W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (teks jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze został wybrany do zatrudnienia Pan Daniel Moczydłowski zamieszkały w Wińsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.4.2024                                                    Wołów, dnia 26.03.2024 r.

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.
(nazwa stanowiska pracy)
    

Wymagania niezbędne na stanowisko:

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)- wyższe na kierunkach lub/i specjalizacjach- administracja, dziennikarstwo, politologia, komunikacja społeczna. 
2. Doświadczenie zawodowe- minimum 3- letni staż pracy.
3. Prawo jazdy kat. B
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Nieposzlakowana opinia.    
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
9. Obywatelstwo polskie.
10. Umiejętności zawodowe:
- znajomość odpowiednich aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą tj. ustawa o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa prawo prasowe, znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie. 
 
Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 

- staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
- doświadczenie zawodowe w strukturach administracji publicznej na podobnym stanowisku,
- biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint). Mile widziana znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów El-dok lub innego,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- odporność na stres,
- znajomość obsługi mediów społecznościowych,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
- doświadczenie w powoływaniu i prowadzeniu rad społecznych,
- umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. 
 
Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

1) rozwoju i promocji Powiatu oraz współpracy w tym zakresie z gminami i innymi podmiotami,
2) prowadzenia spraw z zakresu ujednoliconej polityki użyczania herbu Powiatu i udzielania honorowych patronatów Starosty,
3) organizacji oraz udzielania pomocy w organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, 
4) redagowania głównej strony internetowej Powiatu,
5) zarządzania treścią oraz publikowania materiałów na stronie  internetowej Powiatu, 
6) przygotowywania materiałów promocyjnych,
7) opracowywania i rozpowszechniania wydawnictw i materiałów promocyjnych, a także udziału w zewnętrznych projektach wydawniczych promujących Powiat Wołowski,
8) rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego Powiatu,
9) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków do jej rozwoju,
10) organizacji i współorganizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym,
11) realizacji własnych projektów z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz poszukiwania źródeł ich finansowania ze środków zewnętrznych,
12) współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji promocji ich zadań i działań skierowanych do mieszkańców Powiatu,
13) podejmowania działań na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców i środowisk lokalnych,
14) wspieranie i rozwijanie działalności Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie,
15) podejmowanie inicjatyw na rzecz osób starszych i z osobami starszymi z terenu powiatu,
16) wspieranie i rozwijanie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego, 
17) podejmowanie inicjatyw na rzecz młodzieży i z młodzieżą z terenu powiatu,
18) stwarzanie warunków do budowania międzypokoleniowego dialogu, 
19) podejmowania działań  na rzecz aktywizacji wolontariatu w Powiecie,
20) podejmowania działań w zakresie partycypacji społecznej, 
21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza i Kierownika Wydziału.
 
Wymagane dokumenty: 

 
1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl).
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( http://bip.powiatwolowski.pl ). 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
7. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze. ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na III piętrze budynku wyposażonego w windę.

Inne informacje:

1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,
 
W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6% .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju” w terminie do dnia 08.04.2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok. nr 22.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 783 479 791
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 

/-/ Janusz Dziarski  
 
 

 

 

Powiadom znajomego