W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informuję, że na ogłoszony nabór na ww. stanowisko urzędnicze, który zakończył się dnia 14.03.2023 r. aplikację złożył jeden kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych ogłoszonego naboru.
W związku z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty.
Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.2.2023                                                    Wołów, dnia 02.03.2023 r.

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Wołowie,                    pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
 (nazwa stanowiska pracy)

1.  Wymagania niezbędne na stanowisko:

1) Wykształcenie- wyższe w zakresie geodezji i kartografii
2) Doświadczenie zawodowe- co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji geodezyjnej.
3) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4) Obywatelstwo polskie.
5) Odporność na stres.
6) Nieposzlakowana opinia.
7) Sumienność i odpowiedzialność.
8) Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera, programu Excel oraz innych urządzeń biurowych.
9) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11) Stan zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12) Znajomość przepisów prawa w zakresie: zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, geodezji  i kartografii, postępowania administracyjnego.
Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 
1) Odporność na stres.
2) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, kreatywność.
3) Preferowane posiadanie uprawnień zawodowych do  wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej w zakresie geodezji.
 
2. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
1) aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków:
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
3) scaleń i wymian gruntów;
tj. rozpatrywanie spraw na wnioski oraz z urzędu, prowadzenie czynności dowodowych w tym oględzin terenowych nieruchomości, opracowywanie dokumentów wymaganych przepisami, niezbędnych w postępowaniach takich jak: zawiadomienia, wezwania, protokoły, ogłoszenia, decyzje, postanowienia.

3. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony (http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę (http://bip.powiatwolowski.pl ),  
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4. Inne informacje:

1) Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1) Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
a) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy  przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.  
b) Praca na II piętrze w budynku wyposażonym w windę.

6. Wyposażenie stanowiska pracy:

a) sprzęt informatyczny: komputer z  pełnym licencjonowanym  oprogramowaniem  dostarczonym  przez pracodawcę;
b) oprogramowanie do zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym (baza PZGiK): Ewid2007;
c) środki łączności: telefon stacjonarny, poczta elektroniczna;
d) inne urządzenia: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

7. Możliwość awansu i rozwoju przez daną pracę:

a) udział w szkoleniach finansowanych przez Pracodawcę, możliwość dofinansowania dokształcania realizowanego w ramach własnych w zakresie zgodnym z wykonywaną pracą.

8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 14.03.2023 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. Nr 22.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

/-/ Janusz Dziarski 

Powiadom znajomego