W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6821.5.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6821.5.2020
Typ sprawy Pozwolenia na budowę obiektów liniowych
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Wołów, dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 124b ust. 1-3, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.; zwanej dalej „u.g.n.”) oraz art. 49, 104 i 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Kamila Bakun,


Starosta Wołowski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 
orzeka


1. Zobowiązać każdoczesnego właściciela/ posiadacza nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 0040 Orzeszków, gmina Wińsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 5, AM-1, o pow. 1,0502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00014036/3, do jej udostępnienia na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu umożliwienia wykonania robót związanych z wymianą istniejących nad ww. działką gruntu przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z osprzętem, w ramach remontu urządzeń i przewodów służących do dystrybucji energii elektrycznej, związanych z linią elektroenergetyczna 110 kV o numerze ruchowym S-419.
 
Szczegółowy przebieg linii energetycznej podlegającej remontowi w granicach ww. działki gruntu nr 5, AM-1, wraz z obszarem zajęcia gruntu oraz pasem technologicznym naniesiono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

2. Ustalić, że udostepnienie nieruchomości, opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji, polega w szczególności na prawie wstępu na przedmiotową działkę gruntu w celu wykonania robót związanych z wymianą istniejących nad działkami przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z osprzętem.
 
3. Określić obszar udostepnienia (zajęcia) nieruchomości, opisanej w pkt 1, na czas wykonywania robót, o łącznej powierzchni 646 m2, oraz pas technologiczny o długości 43,1 m i szerokości 15 m, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
 
4. Ustalić obowiązek udostepnienia nieruchomości, o której mowa w pkt 1, na okres 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia prac.   
 
5. Zobowiązać inwestora – Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, do przywrócenia nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 5, AM-1, obręb Orzeszków, gm. Wińsko, do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z przedmiotowym remontem linii energetycznej w granicach ww. działki gruntu. 
 
6. Zobowiązać inwestora - Tauron Dystrybucja S.A., do uzgodnienia w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostepnienia nieruchomości, z każdoczesnym właścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub osobą, która wykaże, iż przysługują jej inne prawa rzeczowe do nieruchomości, wysokość odszkodowania oraz zobowiązać do przedłożenia stosownych oświadczeń czy doszło między stronami do uzgodnienia w zakresie odszkodowania za udostepnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z remontem przedmiotowego odcinka linii elektroenergetycznej
 
7. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 


U z a s a d n i e n i e 


Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2020 r., inwestor Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, wystąpił o wydanie decyzji w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zobowiązującej do udostepnienia części nieruchomości położonej w obrębie nr 0040 Orzeszków, gmina Wińsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 5, AM-1, o pow. 1,0502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1L/00014036/3, celem umożliwienia przeprowadzenia prac związanych z planowanym remontem linii elektroenergetycznej 110 kV, o numerze ruchowym S-419, zlokalizowanej w części w granicach ww. działki gruntu.

Zgodnie z załączoną do wniosku mapą stanowiącą załącznik graficzny do niniejszej decyzji powierzchnia gruntu przewidzianego do zajęcia na czas wykonywania robót została określona na 646 m2, oraz został wyznaczony pas technologiczny o długości 43,1 m i szerokości 15 m.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku inwestor wskazał, iż przedmiotowa linia elektroenergetyczna 110 KV jest bardzo ważnym elementem sieci elektroenergetycznej w powiecie, zapewniającym ciągłość dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego regionu. Ze względu na aktualny stan linii mogący w warunkach określonych obowiązującymi, aktualnymi przepisami i normami stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia, oraz uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, a także zmieniające się przepisy i normy, konieczne jest dostosowanie istniejących sieci do aktualnego stanu rzeczy, zaś planowany przez inwestora remont przedmiotowej linii ma na celu dostosowanie infrastruktury do aktualnych przepisów i norm, co znacząco poprawi bezpieczeństwo linii.                         

Do przedmiotowego wniosku dołączono: 
- mapę z obszarem zajęcia,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- pismo do właściciela nieruchomości z dn. 20.09.2019 r.,
- pismo do właściciela nieruchomości z dn. 23.10.2019 r.,
- umowa podpisana przez Panią Kot,
- Pismo do Pani Kot z dn. 6.12.2019 r.,
- pismo do Pani Kot z kserem aktu zgonu z dn.13.01.2020 r.,
- pełnomocnictwo z dn. 9.08.2019 r.     

W toku prowadzonego postępowania w związku z wezwaniem Starosty Wołowskiego z dnia 27 maja 2020 r., dotyczącego przedłożenia w wyznaczonym terminie pełnomocnictwa upoważniającego Pana Kamila  Bakuna do złożenia wniosku w trybie art. 124b u.g.n. i występowania w przedmiotowej sprawie jako pełnomocnik, inwestor przedłożył stosowny dokument, oraz załączył dodatkowe egzemplarze mapy z precyzyjnie określonym obszarem zajęcia podczas planowanych do wykonania prac remontowych opatrzonej podpisem osoby uprawnionej, w ilości 4 egzemplarzy.    

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej WR1L/00014036/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pan Andrzej Strąk (s. Jana). Zgodnie z pozyskanymi w toku postępowania dowodowego dokumentami jest to osoba już nie żyjąca. Wynika to także z zapisów odpisu skróconego aktu zgonu  - Andrzej Strąk (syn Jana i Stefanii) zmarły dnia 13.11.1975 r.    

Odnosząc się do zapisów planu miejscowego obowiązującego w stosunku do przedmiotowej działki gruntu, należy wskazać, iż zgodnie z pismem Wójta Gminy Wińsko z dnia 26.02.2021 r. obszar działki gruntu nr 5, AM-1, położonej w obrębie Orzeszków, w gminie Wińsko nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko” uchwalonego uchwałą nr XVII/108/99 Rady Gminy w Wińsku z dnia 27 grudnia 1999 r. zmienionego uchwałą nr XXXVI/215/2012 z dnia 3.10.2012 r., uchwałą nr LVI/342/2014 z dnia 12.02.2014 r., uchwałą nr LVI/343/2014 z dnia 12.02.2014 r. i uchwałą nr LXII/388/2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko”:
- działka nr 5, obręb Orzeszków, gmina Wińsko figuruje jako kompleks najlepszych gleb,
- ww. działka znajduje się na terenach objętych powodzią z 1997 r.,
- przez ww. działkę przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV.
Według posiadanych przez Gminę Wińsko rejestrów w okresie od 1997 r., dla ww. działki nie zostały wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.    

Jak wynika z wniosku oraz przedłożonych załączników, inwestor w granicach przedmiotowej działki gruntu, w ramach planowanego remontu przewiduje wymianę istniejących nad działką przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z osprzętem, przy użyciu ciężkiego sprzętu m.in. podnośnika, dźwigu. W przypadku istnienia w bezpośrednim sąsiedztwie linii drzew i krzewów, które mogłyby zakłócić prawidłowe jej funkcjonowanie lub uniemożliwiałyby wykonanie zaplanowanych prac przez inwestora, planowane jest ich przycięcie bądź też wycięcie po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji oraz możliwy jest demontaż ogrodzenia na czas prowadzenia prac by umożliwić wejście pracownikom na nieruchomość. Zgodnie z wnioskiem planowane prace w granicach przedmiotowej nieruchomości nie zmienią trasy przebiegu linii natomiast znacząco poprawią bezpieczeństwo użytkowania linii dla życia, zdrowia i mienia.

Jednocześnie wnioskujący wskazał, iż planowany czas udostepnienia części ww. działki wynosi 14 dni od momentu rozpoczęcia prac, z uwagi iż powyższy termin uzależniony jest od uzyskania odpowiednich prawomocnych decyzji, obciążenia sieci oraz warunków pogodowych, co mieści się w ramach czasowych wskazanych w art. 124 b ust. 3 u.g.n.         

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku inwestor wskazał, iż przeprowadził próby polubownego ustalenia warunków umowy w sprawie udostępnienia przedmiotowej nieruchomości z właścicielem gruntu i uzyskania zgody na remont przedmiotowej  linii elektroenergetycznej, kierując do niego dwukrotnie stosowne pisma (dnia 20.09.2019 r. oraz 23.10.2019). W odpowiedzi na kierowaną korespondencję, inwestor otrzymał podpisaną umowę udostępnienia nieruchomości, na której widniał podpis Pani Ewy Kot. W wyniku skierowanego pisma z prośbą o wyjaśnienia kim dla Pani Ewy Kot jest Pan Andrzej Strąk, czy żyje oraz czy ewentualnie zostało po nim przeprowadzone postepowanie spadkowe, inwestor uzyskał informację zwrotną, iż Pan Andrzej Strąk zmarł 13.11.1975 r. i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe (załączono ksero aktu zgonu.). A tym samym przedmiotowa nieruchomość na dzień złożenia przedmiotowego wniosku posiadała nieuregulowany stan prawny.          

Ogłoszeniem z dnia 1.06.2021 r. zgodnie z zawartą w art. 10 § 1 k.p.a. dyspozycją, na podstawie art. 49 k.p.a., Starosta Wołowski poprzez publiczne ogłoszenie poinformował strony postępowania o przysługującym uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zapoznania się aktami sprawy oraz składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (dowodów) w wyznaczonym terminie.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, Starosta Wołowski ustalił, co następuje: 

Do przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdują przepisy art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 124b ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1. (patrz ust. 2 art. 124b u.g.n.) i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności (patrz ust. 2a art. 124b), a obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Obowiązek udostepnienia nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji administracyjnej (patrz ust. 5 art. 124b u.g.n.).

Z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że podlega on zastosowaniu jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki tj.: wystąpi konieczność wykonania czynności związanych z konserwacją, remontem oraz usuwaniem awarii wymienionych w tym przepisie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, nie wyraża zgody na takie udostępnienie nieruchomości (zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5.03.2020 r. II SA/OI 891/19, wyrok NSA z dnia 27.11.2019 r. I OSK 871/19).

Zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym przez konserwację i remonty ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń należy rozumieć działania dotyczące ciągów, przewodów i urządzeń już istniejących oraz eksploatowanych, które nie zmieniają ich zasadniczych parametrów, a zarazem służą realizacji zadań określonych w prawie energetycznym, takich jak zagwarantowanie realizacji zaopatrzenia odbiorców w paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych, czy zapewnienie niezawodności systemu elektroenergetycznego (zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 7 lipca 2020 r. sygn. II SA/Op  406/19 oraz wyroki NSA z dnia 13.03.2020 r. sygn. I OSK 2201/18 oraz  I OSK 2203/18). 

Z analizy treści wniosku oraz załączonych do niego dokumentów, stwierdzono że na terenie działki gruntu nr 5, AM-1, obręb Orzeszków usytuowana jest linia elektroenergetyczna 110 kV o numerze ruchowym S-419, stanowiąca własność Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, której aktualny stan może zagrażać jej prawidłowemu funkcjonowaniu, a w konsekwencji stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Planowany remont ma na celu dostosowanie infrastruktury do aktualnych przepisów i norm, co znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa linii. W ramach planowanego remontu inwestor przewiduje wymianę istniejących nad działką przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z osprzętem, przy użyciu ciężkiego sprzętu m.in. podnośnika, dźwigu. W przypadku istnienia w bezpośrednim sąsiedztwie linii drzew i krzewów, które mogłyby zakłóciłyby prawidłowe jej funkcjonowanie lub uniemożliwiałyby wykonanie zaplanowanych prac przez inwestora, planowane jest ich przycięcie bądź też wycięcie po uprzedni uzyskaniu stosownych decyzji oraz możliwy jest demontaż ogrodzenia na czas prowadzenia prac by umożliwić wejście pracownikom na nieruchomość. Zgodnie z wnioskiem planowane prace w granicach przedmiotowej nieruchomości nie zmienią trasy przebiegu linii, natomiast znacząco poprawią bezpieczeństwo użytkowania linii dla życia, zdrowia i mienia.  Jednakże z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia z właścicielem przedmiotowego gruntu –  Panem Andrzejem Strąkiem (osoba nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego), na którym znajduje się przedmiotowy odcinek linii elektroenergetycznej, w przedmiocie ustanowienia stosownej służebności za wynagrodzeniem oraz ustanowienia odszkodowania za tymczasowe zajęcie terenu i poniesione straty w związku z planowanymi do wykonania pracami, inwestor postanowił wystąpić z przedmiotowym wnioskiem o udostępnienie części gruntu w granicach ww. działek gruntu nr 5, AM-1, o pow. 646 m2, oraz pasa technologicznego o długości 43,1 m i szerokości 15 m, w trybie art. 124b  w związku z art. 124a u.g.n.

W myśl art. 124a u.g.n. przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Z uwagi na śmierć właściciela przedmiotowej nieruchomości oraz brak informacji o zakończonych postępowaniach spadkowych, ustalono, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 u.g.n. 

Mając powyższe na uwadze Starosta Wołowski  ogłoszeniem z dnia 14 października 2020 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostepnienia przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Ogłoszenie zostało opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim „Rzeczpospolita” w dniu 19 października 2020 r. oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołowie (www.powiatwolowski.pl i www.bip.powiatwolowski.pl – w zakładce obwieszczenia), a także zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, oraz we wsi Orzeszków, gm. Wińsko.

Z uwagi na fakt, że w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 w związku z art. 115 ust. 1 i 3 u.g.n., Starosta Wołowski w dniu 10 marca 2021 r. wszczął  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostepnienia części przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Przedmiotowe zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania poprzez podanie jego do publicznej wiadomości w myśl art. 49 k.p.a., na okres 14 dni. Stosowne ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wołowie (www.powiatwolowski.pl oraz www.bip.powiatwolowski.pl – w zakładce obwieszczenia), a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń we wsi Orzeszków, 

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Starosta Wołowski zawiadomił, zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, możliwości składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie 14 dni licząc od dnia daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Powyższe zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania poprzez podanie jego do publicznej wiadomości w myśl art. 49 k.p.a., na okres 14 dni. Stosowne ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz zamieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wołowie (www.powiatwolowski.pl oraz www.bip.powiatwolowski.pl – w zakładce obwieszczenia), a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń wsi Orzeszków.                  

Zgodnie z art. 124b. ust. 3 u.g.n. obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuży niż 6 miesięcy. Przepis ten nie normuje jednak daty początkowej, w związku z czym organ dysponuje w tym zakresie uznaniem administracyjnym. Niezależnie zatem od tego, czy początek biegu terminu do udostępnienia nieruchomości ustalony zostanie do dnia wydania decyzji, dnia jej uprawomocnienia, czy też dnia zajęcia nieruchomości, decyzja oparta w tym zakresie na uznaniu administracyjnym powinna zawierać przekonywujące uzasadnienie wskazujące na logiczną, jasną  i spójną argumentację, którą kierował się organ (patrz Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt. II SA/Bk 818/17, wyrok NSA z dnia 23.09.2020 r. sygn. I OSK 468/20) . 

W uzasadnieniu wniosku inwestor wskazał, iż termin wykonania prac uzależniony jest od uzyskania odpowiednich prawomocnych decyzji, obciążenia sieci oraz od warunków pogodowych, dlatego też wnioskodawcy ciężko jest wskazać precyzyjną datę wykonywania prac. Wskazanie konkretnej daty mogłoby prowadzić do braku wykonalności decyzji w przypadku odwołania się od niej przez właściciela nieruchomości. W związku z powyższym Starosta Wołowski postanowił przychylić się do prośby wnioskującego i ustalić obowiązek udostępnienia części ww. działek gruntu na okres 14 dni od momentu rozpoczęcia prac, co mieści się w ramach czasowych określonych w przywołanym przepisie art. 124b ust. 3 u.g.n.                    
Odnosząc się do kwestii związanych z ustaleniem odszkodowania należy przede wszystkim wskazać, iż w myśl art. 124b ust. 4 pkt 1 u.g.n. za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu Starosta Wołowski postanowił zobowiązać Tauron Dystrybucja S.A., do uzgodnienia w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostepnienia nieruchomości, z każdoczesnym właścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub osobą, która wykaże, iż przysługują jej inne prawa rzeczowe do nieruchomości, wysokość odszkodowania oraz zobowiązać do przedłożenia stosownych oświadczeń, czy doszło między stronami do uzgodnienia w zakresie odszkodowania za udostepnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z remontem przedmiotowego odcinka linii elektroenergetycznej.

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, iż z dokumentów dołączonych do wniosku wynika,  że zakres koniecznych do przeprowadzenia prac na napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV o numerze ruchowym S-419 wyczerpuje przesłanki uznania ich za czynności związane z remontem. Jednocześnie  strony przedmiotowego postępowania w toku prowadzonych negocjacji/ rokowań nie doszły do porozumienia z uwagi, iż właściciel – Pan Andrzej Strąk nie żyje oraz do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałoby prawo własności nabyte na podstawie postępowania spadkowego – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, bądź też inne prawa rzeczowe. Tym samym w ocenie Starosty Wołowskiego w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami,  a wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie uzasadnia wydanie decyzji na udostepnienie opisanej w sentencji nieruchomości w zakresie określonym przez wnioskodawcę.          

Starosta Wołowski postanowił w sentencji przedmiotowej decyzji zobowiązać inwestora – Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, do przywrócenia nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 5, AM-1, obręb Orzeszków, gm. Wińsko, do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z przedmiotowym remontem linii energetycznej w granicach ww. działki gruntu, z uwagi na brzmienie art. 124 ust. 4, w zw. z art. 124b ust.3 u.g.n. Zgodnie z tą regulacją to na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń.  Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 odnoszący się do kwestii odszkodowań powstałych na skutek ww. zdarzeń. 

Zgodnie z brzmieniem art. 124b ust. 2a u.g.n. przedmiotowej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, zaś obowiązek udostepnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej (patrz art. 124b ust. 5 u.g.n.).

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wołowie (www.powiatwolowski.pl oraz www.bip.powiatwolowski.pl – w zakładce obwieszczenia), a także na tablicy ogłoszeń wsi Orzeszków.   

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 


Pouczenie


Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami, od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Wołowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. H ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 

 

Załączniki:

-  mapa z obszarem zajęcia gruntu oraz wyznaczonym pasem technologicznym.

 

 

STAROSTA 

Janusz Dziarski 

 Otrzymują: 
1.       Kamil Bakun – pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A.,
2.       a/a -3 egz.

 

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Orzeszków – celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 k.p.a. (wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego