W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Postanowienie z dnia 21 maja 2024 r. GN.683.5.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.683.5.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

 

                              Wołów, dnia 21 maja 2024 r.


Postanowienie


Na podstawie art. 36 § 1, art. 49a, w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 878/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: WAB-IB.6740.83.2021.AH4  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,budowa odcinka ul. Artemskiej (17KD-D)” planowanego we Wrocławiu, prawa własności działki gruntu nr 16/4, AM-15, o pow. 0,0554 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 16/1,) położonej w obrębie Wojszyce, na rzecz:

a)      Beaty Marcińczak i Piotra Marcińczak właścicieli ww. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia obrębu Wojszyce w dniu wydania ww. decyzji jako działka nr 16/1, AM-17 o pow. 1,3500 ha – za utratę prawa własności w granicach wydzielonej w niej działki nr 16/4, AM-17 o pow. 0,0554 ha, obręb Wojszyce,


b)   podmiotów którym przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w działach III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia obrębu Wojszyce w dniu wydania ww. decyzji jako działka nr 16/1, AM-17 o pow. 1,3500 ha, z tytułu wygaśnięcia tych praw w takim zakresie w jakim  prawa te dotyczą działki nr 16/4, AM-17, o pow. 0,0554 ha, obręb Wojszyce;

                                                                                                                      Starosta Wołowski

postanawia


wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 29 lipca 2024 r.

Starosta Wołowski informuje, że postępowanie administracyjne w ww. sprawie nie może być załatwione przez Starostę Wołowskiego w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na procesową potrzebę zebrania całości materiału dowodowego w sprawie, z poszanowaniem zasad praworządności oraz prawdy obiektywnej, stanowiących naczelne zasady postępowania administracyjnego, w tym sporządzenia przez osobę uprawnioną stosownego operatu szacunkowego oraz konieczność umożliwienia stronom wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z uwagi na powyższe, należało wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia  29 lipca 2024 r.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej www. powiatwolowski.pl. od dnia 27 maja 2024 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Starosta Wołowski

Jan Janas

 
Pouczenie


Art. 49a. poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Art. 49 § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

Art. 37. 

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§ 2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3.  Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.


Otrzymują:

1.        Adresaci wg rozdzielnika – poprzez publiczne obwieszczenie. 

2.        a/a – 3 egz.

Sprawę prowadzi: Bogumił Siepka tel. 71 380 59 46.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego