W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informuję, że na ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko odpowiedziało trzech kandydatów. Dwóch kandydatów nie spełniło wymogów formalnych ogłoszonego naboru.
W przypadku trzeciego kandydata w oparciu o analizę dokumentacji i merytorycznych aspektów pracy na ww. stanowisku, komisja konkursowa dokonała jednogłośnie oceny, iż do pełnienia funkcji kierowania owego wydziału niezbędne jest doświadczenie oraz wiedza specjalistyczna.
W związku z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.1.2024                                                   Wołów, dnia 02.02.2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wołowie
(nazwa stanowiska pracy)
    
    
Wymagania niezbędne na stanowisko:
1. Wykształcenie- wyższe preferowane prawo lub administracja.
2. Doświadczenie zawodowe- 5 letni staż pracy.
3. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Odporność na stres.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Sumienność i odpowiedzialność.
8. Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12. Dobra znajomość aktów prawnych, w tym: Konstytucji RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego.
13. Znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).
 
Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 
1. Umiejętność:
- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji,
2. Zaangażowanie i kreatywność.
3. Wysoka kultura osobista.
4. Samodzielność, obowiązkowość.

Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:
1. Realizacja zadań ujętych w § 16 i § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa   Powiatowego w Wołowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09 lutego 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 
2. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy Wydziału.
3. Nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału ujętych w § 40 Regulaminu Organizacyjnego t.j:
a) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu,
b) wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
c) ustalania odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne,
d) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
e) ochrony gruntów rolnych (wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy),
f) regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych,
g) zwrotu działek gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu,
h) udzielania informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości.
4. Ustalanie zakresów  czynności  pracownikom Wydziału, występowanie z wnioskiem o nagrody, kary, ocenianie pracowników, akceptowanie wniosków o urlopy,
5. Wykonywanie innych zadań z zakresu działalności Wydziału GN zleconych przez Starostę i Wicestarostę 
    
Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony (http://bip.powiatwolowski.pl).
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się  o pracę  (http://bip.powiatwolowski.pl ). 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
7. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze. ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

Inne informacje:
1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia  21.02.2024 r. do godz.  15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 783 479 791
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
/-/ Janusz Dziarski  
 

 

 

Powiadom znajomego