W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Referent w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status w trakcie rozstrzygania

OSO.210.3.2024                                                      Wołów, dnia 22.03.2024 r.

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne na stanowisko:

1. Wykształcenie- średnie (2 letni staż pracy) lub wyższe
2. Obywatelstwo polskie.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
7. Umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych.
8. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa, szczególnie prawa oświatowego, ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
9. Znajomość zasad funkcjonowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.
10. Znajomość zasad prowadzenia rozliczeń oraz funkcjonowania jednostki budżetowej.
11. Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe na stanowisko: 

1. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
2. Odporność na stres.
3. Sumienność i odpowiedzialność.
4. Znajomość programów oraz systemów informatycznych funkcjonujących w obrębie edukacji: Vulcan Sigma, Nabór Optivum, System Informacji Oświatowej, System kierowania nieletnich do MOS, system informacji prawnej typu LEX.
5. Znajomość klasyfikacji budżetowej w zakresie niezbędnym do realizacji pracy wydziału.
6. Umiejętność sporządzania dokumentów i aktów wewnętrznych takich jak: Uchwały, Zarządzenia, Regulaminy.
7. Znajomość programu El-dok  lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów.
8. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych. 

Zakres zadań dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Współpraca przy przygotowywaniu postępowań dot. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Przygotowanie analizy i oceny wniosków o dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Przygotowywanie wniosków o nagrody, odznaczenia dla dyrektorów szkół     i placówek oświatowych.
4. Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów Rady Powiatu Wołowskiego.
5. Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
6. Przygotowywanie skierowań dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.
8. Współpraca przy przeprowadzaniu procedury związanej z oceną pracy dyrektorów.
9. Uzgadnianie ze związkami zawodowymi spraw dotyczących nauczycieli.
10. Współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach objętych zakresem działania Wydziału.
11. Współpraca przy sprawozdawczości okresowej i rocznej z realizacji zadań Wydziału.
12. Współpraca przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń, fundacji  oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
13. Współpraca przy przeprowadzaniu procedury powierzania stanowisk dyrektorów szkół/placówek oraz odwoływania z tych stanowisk.
14. Współpraca przy realizacji projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
15. Przygotowywanie projektów porozumień z dyrektorami szkół w zakresie organizacji nauczania indywidualnego.
16. Sporządzanie opisów do dokumentów księgowych.
17. Współorganizowanie wydarzeń i uroczystości edukacyjnych o zasięgu powiatowym.  
18. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem pracy Wydziału na polecenie Kierownika, Starosty, Wicestarosty lub Sekretarza. 

     
Wymagane dokumenty: 
 
1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl).
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę (http://bip.powiatwolowski.pl ). 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
7. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze. ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

Inne informacje:
1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,
 
W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych” w terminie do dnia  02.04.2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie przy ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok.  nr 22.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 783 479 791
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 

 

 

 

Powiadom znajomego