Powiat Wołowski

   pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00, 

    e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl
  

 ___________________________________________________________

 

IZD.272.1.2022                                  Wołów, dnia  14  lutego 2022r. 


ZAPYTANIE OFERTOWE  

na zadanie pn. ,,Wykonanie prac związanych z usunięciem drzew"


I. Zamawiający 
 Powiat Wołowski pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. 
 
 II.  Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.

 III.   Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV: 77211400-6 usługi wycinania drzew

 IV.  Określenie przedmiotu zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew, konaru drzewa wraz z uporządkowaniem terenu rosnących na gruntach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego:
 
Lp. Działka oznaczenia w terenie Gatunek drzewa / krzewu średnica pnia drzewa na wysokości 130 cm [cm] 
 
Nr 169, obręb Pogalewo Wielkie 

farba            topola kanadyjska                 79
 
farba               topola kanadyjska               60
 
farba               topola kanadyjska               74
 
farba               topola kanadyjska               68
 
farba              topola kanadyjska                 66
 
farba              topola kanadyjska                 67
 
farba               topola kanadyjska                72
 
farba               topola kanadyjska               94
 
farba               topola kanadyjska               81
 
 Nr 97,   obręb Pysząca
 

farba               topola kanadyjska               75
 
Nr 438,  obręb Wały 
 

farba                klon zwyczajny                   79
 
Wykonanie przedmiotowych zadań związane jest z obowiązkiem wykupu przez Wykonawcę pozyskanego drewna.

 Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonać oględzin przedmiotu zamówienia w celu przygotowania swojej oferty. 

Zakres prac obejmuje:
A)    oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu,
B)     ścięcie drzew, usunięcie obumarłego konara,  
C)     uporządkowanie terenu polegające na:
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna
- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Oferent (Wykonawca) może złożyć tylko jedną ofertę.
 
V. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 18.03.2022 r.

 VI.  Oferta cenowa powinna zawierać:
1. cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  ewentualnie koszt użycia podnośnika koszowego,
2.cenę zakupu drewna pozyskanego przez wykonawcę podczas wycinki (fakturę wystawi Powiat Wołowski),
3. ostateczną cenę oferty (netto i brutto), tj. cenę oferowanej usługi pomniejszonej o cenę zakupu drewna,   
4.  adres wykonawcy,
5.   NIP Wykonawcy, 
6.   adres e-mail Wykonawcy,
7. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
8. oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną, opłaconą polisę w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
9. oświadczenie, że  Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej 3 usługi dotyczące wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew, każda usługa  na kwotę przynajmniej 15 000 zł oraz referencje, bądź dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi dotyczące wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew zostały wykonane, od minimum trzech zleceniodawców,
10.   oświadczenie, że wykonawca dysponuje co najmniej 1 pracownikiem o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. ukończony kurs pilarza III stopnia lub Certyfikat European Tree Worker) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe uprawnienia, oraz niezbędnym  sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia,
11. oświadczenie o  wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
12.oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
13. oferta cenowa musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym,
14. ofertę cenową należy przedstawić w sposób zgodny z załącznikiem nr 1. 

 VII.  Warunki udziału w postępowaniu 
1.Wykonawca posiada wiedzę i  kompetencje do wykonania przedmiotu zamówienia.
2.Wykonawca dysponuje co najmniej 1 pracownikiem o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. ukończony kurs pilarza III stopnia lub Certyfikat European Tree Worker)- należy dołączyć kserokopie potwierdzające w/w uprawnienia.
3.Wykonawca będzie dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca posiada ważną, opłaconą polisę w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają stosowną wiedzę i  uprawnienia.

 VIII. Oferty częściowe 
      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IX. Opis sposobu obliczania ceny
Obliczenia ceny oferty należy dokonać w formie formularza ofertowego. 

Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować zysk Wykonawcy oraz wszystkie niżej wymienione koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej ilości, w wymaganym terminie:

- koszty robocizny, skalkulowane z uwzględnieniem stawki roboczogodziny obejmującej płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych;
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące ceny zakupu materiałów /bez VAT oraz koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na miejsce składowania;
-    koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu, łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, uwzględniającymi koszty przewozu sprzętu, montaż i demontaż;
- koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, które obejmują w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego;
-  koszty zabezpieczenia rejonu robót.

Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w PLN.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

 X. Kryterium oceny ofert:
1.  Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

        cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj.  maksymalną ilością punktów.
3.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
4. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej

 5.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
6.  Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt V warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
7.   Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8.  Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba, że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.     
9. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 XI. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
      
XII. Miejsce, sposób i termin składania ofert 
1.      Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2022 r. o godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

      Oferty można składać:

a) listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sprzedaż drzew na pniu – IZD.272.1.2022”,

b) osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sprzedaż drzew na pniu – IZD.272.1.2022”.

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

2.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. 29 w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 12:30.

3.   Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod uwagę. 

XIII. Termin i warunki płatności:
1.    Za wykonanie usługi Zamawiający dokona płatności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
2.    Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w pkt IV. 

XIV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XV. Pozostałe informacje: 
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.
  5.    Osoba do kontaktu:
Tadeusz Wróblewski, e-mail:  tadeusz.wroblewski@powiatwolowski.pl ,  tel. 606262761
6.   Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:
a)      e-mail: tadeusz.wroblewski@powiatwolowski.pl, 
b)      numer fax. 071/380 59 00.

XVI. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2.Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

       W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5.   Okres przechowywania danych:
a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-  przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
- dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
6.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8.    Posiada Pani/Pan:
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.   Nie przysługuje Pani/Panu:
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Z UP. STAROSTY

Jarosław Iskra

 /-/

WICESTAROSTA  


 Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 - oferta cenowa,

2.      Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

3.     Załącznik nr 3 - Wzór umowy.                                                                                
 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki:

Zapytanie ofertowe z dn. 14.02.2022r.
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy