W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy GN.6845.3.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6845.3.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Załącznik do Uchwały
Zarządu powiatu Wołowskiego 
Nr 302/772/23
z dnia 28.09.2023 r 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Powiatu Wołowskiego na okres 10 lat na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie w restrukturyzacji, w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz budowy i utrzymywania publicznych obiektów ochrony zdrowia.

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), oraz art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), § 14 ust. 1,2,3, § 15 i § 16 uchwały Nr XXXIX/209/21 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 4389), Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy  w trybie  bezprzetargowym stanowiących własność Powiatu Wołowskiego na okres 10 lat na rzecz Powiatowego Centrum  Medycznego Sp. z o.o. w  Wołowie w restrukturyzacji, na okres od dnia 2 listopada 2023 r. do dnia 1 listopada 2033 r. (włącznie), w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz budowy i utrzymywania publicznych obiektów ochrony zdrowia.

1. Oznaczenie nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy są zbudowane nieruchomości położone:

1) w Brzegu Dolnym, o nr księgi wieczystej WR1L/00023425/3, o ogólnej powierzchni 0,7016 ha, składającej się z działek gruntu nr:
a) 2/6, AM-28, pow. 0,1898 ha,
b) 4, AM-28, pow. 0,2900 ha,
c) 5, AM-28, pow. 0,1066 ha,
d) 7/4, AM-28, pow. 0,1077 ha,
e) część działki numer 7/3, AM-28, o pow. 0,0075 ha;

2) w Wołowie, o nr księgi wieczystej WR1L/00036200/4, o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 0,9585 ha, składającej się z działek gruntu nr:
a) 20/2, AM-22, pow. 0,1521 ha,
b) 63, AM-22, pow.0,3163 ha, oraz
c) część działki gruntu nr 53/7, AM-22, o pow. 0,4901 ha;
3) w Wołowie, o nr księgi wieczystej WR1L/00030764/3, o pow. 0,1963 ha, stanowiącej działkę gruntu nr 3/7, AM-35.

4) Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, o których mowa w pkt. 1 ppk. 1 nie obejmują pomieszczeń zajmowanych przez „NEFROMEDICA” Specjalistyczne Centrum Medyczne – Brzeg Dolny sp. z o.o. o łącznej powierzchni użytkowej 489,2 m² mieszczących się na III piętrze budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym przy ul. Aleje Jerozolimski 28, (szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 z graficznym oznaczeniem zajmowanych pomieszczeń), wykorzystywanych w celu prowadzenia stacji dializ

2. Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowe Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

1) położone na terenie obrębu Wołów – miasto zgodnie z uchwałą nr LIII/328/2013 z dn. 24.10.2013 r. Gminy Wołów (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Z 2013 r. poz. 5833) zostały oznaczone symbolem,
a) działka nr 20/2, AM-22 – UZ/1 – teren usług zdrowia i opieki społecznej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych 
b) 63, AM-22, - UZ/1 – teren usług zdrowia i opieki społecznej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z obszarem ujętym w wykazie zabytków, 
c) 53/7, AM-22, - UZ/1 - teren usług zdrowia i opieki społecznej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z obszarem ujętym w wykazie zabytków, obiekty wpisane do ewidencji zabytków, nieprzekraczalna linia zabudowy,
d) 3/7, AM-35 - UZ/1 – teren usług zdrowia i opieki społecznej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z obszarem ujętym w wykazie zabytków, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, obiekty wpisane do ewidencji zabytków.

2) położone na terenie obrębu Brzeg Dolny – miasto zgodnie z uchwałą nr XXXIII/340/2001 z dn. 10.11.2001 r. Gminy Brzeg Dolny (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002 r. Nr 11, poz. 280) zostały oznaczone symbolem:

 a) działka nr 2/6, AM-28: - C37UPz  - teren usług publicznych – zdrowie, 8Kz – teren drogi klasy Z zbiorczej, strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza.

b) działka nr 4, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, zabytkowy układ drogowy do zachowania,

c) działka nr 5, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

d) działka nr 7/3, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

e) działka nr 7/4, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

1) Z tytułu dzierżawy nieruchomości opisanej w pkt 1 dzierżawca będzie ponosił opłaty – roczny czynsz w wysokości 9.349,59 zł netto. Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT. Na powyższy  czynsz, składają się kwoty:
a)       3.501,42 zł + VAT – za nieruchomość, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 1,
b)      4.834,68 zł + VAT  – za nieruchomość, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2,
c)       1013,59 zł + VAT – za nieruchomość, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 3.

Czynsz nie obejmuje opłat i kosztów wskazanych w pkt 6.  

2) Stawka czynszu, o której mowa powyżej płacona będzie corocznie i będzie ona podlegała corocznej waloryzacji w wymiarze nie niższym niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni, podany przez Główny Urząd Statystyczny.

3) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

4) Należności z tytułu czynszu Najemca będzie płacić Wynajmującemu z góry, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

4. Nieruchomość aktualnie jest obciążona umową dzierżawy obowiązującą do dnia 1 listopada 2023 r.

5. Przedmiotowe nieruchomość zostają przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz spółki  Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w restrukturyzacji na okres 10 lat od dnia 2 listopada 2023 r. do dnia 1 listopada 2033 r. (włącznie), w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia budowy i utrzymywania publicznych obiektów ochrony zdrowia.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1) zawarcia na własny rachunek umów dotyczących zaopatrzenia nieruchomości w media, tj.: dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, dostawę ciepła, internet, usług telekomunikacyjnych, itp.     

2) ponoszenia na rzecz dostawców mediów stosownych opłat, 

3) zawarcia umów ubezpieczeń rzeczowych i odpowiedzialności cywilnej dotyczących nieruchomości dzierżawy,

4) ponoszenia wszelkiego rodzaju podatków i innych  opłat publiczno-prawnych, których obowiązek

ponoszenia wynika z odrębnych  przepisów,

5) użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a w szczególności w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także zgodnie z celem dzierżawy,

6) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie nieruchomości,

7) utrzymania przedmiotu dzierżawy w porządku i czystości na terenie całej nieruchomości oraz do niezwłocznego informowania Wydzierżawiającego o wszelkich okolicznościach, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na porządek lub bezpieczeństwo,

8) dbania o sprawność techniczną urządzeń i instalacji znajdujących się w dzierżawionych budynkach (pomieszczeniach), w zakresie napraw i konserwacji związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu dzierżawy.

7. Dodatkowe warunki dzierżawy:

1) Dzierżawca bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego nie będzie mógł dokonywać jakichkolwiek zmian przedmiotu dzierżawy, w szczególności nie będzie miał uprawnień do zmiany przeznaczenia pomieszczeń, celu dzierżawy, do dokonywania przebudowy, rozbudowy, zabudowy, adaptacji lub modernizacji.

2) Dzierżawca będzie miał prawo poczynić nakłady lub ulepszenia na przedmiot dzierżawy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego i tylko w zakresie z nim uzgodnionym. Drobne nakłady i ulepszenia połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu dzierżawy będą obciążać w całości Dzierżawcę i nie będą wymagały uprzedniego uzyskania zgody Wydzierżawiającego. Wszelkie nakłady lub ulepszenia będą czynione na wyłączny koszt i ryzyko Dzierżawcy.

3) Bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca nie będzie mógł oddać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim w podnajem lub do innego odpłatnego bądź nieodpłatnego używania.

4) Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności w obrębie przedmiotu dzierżawy będą obciążać wyłącznie Dzierżawcę .

5) Dzierżawca po zakończeniu okresu dzierżawy zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

6) Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie powierzchni przeznaczonej pod dzierżawę przekazanej do dyspozycji Dzierżawcy, polegającej na zmniejszeniu metrażu oddanego w dzierżawę, jak również związanym z tym obniżeniem czynszu.

7) Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo  do wypowiedzenia umowy bez zachowania  terminu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca:

- używa przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i niniejszą umową,

- bez pisemnej zgody Wydzierżawiający oddał przedmiot dzierżawy do bezpłatnego używania lub w podnajem (w części lub całości),

- prowadzi działalność powodującą przekroczenie  norm dotyczących świadczenia usług w zakresie promocji i ochrony zdrowia lub stałaby się ona uciążliwa dla otoczenia,

- w przypadku gdy Dzierżawca zostanie  wykreślony z ewidencji podmiotów gospodarczych  lub zawiesi działalność na okres dłuższy niż 3 miesiące,

- w przypadku, gdy Dzierżawca zalega z zapłatą należnego czynszu przez okres 3 miesięcy.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Przedmiotowy wykaz podlega wywieszeniu na ww. okres w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 46,  lub 71/380 59 45.

Załączniki

Uchwała - skan pdf, 2.91 MB

Powiadom znajomego