W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6840.9.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6840.9.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

                                        Uchwała  Nr 278/717/23

                                    Zarządu Powiatu Wołowskiego

                                           z dnia 11 kwietnia 2023 r.  

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wińsko, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 552/2, o pow. 0,0817 ha, położonej w granicach obrębu Wińsko, jednostka ewidencyjna Wińsko, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.   

           Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 32 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust. 1, art. 22, art. 25a, art. 25b, art. 35 i  art. 37  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z  2021 r. poz. 1899) oraz § 1 ust. 1, § 3 ust. 1, § 6 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Powiatu  w Wołowie Nr XXXIX/209/2021 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 4389) Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

                                                      § 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wińsko, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 552/2, o pow. 0,0817 ha, położonej w granicach obrębu Wińsko, jednostka ewidencyjna Wińsko, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, stanowiącą własność Powiatu Wołowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00035507/9. Przekazanie prawa własności nieruchomości, w drodze darowizny nastąpi na cel związany z pozyskiwaniem mieszkań komunalnych, który stanowi zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40)

                                                          § 2.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                          § 3.

Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.
Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
                                                     § 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu  Zarządu Powiatu Wołowskiego.

                                                    § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            Przewodniczący  Zarządu  Powiatu:

                                                                                      
                                                                                          Janusz Dziarski

                                                          
                                       U Z A S A D N I E N I E

Do uchwały Nr 278/717/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wińsko, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 552/2, o pow. 0,0817 ha, położonej w granicach obrębu Wińsko, jednostka ewidencyjna Wińsko, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, stanowiącą własność Powiatu Wołowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00035507/9.

Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości, przeznaczone w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, przekazuje się gminie na jej wniosek, jeżeli przemawia za tym ważny interes gminy i jeżeli cele te nie mogą być realizowane przez powiat. Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wińsko, oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Wójt Gminy Wińsko wystąpiła        z wnioskiem do Zarządu Powiatu Wołowskiego o dokonanie darowizny na cele związane z pozyskiwaniem mieszkań komunalnych, które są jednym z zadań własnych gminy. 

                                                                             Janusz Dziarski

Załączniki

Powiadom znajomego