W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

uchwała Zarządu Powiatu nr 49/171/19 z dnia 29.10.2019 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowksiego w 2020 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 49/171/19 z dnia 29.10.2019 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
                                                  

                                                                Zarząd Powiatu Wołowskiego

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294  z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

 ogłasza z dniem 29 października 2019 r. otwarty konkurs ofert

 na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.

 

I.     Rodzaj zadania.

 

 1. Prowadzenie jednego punktu, w którym świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294 z późn.zm.) i na zasadach określonych w umowie o realizację zadania publicznego.                                             
 2. Prowadzenie edukacji prawnej będzie odbywało się w szczególności formie wykładów i warsztatów dla mieszkańców Powiatu Wołowskiego oraz przygotowania ulotek i akcji informacyjnych. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie.
 II.  Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

 

Na realizację zadania w 2020 r. planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości                          64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym:

1)      na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  –  60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych),

2)      na prowadzenie edukacji prawnej - 3960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

 III.             Podmioty uprawnione do złożenia oferty. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty,                 o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

O prowadzenie punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:

1.W części dotyczącej udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej spełnia następujące warunki:

- została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Dolnośląskiego (o której mowa w art. 11d ust. 1) w zakresie określonym w art. 11d ust. 2 ustawy  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

2. W części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, spełnia następujące warunki:

została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Dolnośląskiego (o której mowa w art. 11d ust. 1)  w zakresie określonym w art. 11d ust. 3 ustawy  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

O powierzenie prowadzenia w 2020 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie  z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 IV.             Zasady przyznawania dotacji.

 

1.Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

1)      ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294 z późn.zm.),

2)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.),

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

2. Dotacja, o której mowa w pkt II. 1) ogłoszenia przekazywana będzie wyłonionemu podmiotowi w 12 miesięcznych transzach, przy czym sposób i forma udzielania dotacji określona będzie w umowie o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych, podpisanej po wyłonieniu podmiotu.

3. Dotacja na edukację prawną, o której mowa w pkt II. 2) ogłoszenia, przekazywana będzie na zasadach i w formie określonej w umowie o realizację zadania publicznego.

4. Zarząd Powiatu może odmówić podpisania umowy w przypadku gdy oferent zostanie skreślony z listy organizacji pozarządowych, o której mowa w pkt III ogłoszenia, a także w przypadkach określonych w art. 11 ust. 9 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  

V.  Termin i warunki składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2019 r.
 2. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie potwierdzona pieczęcią wpływu.
 3. Oferty należy składać na druku, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
 5. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez osoby upoważnione  do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem  lub rejestrem określającym sposób reprezentacji (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję).
 6. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć :

1)      kopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

2)      aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,

3)      oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią wniosku o zmianę danych w KRS,

4)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

5)      decyzję Wojewody Dolnośląskiego o wpisaniu oferenta na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

6)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy oraz z  mediatorem wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób, które będą świadczyły nieodpłatną mediację w punkcie, tj. zaświadczenie o wpisaniu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub wpisaniu na inną listę zgodnie z przepisami ww. ustawy.

7)      organizacja pozarządowa ubiegająca się o prowadzenie punktu, w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty także

zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z osobą o której mowa w art. 11 ust. 3a oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia doradcy do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

8)      dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na wydłużenie czasu trwania dyżuru, w przypadku określonym w art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

10)  fakultatywnie organizacja pozarządowa ubiegająca się o prowadzenie punktu w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

7. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

8.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty zawierające błędy formalne, tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone.

9.Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI.             Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:

1) sporządzona jest na obowiązującym formularzu oferty,

2) została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

3) złożona została przez uprawniony podmiot i dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi podmiotu,

4) zawiera wszystkie wymagane załączniki,

5) zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,

6) termin realizacji zadania jest taki sam jak w ogłoszeniu,

7)  wnioskowana kwota jest zgodna z limitami wyznaczonymi w pkt II ogłoszenia,

8) została opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

 1. Ocena merytoryczna ofert nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Przy ocenie merytorycznej ofert promowane będą podmioty, których oferta obejmuje jednocześnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
 6. Umowa o realizację zadania publicznego podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 7.  Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 8. Osobą wskazaną do kontaktu z oferentami jest:

–   Ewa Kulik, e-mail: ewa.kulik@powiatwolowski.pl , tel. (71) 380 59 08

VII. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w punkcie usytuowanym na terenie Powiatu Wołowskiego, działającym zgodnie z harmonogramem określonym przez Starostę Wołowskiego.
 2. Częstotliwość dyżurów w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w zakresie nieodpłatnej mediacji zostanie określona w zawartej z oferentem umowie. W przypadku nieodpłatnej mediacji przewiduje się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb.
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania oraz zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z związku z wprowadzeniem rządowego systemu do obsługi npp i npo osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz prowadzące nieodpłatną mediację zobowiązane są przy świadczeniu usług do korzystania z ww. systemu zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.
 4. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 5. Umowa na realizację zadania zostanie sporządzona zgodnie z ramowym wzorem określonym w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz składania sprawozdań miesięcznych z realizacji zadania publicznego.
 7. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.
 8. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oferent zobowiązany jest do świadczenia usługi w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.

VIII.       Postanowienia końcowe. 

1.Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową wynosiła:

-  w 2016 r. -  59.946,00 zł,

- w 2017 r. –   60.725,88 zł,

- w 2018 r.  -   60.725,88 zł.

- w 2019 r.  - 64.020,00 zł  (kwota dotacji obejmowała również realizację zadań z zakresu

                                             edukacji prawnej)

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany ogłoszenia Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia zamieszczając informację o dokonanej zmianie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego. Dokonanie zmiany ogłoszenia przez Zamawiającego skutkować będzie przedłużeniem terminu składania ofert.

IX. Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. 
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 380 59 01.

 - Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

- Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

- Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

- Uprawnienia:

1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,  a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

2) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

1) ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294 z późn.zm.),

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.),

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


         

Załączniki

Powiadom znajomego