logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
minus Inne
   minus Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie
   minus Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie
   plus Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
   plus Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
   minus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
      minus Kierownictwo
      minus Zakłady DR
      minus Zgłoszenia ZRR
      minus Ostrzeganie i postępowanie w przypadku awarii
      minus Ogłoszenie o naborze do służby w PSP
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                               Wołów, dnia  17 lutego 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej

(docelowo starszy ratownik - kierowca)

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie ogłasza nabór do służby
w Państwowej Straży Pożarnej:

 • liczba kandydatów planowanych do przyjęcia do służby: 1,
 • nazwa stanowiska: stażysta (docelowo stanowisko etatowe: starszy ratownik - kierowca),
 • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej PSP w Wołowie,
 • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.

 

Niezbędne wymagania

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną
do pełnienia tej służby.

 

Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 2. życiorys,
 3. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (załącznik nr 1),
 4. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
 5. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3),
 6. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas wszystkich etapów naboru (załącznik nr 4)
 7. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 8. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 9. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 10. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 1-6 muszą być podpisane osobiście przez kandydata, natomiast na kopiach dokumentów wymienione w pkt. 7-9 należy umieścić adnotację „Potwierdzam zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis kandydata.

 

 

UWAGA!!!

 

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP w Wołowie – 2017” w terminie od dnia 20 lutego 2017 do dnia 09 marca 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy lub przesłać drogą pocztową na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

 56-100 Wołów

 

 

Oferty złożone po terminie (w przypadku przesłania za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby przed ogłoszeniem niniejszego naboru zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganej dokumentacji.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne jest sześcioetapowe i składa się z:

 1. Weryfikacji kompletności dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadane uprawnienia (max. 60 pkt.).
 2. Sprawdzianu lęku wysokości (zaliczony lub niezaliczony).
 3. Próby wydolnościowej i oceny sprawności fizycznej (zaliczony lub niezaliczony).
 4. Sprawdzian z pływania (zaliczony lub niezaliczony)
 5. Pisemnego testu wiedzy (min. 11 pkt.).
 6. Rozmowy kwalifikacyjnej (min. 26 pkt.).
 7. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP (zdolny lub niezdolny).

 

Do etapów wymienionych w pkt. 2-6 kandydaci przystępują po okazaniu dowodu osobistego. Ponadto przed przystąpieniem do etapu wymienionego w pkt. 3 kandydaci okazują zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

 

 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I etap  - ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikającym z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

 

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów;
 2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;
 3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;
 4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) - 25 punktów;
 5. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) - 30 punktów;
 6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 10 punktów;
 7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) -15 punktów;
 8. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT + RW (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 20 punktów;
 9. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) - 15 punktów;
 10. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), (kopia dyplomu) - 15 punktów;
 11. prawo jazdy kat. C lub CE (kopia prawa jazdy) - 10 punktów;
 12. prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) - 15 punktów
 13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów, np. uprawnienia do obsługi podnośników, udokumentowane zaświadczenie w prowadzeniu samochodów kat. C, CE przez okres min. 1 roku (zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy o wykonywaniu pracy na stanowisku kierowcy kat. C, CE lub zaświadczenie z OSP o zajmowaniu funkcji kierowcy lub dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych kat. C, CE) – 5 punktów za jedno uprawnienie;
 14. dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór - 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się z zastrzeżeniem że jeśli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;
 • w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu
  w zakresie kwalifikowane pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.

 

 

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • RW – szkolenie strażaków - ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,
 • SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

 

 

II etap - test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia
i na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami).

Próba wydolnościowa – opis konkurencji:

Wyposażenie:

 • stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet, 40 cm – dla mężczyzn,
 • stoper,
 • metronom.

 

Wykonanie próby:

 • badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
 • metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
 • czas trwania pełnego ćwiczenia – 4 minuty - dla kobiet, 5 minut – dla mężczyzn..

 

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Na hasło „raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej - przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery" (czwarty takt metronomu) dostawia prawą stopę do stopy lewej na podłodze, przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi dwie sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary, każdy przez 30 sekund).

 

 

Wskaźnik sprawności - FI oblicza się wg następującego wzoru

Czas pracy w sekundach x 100

FI = ----------------------------------------

           2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

Test sprawności fizycznej – opis wykonywania prób.

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych.

 

 1. Bieg na 1 000 m
 2. Bieg na 50 m

 

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu).

 

 1. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane)
i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

 

 

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

 1. próby dla mężczyzn:
 1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
 2. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
 3. podciąganie na drążku – 12 powtórzeń;
 1. próby dla kobiet:
 1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,
 2. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
 3. podciąganie na drążku – 8 powtórzeń;

 

 

 

III etap – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Opis konkurencji

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 metrów na drabinę ustawiona pod kątem 75° i zszedł
z niej.

 

IV etap - sprawdzian z pływania

Opis konkurencji

Sprawdzian z pływania przeprowadza się w stroju kąpielowym bez przyrządów pomocniczych. Start wykonuje się na sygnał startera z poziomu wody, bez skoku.

Sprawdzian uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem
w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

 

V etap pisemny test wiedzy obejmujący problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na danym stanowisku, składający się z 20 pytań  - czas trwania 25 minut.

Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedni, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w PSP, który podczas testu:

 1. korzysta z pomocy innych osób;
 2. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta
  z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję
  do wykorzystania;
 3. rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony powyżej.

 

 

VI etap - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą:

 1. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 2. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2 - 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych powyżej wynosi 12,5 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w ww. sposób.

 

 

VII etap – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Na badania lekarskie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w PSP zostanie skierowany kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie,
że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 

Inne informacje

 • Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu
  o przyjęcie do służby adres e-mail.
 • Lista numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, informacja o terminach oraz miejscu przeprowadzania kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczana będzie na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Wołowie, do końca dnia następnego po zakończeniu danego etapu postępowania, za wyjątkiem etapu I, którego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2017 r.
 • Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
 • Postępowania kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego PSP
  w Wołowie listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. 
 • Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na listę kandydatów do przyjęcia do służby w PSP będzie można odebrać osobiście w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji

Miejscem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania jest Komenda Powiatowa PSP w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 38, pok. nr 27, tel. 71 389 27 02 wew. 37, osoba do kontaktu – Olga Pikulska.

 

OP

Załączniki do pobrania: 2017-02-24 23:20:51 - Załącznik nr 1 (30.50 kB)
2017-02-24 23:21:17 - Załącznik nr 2 (30.50 kB)
2017-02-24 23:21:40 - Załącznik nr 3 (31.00 kB)
2017-02-24 23:22:06 - Załącznik nr 4 (31.00 kB)

Ilość odwiedzin: 41
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze do służby w PSP
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Maciejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Maciejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 11:55:41
Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 11:55:41
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 23:22:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner