W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6821.7.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6821.7.2019
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

GN.6821.7.2019                 

Wołów, dnia 21 września 2021 r.      


OGŁOSZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 


Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm. - dalej: „k.p.a.”), w związku z art.124 a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm. - dalej „u.g.n.”),


Starosta Wołowski 
zawiadamia


o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n, w zw. z art. 124 ust. 1 u.g.n., położonej w obrębie nr 0002 Godzięcin, gmina Brzeg Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 102, AM-2, o pow. 4,34 ha, w celu budowy urządzeń do dystrybucji gazu, tj. gazociągu stalowego o  średnicy DN 150 mm podwyższonego średniego ciśnienia o ciśnieniu 1,6 MPa relacji Godzięcin – Siemianice oraz Godzięcin – Wołów.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), Starosta Wołowski uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy oraz składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (dowodów), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Wołowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pl. Piastowski 2, pokój nr 27 w godzinach urzędowania tj. od 745 do 1545. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest telefoniczne uprzedzenie o zamiarze skorzystania z niniejszego uprawnienia co najmniej na dzień przed planowanym terminem skorzystania z powyższego uprawnienia.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym przedmiotowe ogłoszenie zostanie udostępnione dnia 22 września 2021 r.  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.powiatwolowski.pl – w zakładce obwieszczenia, oraz dodatkowo na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl i na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, a także na tablicy ogłoszeń wsi Godzięcin.         


POUCZENIE

Starosta Wołowski informuje, że strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 K.p.a.). 
W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 K.p.a.).

Ponadto, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 K.p.a.). W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§ 2 K.p.a.).

Stosownie do treści art. 73 § 1  K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone 
w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a  K.p.a.).

STAROSTA

Janusz Dziarski

 


Otrzymują: 

1. Zbigniew Widuch – pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
2. a/a – 2 egz.

Do wiadomości: 
1. Urząd Miejski w Brzegu Dolnym - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 K.p.a. (wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia, 
2. Sołtys wsi Godzięcin - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 K.p.a. (wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego