W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.683.5.2023 - Postanowienie o powołaniu biegłego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.683.5.2023 - Postanowienie o powołaniu biegłego
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

                                                                                   

GN.683.5.2023

 Wołów, dnia 4 lipca 2024 r. 


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 49a w zw. z art. 75 § 1 i art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572,), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 878/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: WAB-IB.6740.83.2021.AH4  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,budowa odcinka ul. Artemskiej (17KD-D)” planowanego we Wrocławiu, prawa własności działki gruntu nr 16/4, AM-17, o pow. 0,0554 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 16/1,) położonej w obrębie Wojszyce, na rzecz:

a) Beaty Marcińczak i Piotra Marcińczak właścicieli ww. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia obrębu Wojszyce w dniu wydania ww. decyzji jako działka nr 16/1, AM-17 o pow. 1,3500 ha – za utratę prawa własności w granicach wydzielonej w niej działki nr 16/4, AM-17 o pow. 0,0554 ha, obręb Wojszyce,

b) podmiotów którym przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w działach III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia obrębu Wojszyce w dniu wydania ww. decyzji jako działka nr 16/1, AM-17 o pow. 1,3500 ha, z tytułu wygaśnięcia tych praw w takim zakresie w jakim  prawa te dotyczą działki nr 16/4, AM-17, o pow. 0,0554 ha, obręb Wojszyce;


Starosta Wołowski
Postanawia

I. Powołać w charakterze biegłego rzeczoznawcę majątkowego Panią Annę Lewandowską  (nr uprawnień: 3667) w celu wykonania i dostarczenia tutejszemu organowi operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania należnego ww. podmiotom z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław, prawa własności działki gruntu nr 16/4, AM-17, o pow. 0,0554 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 16/1), położonej w obrębie Wojszyce, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311, z późn. zm.). 
 

II. Wyznaczyć termin dostarczenia operatów szacunkowych do dnia 31 października 2024 r.
 

UZASADNIENIE


W związku z prowadzonym przez Starostę Wołowskiego postępowaniem administracyjnym w sprawie  ustalenia odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 878/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: WAB-IB.6740.83.2021.AH4  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,budowa odcinka ul. Artemskiej (17KD-D)” planowanego we Wrocławiu, prawa własności działki gruntu nr 16/4, AM-17, o pow. 0,0554 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 16/1,) położonej w obrębie Wojszyce, zaistniała potrzeba uzyskania wiadomości specjalnych, bowiem na tym etapie postępowania niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości.

Mając na względzie powyższe, Starosta Wołowski powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego Panią Annę Lewandowską, posiadającą uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego nr 3667, w celu wykonania i dostarczenia tutejszemu organowi stosownych operatów szacunkowych.

Powyższe postanowienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl. od dnia 5 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   STAROSTA WOŁOWSKI

Jan JanasPouczenie


Art. 49a. poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Art. 49 § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1.        Strony postepowania  – poprzez publiczne obwieszczenie.
2.        Anna Lewandowska,  
3.        a/a – 3 egz.

Sprawę prowadzi: Bogumił Siepka tel. 71 380 59 46

Załączniki

Powiadom znajomego