W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 25b i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia    1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3  uchwały Nr XV/149/2000 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 33, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały nr 163/527/18 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Wołowskiemu do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego, Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, na okres 3 lat.

1. Przetarg został ograniczony do prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, ponieważ budynek dotychczas pełnił funkcję biurową w tym zakresie.
2. Oznaczenie nieruchomości: Przedmiotem najmu jest pomieszczenie użytkowe o powierzchni 42,6 m², zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie, przy pl. Piastowskim 2 (III piętro), numer pokoju 44, położonym na działce nr 64/4, AM-35 o pow. 0,3934 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5, wyposażone w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową.
3. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Miasta Wołów uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 5833) nieruchomość oznaczona jest symbolem: UA/3  teren usług administracji – ustalone jako cele publiczne.
4. Cena wywoławcza: Wywoławcza miesięczna rynkowa stawka czynszu z tytułu najmu pomieszczenia biurowego, użytkowego o powierzchni 42,6 m², zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, wyposażonego w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową wynosi: 20,00 zł netto. Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT. Wysokość miesięcznej rynkowej stawki czynszu brutto aktualnie wynosi: 24,60 zł  (z podatkiem VAT).   5. Wysokość opłat z tytułu najmu: Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu.
6. Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia danego roku.
7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.
8. Należności z tytułu czynszu Najemca będzie płacić Wynajmującemu  z góry, w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.
9. Nieruchomość obciążona jest umową najmu obowiązującą do dnia 31.12.2021 r.
10. Nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
11. Najemca zobowiązany będzie do:
1) użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a w szczególności w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także zgodnie z celem najmu,
2) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie nieruchomości,
3) utrzymania przedmiotu najmu w porządku i czystości oraz do niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich okolicznościach, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na porządek lub bezpieczeństwo,
4) dbania o sprawność techniczną urządzeń i instalacji znajdujących się w najmowanych pomieszczeniach, w zakresie napraw i konserwacji związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu.
12. Najemca bez uprzedniej zgody Wynajmującego nie będzie mógł dokonywać jakichkolwiek zmian przedmiotu najmu, w szczególności nie będzie miał uprawnień do zmiany przeznaczenia pomieszczeń, celu najmu, do dokonywania przebudowy, rozbudowy, zabudowy, adaptacji lub modernizacji.
13. Najemca będzie miał prawo poczynić nakłady lub ulepszenia na przedmiot najmu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i tylko w zakresie z nim uzgodnionym. Drobne nakłady i ulepszenia połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu będą obciążać w całości Najemcę i nie będą wymagały uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie nakłady lub ulepszenia będą czynione na wyłączny koszt i ryzyko Najemcy.
14. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do innego odpłatnego bądź nieodpłatnego używania.
15. Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności w obrębie przedmiotu najmu będą obciążać wyłącznie Najemcę.
16. Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w  stanie niepogorszonym.    

 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 29.10.2018 r. do dnia 19.11.2018 r., oraz podlega on wywieszeniu na ww. okres w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.               

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w najem w trybie przetargu  pisemnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 64,  lub 71/380 59 45.

Starosta
Maciej Nejman 

Załączniki

Powiadom znajomego