W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się stosowną wiedzą merytoryczną, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie
Miejsce pracy Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.5.2023                                                       Wołów, dnia 02.11.2023 r.

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

 
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)- wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w jednostce, tj.: psychologia, psychiatria, pedagogika, nauki o rodzinie, praca socjalna lub polityka społeczna.
2. Doświadczenie zawodowe- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż w pomocy społecznej oraz minimum półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
8. Obywatelstwo polskie.
9. Umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office);
- znajomość problematyki organizacji i zarządzania;
- bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej: ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Instrukcji kancelaryjnej oraz innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

Wymagania dodatkowe: 
1. umiejętność skutecznej komunikacji, koordynacji działań, sprawnej organizacji pracy, kierowania zespołem oraz pracy w zespole;
2. samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, kreatywność;
3. wysoka kultura osobista, odporność na stres;
4. prawo jazdy kat. B

Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

Zadania szczegółowe:
1. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy i prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie
2. Organizowanie, nadzorowanie i ocenianie pracy podległych pracowników.
3. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez jednostkę.
4. Zapewnienie uczestnikom domu codziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
5. Organizowanie różnych form zajęć w ramach terapii zajęciowej (zajęcia z domownikami).
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki.
7. Współpraca przy kwalifikowaniu uczestników do korzystania z usług placówki, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
8. Zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom placówki.
9. Zapewnienie odpowiedniej specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem.
10. Dążenie do pełniej integracji społecznej uczestników domu poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiedniej do zainteresowań i potrzeb.
11. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia- Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie.
12. Współpraca z osobami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
13.   Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy personelem Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie a podopiecznymi.
14. Sporządzanie we współpracy z psychologiem i terapeutami zajęciowymi indywidualnych programów pracy z osobami przebywającymi w Powiatowym Ośrodku Wsparcia- Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie.
15. Sporządzanie planów: rocznych, półrocznych i miesięcznych dotyczących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie.
16. Opracowywanie planu finansowego jednostki i jego realizacja zgodna z przepisami prawa.
17. Prowadzenie oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce.
18. Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za sprzęt i przedmioty znajdujące się w wyposażeniu placówki.
19. Ponoszenie pełniej odpowiedzialności za pracę personelu, którego jest bezpośrednim zwierzchnikiem.
20. Opracowanie rocznego planu pracy i jego skutecznej realizacji oraz prowadzenie sprawozdawczości jednostki.
21. Nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.
22. Organizowanie zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem placówki.
23. Opracowywanie regulacji wewnętrznych na potrzeby sprawnego funkcjonowania jednostki.

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony (http://bip.powiatwolowski.pl),
3. wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę (http://bip.powiatwolowski.pl),  
4. kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 Inne informacje:
1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, planowane zatrudnienie od 1 grudnia 2023 r.
2. Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00.
3. Miejsce pracy – Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, I piętro.                         

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi mniej niż 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w terminie do dnia 17.11.2023 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. Nr 22.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

/-/ Janusz Dziarski 

Powiadom znajomego