13 AM 42 w Obornikach Śląskich za niepełny okres dzierżawy (do 13 czerwca 2007 r.) wyniosły 191,88 zł.

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne użytkują w zasadzie, przekazane im w zarząd, nieruchomości na cele działalności statutowej. Wartość użytkowanych przez nich środków trwałych i wyposażenia zaprezentowano w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu użytkowanych przez jednostki organizacyjne powiatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zarząd Dróg Powiatowych administruje nieruchomościami w Wołowie i Wińsku i z wynajmu lokalu mieszkalnego i garażu uzyska w roku 2007 wpływy w wysokości 6.600 zł.

Zespół Szkół im. T. Kościuszki wynajmuje mieszkania, które znajdują się w budynkach dydaktycznych i z tego tytułu dochody powiatu wyniosą 12.000 zł.

Starostwo Powiatowe wynajmuje wolne pomieszczenia biurowe i garaż i z tego tytułu dochody budżetu powiatu w roku 2007 wyniosą około 49.000 zł.

Przeprowadzono w roku 2007 remont I piętra w budynku Szpitala w Wołowie, przy nakładach w kwocie 55.000 zł. Remont pozwolił na przeniesienie funkcji administracyjnych do budynku szpitalnego, w wyniku czego Dyrekcja PZZOZ w Wołowie wystąpiła o wygaszenie zarządu w budynkach dotychczas realizujących funkcje administracyjne.

Nakłady te nie wpłyną obecnie na poziom uzyskiwanych dochodów z majątku, ale przyczynią się do jego zachowania w lepszym stanie technicznym, a ponadto zoptymalizują koszty zarządzania nieruchomością ponoszone przez PZ ZOZ.

Załącznik nr 3 – mienie którym gospodaruje Zarząd Powiatu Wołowskiego

Załącznik nr 4 - drogi powiatowe

Ilość odwiedzin: 7163
Nazwa dokumentu: Majątek Powiatu - 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2008-03-17 15:16:26
Data udostępnienia informacji: 2008-03-17 15:16:26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 14:06:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner