logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   minus Sprawy geologiczne
      minus Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-złożowej
      minus Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóź nieobjętych własnością górniczą
      minus Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
      minus Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej
      minus Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji
      minus Przekazywanie innej dokumentacji geologicznej
      minus Zgłoszenia projektów robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
      minus Uzgodnienie kierunku rekultywacji
      minus Zgoszenie wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
      minus Informacja o złożach koncesjonowanych
      minus Spis złóż
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 Zgłoszenia wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, do 10 m3 w roku kalendarzowym, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną

 
1.     Zgłaszanie wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jest możliwe jeżeli jednocześnie wydobycie:
1.1.   będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
1.2.    nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
1.3.   nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
2.      Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w pkt 1, jest zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Starostę Górowskiego, określając:
2.1.    lokalizację zamierzonych robót,
2.2.    zamierzony czas ich wykonywania.
3.     Podstawa prawna:
- art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981).
4.     Wymagane dokumenty:
4.1.   Wniosek o przyjęcie zgłoszenia,
4.2.   Aktualny wypis z rejestru gruntów,
4.3.   Kopię aktualnej mapy zasadniczej przedmiotowej działki w skali 1:1000 z naniesieniem miejsca wykonywania prac wydobywczych.
5.     Miejsce złożenia dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5.
6.     Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie występuje.
7.     Uwagi !
W przypadku naruszenia wymagań określonych w pkt 1 i 2:
7.1.    właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;
7.2.    starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
8.     Opłata skarbowa:
W przypadku działania pełnomocnika 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej, innych opłat brak.
9.     Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są przez Geologa Powiatowego pok. 32, tel. 71 380 59 85 (piątek) .

Załączniki do pobrania: 2012-08-27 13:40:48 - Wzór wniosku (14.67 kB)

Ilość odwiedzin: 1189
Nazwa dokumentu: Zgoszenie wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Gelmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Gelmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Chuszcz
Data wytworzenia informacji: 2012-08-27 12:13:11
Data udostępnienia informacji: 2012-08-27 12:13:11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-31 11:01:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner