W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Uchwała nr 54/185/19

Szczegóły
Przedmiot konkursu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Znak sprawy Uchwała nr 54/185/19
Kategoria edukacja
Termin składania ofert

ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

OGŁASZA

 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”

 

 1. Informacje ogólne

  Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej – zwane dalej „podmiotami uprawnionymi” lub „oferentami”.


 2. Rodzaj  zadania:

  Prowadzenie na terenie Powiatu Wołowskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym  z uwzględnieniem standardów i świadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).


 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w kolejnych latach budżetowych:

 1. Na realizację zadania Powiat Wołowski przeznaczy środki finansowe w wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2020 r., tj. w kwocie 525 750,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), na wydatkowanie których podmiot uprawniony przedstawi kosztorys, w kolejnych latach kwoty uzależnione będą od wysokości dotacji przeznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 2. W przypadku zmniejszenia, bądź zwiększenia przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty dotacji celowej na realizację zadania, Powiat Wołowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia, bądź zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Działanie takie wymagać będzie od podmiotu uprawnionego przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu.

 3. Podmiotowi uprawnionemu realizującemu zadanie nie przysługuje roszczenie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków własnych Powiatu Wołowskiego w kwocie przewyższającej dotację przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.  

   

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po zawarciu stosownej umowy  z wyłonionym oferentem.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Oferent zobowiązany będzie także do przedłożenia korekty kosztorysu i harmonogramu.

 3. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2,  gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

  1. bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,

  2. racjonalne i efektywne,

  3. uwzględnione w budżecie zadania,

  4. faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt II,

  5. udokumentowane dowodami księgowymi.

 5. Dotacja nie może być wykorzystana na cele inne, niż przewidziane we wniosku  i uwzględnione        w umowie, pod rygorem zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Wołowskim.

   

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 2. Podmiot uprawniony przyjmujący zlecenie zapewnia we własnym zakresie lokal  na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia, który winien znajdować się na terenie Powiatu Wołowskiego. Lokal musi spełniać wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawnych dla obiektów przeznaczonych na przedmiotową działalność, winien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotowego zadania.

 3. Do realizacji powierzonych zadań, wyłoniony w konkursie podmiot uprawniony jest zobowiązany zapewnić odpowiedni personel z zachowaniem wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco–aktywizującego w ilości i z kwalifikacjami zgodnymi z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Podmiot uprawniony winien nadto posiadać doświadczenie w realizacji przedmiotowego zadania.

   

 1. Termin składania ofert:

 1. Oferty w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 grudnia 2019 r., w godz. od 7.45 do 15.45, w Biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu.

 2. Oferty należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie   z dopiskiem „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych  i niepełnosprawnych intelektualnie     z terenu Powiatu Wołowskiego”.

 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

  1. aktualny odpis (nie starszy niż 6 miesięcy od daty wydania) potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

  2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut;

  3. pełnomocnictwa i upoważnienia osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w załączonym odpisie;

  4. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za miniony okres);

  5. wykaz podobnych zadań zrealizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich 2 lat wraz              z rekomendacjami;

  6. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, określonego w pkt V ust. 2.

  7. wykaz pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zatrudnionego  do realizacji zadania z wyszczególnieniem nazwy stanowiska, wymiaru zatrudnienia, formy zatrudnienia, kwalifikacji,

  8. w przypadku złożenia oferty wspólnej – umowę oferentów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Ponadto, każdy z podmiotów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych powyżej.

 1. Do oferty można dołączyć inne załączniki mogące mieć znaczenie przy jej ocenie.

   

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.
 2. Wybór oferty nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 4. Ocena merytoryczna ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:
 1. celowość i zasadność projektu (zakres rzeczowy projektu, cel projektu, liczba osób objętych projektem, różnorodność działań planowanych przy realizacji projektu i ich realność): 0-5 pkt;
 2. jakość realizacji projektu (zasoby lokalowe oraz zasoby kadrowe, w tym kwalifikacje osób proponowanych do realizacji projektu, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie podmiotu uprawnionego w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu): 0-5 pkt;
 3. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu (kosztorys z podziałem na rodzaj kosztów, ich zasadność i oszczędność, uwzględnienie innych źródeł finansowania, wkład własny): 0-5 pkt.
 1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego po analizie propozycji co do wyboru oferty sporządzonej przez Komisję Konkursową. Propozycja co do wyboru ofert sporządzona przez Komisję Konkursową będzie zawierała ocenę formalną i merytoryczną ofert, dokonaną w oparciu o wymogi formalne określone w pkt VI oraz na podstawie kryteriów określonych w pkt VII ust. 4.

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń           w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 3. Z wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem uprawnionym zawiera się umowę       na realizację zadania publicznego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 4. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 jest:

  a) akceptacja przez strony postanowień umowy;

  b) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji                w wysokości innej, niż wnioskowana.

 5. Osobą wyznaczoną do kontaktu z oferentami jest Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Pani Aneta Kwiatkowska (tel. 71-380 59 13 – 14, e-mail: edukacja@powiatwolowski.pl).

   
 1. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
   
  Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do wiadomości, że w bieżącym roku na zadanie tego samego rodzaju z zakresu pomocy społecznej przy udziale organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 420 600,00 , natomiast w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 365 928,00 . Kwoty      w kolejnych latach uzależnione będą od decyzji Wojewody, który przyznaje kwoty dotacji przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.

   

Załączniki

Powiadom znajomego