W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Niedzielska, Żerków
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

/-/ Jan Janas
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

                                                                   Wołów, dnia 19 czerwca 2024 r.

OSO.210.5.2024


Starosta Wołowski
ogłasza  nabór na stanowisko urzędnicze:
Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Wołowie
     
1.      Wymiar czasu pracy: 1 etat

2.      Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
6) Wykształcenie: wyższe administracyjne, budowlane lub ekonomiczne.
7) Doświadczenie zawodowe- 5 letni staż pracy
8) Znajomość przepisów w zakresie: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, finansów publicznych, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie powiatowym.

3. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie zawodowe (min. 2 lata) na kierowniczym stanowisku.
2) Umiejętność:
- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji.
3) Zaangażowanie i kreatywność.
4) Wysoka kultura osobista.
5) Samodzielność, obowiązkowość.
6) Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.
7) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
8) Odporność na stres.
9) Sumienność i odpowiedzialność.

4. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1) Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy wydziału Inwestycji i Rozwoju.
2) Zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień Regulaminu pracy, przepisów BHP i P. poż., ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.
3) Ustalanie zakresów czynności podległych pracowników i akceptowanie im urlopów, dokonywanie ocen okresowych.
4) Nadzór nad wykonywaniem zadań wydziału tj.:
w zakresie inwestycji:
a) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów realizowanych przez  Powiat,
b) prowadzenie inwestycji oraz remontów realizowanych przez Powiat,
c) przygotowywanie wniosków o środki na realizację inwestycji i remontów,
d) realizacja i rozliczanie inwestycji,
e) utrzymywanie powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej,
w zakresie zamówień publicznych:
a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
b) udzielanie informacji Wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych, stanowiących podstawę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi,
d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
e) sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych,
f)  przygotowywanie zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,
g) wykonywanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez komórki organizacyjne Starostwa przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
h) współpraca z wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
i)  nadzór nad oraz sporządzanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowanie umów do podpisu,
j) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz  zarządzeń Starosty w sprawach powoływania komisji przetargowych dotyczących realizowanych przez wydział Inwestycji i Rozwoju,
k) udział w komisjach przetargowych oraz nadzór na poprawnością  dokumentowania wszystkich związanych z przetargami czynności,
l) rozpatrywanie odwołań i protestów w zakresie określonym przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
m) terminowe sporządzanie planu zamówień publicznych oraz zamieszczanie sporządzonego planu  w Biuletynie Zamówień Publicznych,
n) sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu  zamówień publicznych w tym do Urzędu Zamówień Publicznych.
5) Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju i jego realizacja w tym zakresie.
6) Gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem zgodnie z przyjętymi w Starostwie zasadami.
7) Sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego poprzez bieżącą analizę dokumentów dotyczących realizowanych zadań oraz kontrolę w terenie prowadzonych robót.
8)  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.

 5. W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6% .

 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie Plac Piastowski 2;
2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
3) praca odbywa się w systemie jednozmianowym,
4) praca na III piętrze.

 7. Wyposażenie stanowiska pracy

1) Sprzęt informatyczny: komputer stacjonarny lub przenośny z pełnym licencjonowanym  oprogramowaniem dostarczonym  przez pracodawcę.
2) Środki łączności:  telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax, poczta elektroniczna.

 8. Możliwość udziału w szkoleniach, możliwość dofinansowania dokształcania.

9. Inne informacje:

1) Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,

10. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
3) Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę) ( http://bip.powiatwolowski.pl )  
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających:
- wymagane wykształcenie, 
- wymagany staż pracy  (kserokopie świadectw pracy),  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,
- inne, odbycie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7) Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju” w terminie do dnia 01.07.2024 r. do godz. 13.00
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl 
tel.: +48 783 479 791
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Powiadom znajomego