W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pan Szymon Ilczuk spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Posiada wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wcześniejszego zatrudnienia w Starostwie i może rozpocząć pracę bez okresu wprowadzającego

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria
Status rozstrzygnięte

OSO.210.8.2018                                                                                     Wołów, dnia 2018-12-10


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Geodezji i Kartografii

                                                       (nazwa stanowiska pracy)

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

 I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej   czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

 3)  Praca na II piętrze w budynku głównym Starostwa.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)    nieposzlakowana opinia,   

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

7)    dobra znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego,  o samorządzie powiatowym,

8)       udokumentowany co najmniej 6 miesięczny okres pracy, stażu, w służbie geodezyjnej  i kartograficznej w dowolnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

9)     stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji  i kartografii co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

2)      ukończone studia podyplomowe w zakresie systemów informacji o terenie ( GIS, SIT)

3)      dobra znajomość oprogramowania TurboEWID

4)      ukończone kursy i aplikacje w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego

5)      biegłe posługiwanie się komputerem

   IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      Prowadzenie baz danych BDOT500 i GESUT

2)      przygotowywanie i udostępnianie  zbiorów danych i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom  zgłoszonych prac geodezyjnych.

3)      ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych i materiałów w  przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4)      naliczanie opłat za udostępniane zbiory i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu)

5)      sporządzanie licencji na korzystanie z wydawanych zbiorów i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu)

powyższe zadania  są wykonywane przy użyciu oprogramowania TurboEWID i WebEWID,

6)      udzielanie informacji na temat państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7)      wykonywanie innych czynności na polecenie bezpośredniego przełożonego.

 

  V. Wymagane dokumenty:

 1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( https://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
   - wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie inne,  odbycie    szkoleń, kursów itp.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

   VI. Inne informacje:

1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem   „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK” w terminie do dnia  20.12.2018 r.  do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                                Starosta
                                                                                                            /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego