W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Uchwała

Szczegóły
Przedmiot konkursu Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu
Znak sprawy Uchwała
Kategoria sport, turystyka
Termin składania ofert
 
Zarząd Powiatu Wołowskiego

 

na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXX/144/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

 

ogłasza z dniem 17 marca 2017 r. otwarty konkurs ofert

 

na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu

 

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa powyżej, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w lit. a), wobec organu administracji publicznej.


I. Rodzaje zadań

Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu:
 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu:


- promocja kreatywnych i aktywizujących form rekreacji dzieci, młodzieży i osób starszych,

- organizacja i popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa między szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu oraz promocji uprawiania sportu masowego i uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,

- organizacja zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

-  wsparcie udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum powiatowym

2. kultury:


 • organizacja festiwali, wydarzeń i projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Powiatu Wołowskiego,

 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu oraz jego mieszkańców, a także kreowaniem postaw patriotycznych i budowaniem szacunku dla historii wśród społeczności lokalnej Powiatu Wołowskiego,

 • organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odwołują się do lokalnych tradycji i zasobów i prowadzą do upowszechniania wiedzy o Powiecie Wołowskim,

 • wspieranie działalności, prezentacji i promocji lokalnych artystów i lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego.


II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.

1. Na wsparcie i realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego przeznacza dotacje w łącznej wysokości do 20 000 zł, w tym na zadania z zakresu:


 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu: do 5 000 zł 

 • kultury: do 15 000 zł

2. W roku 2016 Zarząd Powiatu Wołowskiego przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 7970  zł, kultury: 20 999,98 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Oferent zobowiązany będzie także do przedłożenia korekty kosztorysu i harmonogramu.

 3. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2,  gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 4. Dotacja nie może być przekazana na zadanie realizowane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zadań objętym niniejszym konkursem. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.

 5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

 • bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego

 • racjonalne i efektywne,

 • uwzględnione w budżecie zadania,

 • faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt IV ust.1,

 • udokumentowane dowodami księgowymi,

6. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 10% całkowitej wartości zadania, przy czym wkład własny finansowy minimum 5% całkowitej wartości zadania. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy (środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych lub prywatnych, wpłat i opłat adresatów) oraz jako wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji), przy czym wniesiony wkład osobowy należy udokumentować określając ilość godzin, stawkę godzinową. Jeżeli wkład osobowy dotyczy kilku osób, należy go udokumentować dla każdej osoby odrębnie.

7. W przypadku wkładu osobowego konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

  1. Sposób, zakres, liczba godzin wykonania świadczenia przez członka organizacji bądź wolontariusza, muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  2. Wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania,

  3. Jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza jest takie same jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość świadczenia członka organizacji lub wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 17 zł za jedna godzinę świadczenia,

  4. Członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy  o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych pracą społeczną bądź wolontariatem w godzinach swojej pracy,

  5. Rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającego wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.

8. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.

9. Nie przewiduje się dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

10. W przypadku przyznanej dotacji niższej niż wnioskowana, zadeklarowany procentowy wkład własny w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 10% swojej pierwotnej wartości.
11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Wołowskiego. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 01.05.2017 r. Do 30.11.2017 r. Zadania powinny być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego.

 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. O wszelkich zmianach w realizacji zadania należy niezwłocznie informować pisemnie Zarząd Powiatu Wołowskiego celem zawarcia, w przypadku zgody Zarządu Powiatu Wołowskiego, aneksu do umowy. Zmiany nie mogą w istotny sposób zmieniać zakładanych celów i zakresu zadania.

 3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Powiatu Wołowskiego

 4. Środki finansowe przyznane uprawnionemu, w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na:

  1. zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3.500 zł,

  2. nagrody pieniężne,

  3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

  4. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,

  5. pokrywanie opłat z tytułu kar,

  6. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia,

  7. transfery zawodników,

  8. działalność polityczną, religijną i gospodarczą,

  9. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,

  10. prace remontowe i budowlane,

  11. pokrycie kosztów utrzymania biura.

 5. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną uznane za zasadne, gdy:

  1. zostały uwzględnione w kosztorysie zadania, a ewentualne różnice kwot zgodne są z zapisami w umowie i załączniku (-ach) do niej,

  2. związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne,

  3. zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,

  4. zostały poniesione w okresie zgodnym z zapisem w umowie,

  5. poparte są właściwymi dokumentami księgowymi (faktury opisane zgodnie z art.21 ust.1 ustawy o rachunkowości, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm., umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

 6. Koszty kwalifikują się do dofinansowania  pod warunkiem, że:

  1) nie zawierają kosztów pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych,

  2) nie są finansowane z innych źródeł.


V. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do 18.04. 2017 r. do godziny 15.45 w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane).
 2. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań powiatu w 2017 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania, tj. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu lub kultura. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez upoważnione osoby (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję; należy wypełnić wszystkie pola oferty, w przypadku pól, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 5. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć:
  1. Dla organizacji, dla których organem rejestrowym nie jest Krajowy Rejestr Sądowy – kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu właściwego rejestru/ewidencji (t.j. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument (lub jego kopię) potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot, a także umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę do działania w imieniu podmiotu (w przypadku organizacji kościelnych może to być np. kopia powiadomienia właściwego organu administracji państwowej (z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru) o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub zaświadczenie z kurii, a także koniecznie kopia dekretu powołującego na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań).

  2. Odpis aktualnego statutu organizacji oraz w przypadku organizacji niezarejestrowanych w KRS – uchwała o wyborze zarządu organizacji.

  3. Pełnomocnictwa i upoważnienia osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w załączonym odpisie.

 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej należy do niej dołączyć umowę oferentów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Ponadto każdy z podmiotów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych powyżej.
 7. Oferty zawierające błędy formalne, tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone. Oferty nie podlegają uzupełnieniom oraz korektom.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór ofert nastąpi do dnia 30 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:

 • sporządzona jest na obowiązującym formularzu wniosku,

 • została złożona w terminie wyznaczonym,

 • złożona została przez uprawniony podmiot i dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi podmiotu,

 • zawiera wszystkie wymagane załączniki,

 • zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,

 • termin realizacji zadania jest zgodny z ogłoszeniem.

 • wypełnione są wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),

 • wnioskowana kwota jest zgodna z limitami wyznaczonymi w pkt III ust. 6,

 • złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,

 • opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

 1. Ocena merytoryczna ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:

Lp.

Kryteria

Punkty

1.

wartość merytoryczna projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasadność i charakter podejmowanych działań)

0-20

2

charakter i zasięg oddziaływania, w tym liczba osób korzystających bezpośrednio z zadania

0-20

3.

dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze

0-10

4

możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, rzeczowych, lokalowych, zaangażowanie członków i wolontariuszy

0-10

5.

rzetelny budżet (rodzaj i celowość planowanych kosztów, czytelność kalkulacji, koszt projektu)

0-30

6.

stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji

0-10

 

Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.

 1. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

 2. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 4. Osobą wskazaną do kontaktu z oferentami jest:

Załączniki

Powiadom znajomego