W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Deklaracja dostępności cyfrowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie . 

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;

·          część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

·         formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych;

 

Na stronie internetowej https://www.pwpow.pl  kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 


Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.


Data sporządzenia deklaracji:

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Janus – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, e- mail: domdziecka5@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 319 76 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie - ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, zlokalizowane na parterze. Budynek nie posiada barier architektonicznych utrudniających wejście do budynku.

  Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, brak oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.Informacja nt. dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma platform, pochylni, windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującegoInformacja o dostępności tłumacza języka migowego
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie  informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

poczty elektronicznej – sekretariat@placowka-wolow.pl
faksu - numer 71 319 76 40


Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie należy przesłać:

faksem na numer: 71 319 76 40
w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@placowka-wolow.pl


W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

 

 

 

Powiadom znajomego