logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   plus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
   plus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   minus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
      minus Zakres działalności
      minus Grono pedagogiczne
      minus Programy, Regulaminy, Statut
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie jest publiczną szkoła ponadgimnazjalną prowadzoną przez Powiat Wołowski.

Jesteśmy nowoczesną szkołą, która wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego człowieka. Nauczanie w naszej szkole umożliwia uczniom zdobycie wykształcenia średniego i zawodowego. Duży nacisk kładziemy zarówno na kształcenie ogólne, jak i zawodowe. Uczniowie mają możliwość zdobywania nowych umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz traktowania jej w sposób integralny. Kierunki kształcenia, uwzględniające nowoczesne technologie przygotowują absolwentów wyposażonych w szeroki zakres wiadomości i umiejętności, przygotowanych do odnalezienia się na rynku pracy.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie wchodzą następujące szkoły:

na podbudowie gimnazjum: 

  • czteroletnie Technikum w zawodzie technik handlowiec,
  • czteroletnie Technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych,
  • czteroletnie Technikum w zawodzie technik hotelarstwa,
  • czteroletnie Technikum w zawodzie kelner,
  • trzyletnie Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją,
  • dwu- i trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawody ujęte w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:

  • dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,
  • trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodzie kucharz i technik handlowiec.

W szkole nauczane są języki obce – język angielski, język niemiecki. Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowa oferta edukacyjna w postaci kół zainteresowań, kół sportowych, kół przedmiotowych dostosowana jest do potrzeb młodzieży, umożliwia podwyższenie kwalifikacji oraz rozwinięcie własnych zainteresowań. Działa u nas prężnie Samorząd Szkolny, który organizuje wiele imprez, takich jak: Otrzęsiny, Mikołajki, Walentynki, Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze. Nauczyciele pracujący w naszej szkole nauczają z pasją, a zajęcia przez nich przygotowywane cechuje rzeczowy i trafny dobór narzędzi i metod pracy w zależności od rodzaju realizowanego materiału. Prowadzący lekcje to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, dlatego też treści przekazywane na zajęciach są zgodne z podstawą programową, programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi oraz odpowiednio dostosowane do poziomu klasy, jej liczebności oraz tempa pracy.

Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów i właściwe relacje między nimi.

Bazę szkoły stanowią: nowocześnie urządzone pracownie, w tym dwie pracownie komputerowe wyposażone łącznie w 33 stanowiska pracujące w sieci z dostępem do Internetu, pracownia symulacyjna – 15 stanowisk, pracownia gastronomiczna, sale lekcyjne, biblioteka szkolna z centrum multimedialnym, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Praktyki i zajęcia praktyczne

Nauka w naszej szkole daje młodzieży szansę na zdobycie ciekawego zawodu.

Uczniowie kształcący się w Technikum: technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych technik hotelarstwa i kelner w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe, organizowane przez szkołę, w zakładach gwarantujących im wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. Szkoła dba o właściwą organizację praktyk. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy zgodnie z przyjętym programem praktyki, według harmonogramu, w wymiarze 8 lub 16 tygodni w całym cyklu kształcenia. Aby absolwentom naszej szkoły zapewnić wysoki poziom kształcenia zawodowego, efektywne przygotowanie do wykonywania zawodu, stworzyć lepszą szansę zatrudnienia współpracujemy z zakładami produkcyjnymi, hotelami, przedsiębiorstwami gastronomicznymi, handlowymi i instytucjami na terenie Wrocławia, Lubina, Wołowa i Brzegu Dolnego. Są to zakłady o wysokim standardzie, co gwarantuje uczniom wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. Praktyki odbywane u pracodawców są ważne również z psychologicznego punktu widzenia. Uczniowie uczą się dyscypliny pracy, odpowiedzialności, sumienności i kreatywności. Jesteśmy przekonani, że sprzyja to zdobywaniu przez młodzież oczekiwanych i pożądanych doświadczeń zawodowych, niezbędnych na obecnym rynku pracy.

Zajęcia praktyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają się w zakładach pracy i u rzemieślników na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracownikiem młodocianym, jego rodzicami lub prawnych opiekunami a pracodawcą. Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Zasadniczej prowadzone są zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania i przepisami Kodeksu Pracy.

 

 

Ilość odwiedzin: 2994
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-09 14:10:59
Data udostępnienia informacji: 2007-03-09 14:10:59
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-02 18:29:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner