W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Postanowienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - GN.683.5.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.683.5.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

GN.683.5.2023                              

Wołów, dnia 27 marca 2024 r.


Postanowienie

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49a, w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 878/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: WAB-IB.6740.83.2021.AH4  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,budowa odcinka ul. Artemskiej (17KD-D)” planowanego we Wrocławiu, prawa własności działki gruntu nr 16/4, AM-15, o pow. 0,0554 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 16/1,) położonej w obrębie Wojszyce, na rzecz:

a) Beaty Marcińczak i Piotra Marcińczak właścicieli ww. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia obrębu Wojszyce w dniu wydania ww. decyzji jako działka nr 16/1, AM-17 o pow. 1,3500 ha – za utratę prawa własności w granicach wydzielonej w niej działki nr 16/4, AM-17 o pow. 0,0554 ha, obręb Wojszyce,

b) podmiotów którym przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w działach III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia obrębu Wojszyce w dniu wydania ww. decyzji jako działka nr 16/1, AM-17 o pow. 1,3500 ha, z tytułu wygaśnięcia tych praw w takim zakresie w jakim  prawa te dotyczą działki nr 16/4, AM-17, o pow. 0,0554 ha, obręb Wojszyce;

Starosta Wołowski
postanawia

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 29 maja 2024 r.

 
Starosta Wołowski informuje, że postępowanie administracyjne w ww. sprawie nie może być załatwione przez Starostę Wołowskiego w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na procesową potrzebę zebrania całości materiału dowodowego w sprawie, z poszanowaniem zasad praworządności oraz prawdy obiektywnej, stanowiących naczelne zasady postępowania administracyjnego, w tym sporządzenia przez osobę uprawnioną stosownego operatu szacunkowego oraz konieczność umożliwienia stronom wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z uwagi na powyższe, należało wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29 maja 2024 r.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej www. powiatwolowski.pl. od dnia 29 marca 2024 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie

Art. 49a. poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Art. 49 § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
Art. 37. 
§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3.  Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 


STAROSTA

Janusz Dziarski
  
Otrzymują:
1.        Adresaci wg rozdzielnika – poprzez publiczne obwieszczenie. 
2.        a/a.

Sprawę prowadzi: Bogumił Siepka tel. 71 380 59 46

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego