W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem GN.6845.1.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6845.1.2024
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Załącznik do zarządzenia Nr 13/2024
Starosty Wołowskiego
z dnia 12 lutego 2024 r.


 
Wykaz nieruchomości


przeznaczonej do oddania w najem na czas określony w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu działalności bankowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 25b i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), § 3 i § 14 ust. 2 i ust. 4 uchwały Nr XXXIX/209/21 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 4389) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 179/514/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Wołowskiemu do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego, Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu działalności bankowej, na okres od dnia 20 marca 2024 r. do dnia 20 marca 2027 r.

1. Oznaczenie nieruchomości

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie użytkowe o powierzchni 42,00 m², zlokalizowane na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie, przy pl. Piastowskim 2, położonym na działce nr 64/4, AM-35 o pow. 0,3934 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5, wyposażone w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową.

2. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Miasta Wołów uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 5833) nieruchomość oznaczona jest symbolem: UA/3  teren usług administracji – ustalone jako cele publiczne.

3. Wysokość opłat z tytułu najmu

a) Miesięczna stawka czynszu z tytułu najmu pomieszczenia biurowego, użytkowego o powierzchni 42,00 m², zlokalizowanego na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, wyposażonego w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową wynosi: 62,45 zł netto/ za m2.  

Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT.

b) Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu podwyższeniu o coroczną waloryzację w wymiarze nie niższym niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia danego roku.

c) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

d) Należności z tytułu czynszu Najemca będzie płacić Wynajmującemu z góry, w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

4. Nieruchomość obciążona jest umową najmu obowiązującą do dnia 19.03.2024 r.

5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu działalności bankowej, na okres od dnia 20.03.2024 r. do dnia  20.03.2027 r.

6. Najemca zobowiązany będzie do:

1) użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a w szczególności w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także zgodnie z celem najmu,

2) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie nieruchomości,

3) utrzymania przedmiotu najmu w porządku i czystości oraz do niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich okolicznościach, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na porządek lub bezpieczeństwo,

4) dbania o sprawność techniczną urządzeń i instalacji znajdujących się w najmowanych pomieszczeniach, w zakresie napraw i konserwacji związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu.

7. Najemca bez uprzedniej zgody Wynajmującego nie będzie mógł dokonywać jakichkolwiek zmian przedmiotu najmu, w szczególności nie będzie miał uprawnień do zmiany przeznaczenia pomieszczeń, celu najmu, do dokonywania przebudowy, rozbudowy, zabudowy, adaptacji lub modernizacji.

8. Najemca będzie miał prawo poczynić nakłady lub ulepszenia na przedmiot najmu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i tylko w zakresie z nim uzgodnionym. Drobne nakłady i ulepszenia połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu będą obciążać w całości Najemcę i nie będą wymagały uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie nakłady lub ulepszenia będą czynione na wyłączny koszt i ryzyko Najemcy.

9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do innego odpłatnego bądź nieodpłatnego używania.

10. Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności w obrębie przedmiotu najmu będą obciążać wyłącznie Najemcę.

11. Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.

12. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie powierzchni przeznaczonej pod wynajem przekazanej do dyspozycji Najemcy, polegającej na zmniejszeniu metrażu oddanego w najem, jak również związanym z tym obniżeniem czynszu.

13. Wynajmującemu zastrzega sobie prawo  do wypowiedzenia umowy bez zachowania  terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca:

- używa przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i niniejszą umową,

- bez pisemnej zgody Wynajmującego oddał przedmiot najmu do bezpłatnego używania lub w podnajem (w części lub całości),

- prowadzi działalność powodującą przekroczenie norm dotyczących świadczenia usług bankowych,

- w przypadku gdy Najemca zostanie  wykreślony z ewidencji podmiotów gospodarczych  lub zawiesi działalność na okres dłuższy niż 3 miesiące,

- w przypadku, gdy Najemca zalega z zapłatą należnego czynszu za 2 pełne okresy  wynajmu

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Przedmiotowy wykaz podlega wywieszeniu na ww. okres w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu działalności bankowej, na okres od dnia 20 marca 2024 r. do dnia 20 marca 2027 r.,  dotychczasowemu najemcy. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 46,  lub 71/380 59 45.

 

Starosta 

Janusz Dziarski

Załączniki

Wykaz - skan pdf, 2.06 MB

Powiadom znajomego