W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Referent w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.3.2023                                                      Wołów, dnia 02.08.2023 r.

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
Referent w Wydziale Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne na stanowisko:

1) wykształcenie (charakter lub typ szkoły)- wyższe,
- doświadczenie zawodowe- minimum 1 rok stażu pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo; ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
7) obywatelstwo polskie;
8) umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office);
- znajomość przepisów Ustawy o samorządzie powiatowym, Ustawy o pracownikach samorządowych;
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie;
- podstawowa znajomość przepisów i procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych.
 
Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 
- rzetelność;
- odporność na stres;
- sumienność i odpowiedzialność,
- mile widziana znajomość programów: Systemu elektronicznego obiegu dokumentów EL-DOK, Edytora Aktów Prawnych Legislator.

2. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

Zadania szczegółowe:
1. Wykonywanie obsługi kancelaryjno– sekretarskiej Starostwa i kontrola obiegu dokumentów i pism w Starostwie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu poprzez:
a) zapewnienie sprawnej i terminowej obsługi interesantów;
b) przekazywanie korespondencji Staroście i Wicestaroście oraz podział korespondencji zgodnie z dyspozycjami;
c) podział korespondencji właściwym wydziałom i innym adresatom;
d) obsługa  centrali telefonicznej, fax-u, kserokopiarki, poczty elektronicznej;
e) rejestrowanie wpływającej i wypływającej korespondencji  za pośrednictwem faksu i przekazywanie do załatwienia wydziałom;
f) przygotowywanie spotkań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę oraz Sekretarza;
g) przechowywanie następujących akt:
- rejestru skarg i wniosków;
- rejestru aktów wewnętrznych (zarządzeń Starosty Wołowskiego);
- książki kontroli;
- rejestru delegacji służbowych;
- rejestru wyjść służbowych.
2. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.
3. Organizacja i prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Powiatu Wołowskiego.
4. Współpraca z brokerem obsługującym program ubezpieczeniowy Powiatu Wołowskiego oraz z osobami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych.
5. Przygotowywanie i realizacja umów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, tablety, Internet stacjonarny i Internet mobilny) z zachowaniem ścisłej współpracy z pracownikiem Referatu Informatyczno– Telekomunikacyjnego.
6. Prowadzenie rejestru umów.
7. Pomoc w prowadzeniu Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego:
1) wsparcie w archiwizacji dokumentów wykonywanej przez pracowników Starostwa,
2) współdziałanie z Archiwum Państwowym w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej.
8. Na podstawie § 5 Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Wołowie pełnienie funkcji bezpośredniego użytkownika mienia w salach konferencyjnych, korytarzach i pomieszczeniach socjalno-gospodarczych.
9. Wykonywanie prac zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza.

3. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( http://bip.powiatwolowski.pl ),  
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4. Inne informacje:

1) Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1) Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy  przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;  
b) praca na I piętrze w budynku wyposażonym w windę.

6. Wyposażenie stanowiska pracy:

a) sprzęt informatyczny: komputer z  pełnym licencjonowanym  oprogramowaniem  dostarczonym  przez pracodawcę;
b) środki łączności: telefon stacjonarny, poczta elektroniczna;
c) inne urządzenia: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

7. Możliwość awansu i rozwoju przez daną pracę:

a) udział w szkoleniach finansowanych przez Pracodawcę, możliwość dofinansowania dokształcania realizowanego w ramach własnych w zakresie zgodnym z wykonywaną pracą.

8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2,  56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale OSO w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 18.08.2023 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. Nr 22.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Powiadom znajomego