W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6840.10.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6840.10.2017
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Załącznik do Uchwały Nr 198/634/2018
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 20 września 2018 r.

Wykaz
Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

L.p.

Położenie   nieruchomości

Oznaczenie   nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Forma oddania   nieruchomości
Cena nieruchomości   netto (zł)

Uwagi

AM

nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

1

Obręb Oborniki Śląskie   -Miasto, gm. Oborniki Śląskie

42

13

WR1W/00010562/0

2,9839 ha,

w tym:

RIIIb 2,5360 ha

RV 0,2854 ha

ŁIV 0,1185 ha

LsIV 0,0440 ha

Nieruchomość rolna   niezabudowana, położona na peryferiach miasta Oborniki Śląskie, w jego   południowo-wschodniej części, poza strefą zainwestowania. Droga wytyczona   geodezyjnie, a stanowiąca zachodnią granicę nieruchomości jest nieurządzona w   terenie. Działka posiada w miarę regularny kształt. Teren działki jest   płaski. Nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo. W południowej   części działki znajduje się zadrzewienie składające się z drzew z gatunku   sosny i brzozy w bardzo młodym wieku (około 20-30 lat), które nie wytworzyły   wartości użytkowej. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia   terenu. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty   użytkowane rolniczo oraz lasy. Nieruchomość oddalona jest o około 500m od   ostatnich zabudowań mieszkaniowych miasta oraz około 2 km od centrum miasta.

Nieruchomość stanowi   własność Powiatu Wołowskiego.


Zgodnie z miejscowym   planem zagospodarowania  przestrzennego   Miasta Oborniki Śląskie, ustalonego uchwałą nr 0150/XXXV/258/05 Rady   Miejskiej  w Obornikach Śląskich z dnia   7 lipca 2005 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest  symbolami:

- R/1 – tereny rolnicze –   uprawy polowe, oraz częściowo:

- ZL/20 i ZL/21 -  tereny lasów.

Sprzedaż prawa własności

148 300,00 zł   (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy    trzysta złotych )


Cena nieruchomości   uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed   zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się   datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

 
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby będące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405), zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 września 2018 r. do dnia 12 października 2018 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  gruntowej niezabudowanej stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), winny złożyć wniosek do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5,  w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
Nieruchomość została przeznaczona  do sprzedaży  w trybie przetargu  pisemnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Powiat Wołowski sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez  Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć życzenie i wyłączny koszt strony kupującej. Na działce gruntu występuje zakrzewienie. Ewentualne wycięcie krzewów następuje  na warunkach określonych  w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 45,  lub 71/380 59 39.


                                                                                                                S T A R O S T A
                                                                                                                 Maciej Nejman

Załączniki

Powiadom znajomego