W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Uchwała nr 72/238/20

Szczegóły
Przedmiot konkursu OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja
Znak sprawy Uchwała Zarzadu Powiatu Wołowskiego Nr 72/238/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Kategoria edukacja
Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.)


w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146),

 

ogłasza się otwarty nabór na Partnera


do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.)

 

1. Planowany termin realizacji projektu: lata 2021-2023


2. Wymagania i planowany zakres działań wobec Partnera:


 1. Partnerem nie może być zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 2. Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi.
 3. Powiat Wołowski planuje realizację projektu skierowanego do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (1 i 2) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, które funkcjonują w ramach Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Planowane działania projektowe będą obejmować aktywną integrację społeczno-zawodową wychowanków placówek.  
 4. Powiat Wołowski zakłada, że będzie Wnioskodawcą i Liderem Projektu. Od Partnera oczekuje się:
  • współpracy podczas opracowywania założeń projektowych,
  • przygotowania wniosku o dofinansowanie, w tym przede wszystkim w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu,
  • dostarczania wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera do uzupełnienia dokumentacji,
  • uczestniczenia w realizacji projektu na każdym jego etapie,
  • zarządzania projektem,
  • współudziału w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą,
  • wniesienia do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego lub finansowego z uwzględnieniem wkładu własnego w postaci wkładu finansowego lub rzeczowego.
 5. Powiat Wołowski oczekuje od Partnera przede wszystkim udziału w zarządzaniu, monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi. Dodatkowa możliwa do realizacji rola Partnera to udział lub/i  realizacja uzgodnionych zadań z zakresu      przedsiębiorczości, kursów i szkoleń zawodowych, zawodoznawstwa skierowanych do uczestników projektu, przy czym wymieniony zakres nie jest  katalogiem zamkniętym i ostatecznym i nie wyklucza innych form partnerstwa. Szczegółowy podział obowiązków i zadań zostanie ustalony w      wyniku wspólnego przygotowania projektu i potwierdzony odpowiednimi zapisami w umowie partnerskiej.

3. Od Partnera wymaga się:


 1. doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) projektów o wartości powyżej 150 tys. zł każdy współfinansowanych ze środków UE bądź innych programów publicznych w okresie ostatnich 8 lat przed złożeniem oferty współpracy:
 • za jeden projekt zrealizowany ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako lider – 2 pkt,
 • za jeden projekt zrealizowany ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako partner – 1 pkt,
 • za dwa projekty zrealizowane ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako lider – 3 pkt,
 • za dwa projekty zrealizowane ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako partner – 2 pkt,
 • za trzy projekty zrealizowane ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako lider – 4 pkt,
 • za trzy projekty zrealizowane ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako partner – 3 pkt,
 • za cztery i więcej projektów zrealizowanych ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako lider – 5 pkt,
 • za cztery i więcej projektów zrealizowanych ze środków UE i/lub innych programów publicznych jako partner – 4 pkt.
 1. doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) projektów współfinansowanych ze środków UE bądź innych programów publicznych, które odbywały się we współpracy ze jednostkami samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 8 lat przed złożeniem oferty współpracy:

- za  jeden projekt – 1 pkt,

- za dwa projekty – 2 pkt,

- za trzy projekty – 3 pkt,

- za 4 i więcej projektów – 4 pkt

 1. doświadczenia w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE bądź innych programów publicznych o wartości min. 2 mln zł każdy, których beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 8 lat przed złożeniem oferty współpracy:

- za  jeden projekt – 1 pkt,

- za dwa projekty – 2 pkt,

- za trzy projekty – 3 pkt,

- za 4 i więcej projektów – 4 pkt

 1. posiadania potencjału kadrowego i organizacyjno-technicznego adekwatnego do zakładanej roli w projekcie (punkty podlegają zsumowaniu):

- dysponowanie personelem o praktycznym doświadczeniu w realizacji/zarządzaniu/rozliczaniu/monitoringu i ewaluacji projektów zbliżonych do planowanego – 0-4 pkt,

- dysponowanie warunkami lokalowymi, technicznymi i sprzętem adekwatnymi do zakładanej roli w projekcie i zapewniającymi prawidłową i sprawną realizację powierzonych zadań – 0-2 pkt,

- deklarowany potencjał opiera się na zasobach własnych – 0-2 pkt.

 1. posiadania statusu instytucji szkoleniowej (np. potwierdzony wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych) – 5 pkt. 

4. Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki:


 1. Być przygotowane w języku polskim.
 2. Zawierać pełne dane Partnera i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Zawierać szczegółowy opis  doświadczenia i potencjału wymaganego od Partnera (formularz zgłoszeniowy).
 4. Zawierać oświadczenie o gotowości współpracy w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie (formularz oświadczenia).
 5. Zawierać następujące załączniki (w przypadku załączników innych niż oświadczenia dopuszczalne są kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
  • dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera (np. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji) i umocowanie osób go reprezentujących;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody  na upublicznienie informacji o wyborze na Partnera projektu poprzez umieszczenie danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór (formularz oświadczenia);
  • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych (formularz oświadczenia).
 6. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania.

 

5. Sposób składania ofert


Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu:

Starostwo Powiatowe w Wołowie

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

lub za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej (o terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane), z dopiskiem na kopercie:

„Oferta partnerstwa – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.), projekt pt. „Stawiamy na przyszłość!”

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego, tym samym termin składania ofert to: 30 kwietnia 2020 r.

Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się z kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie, p. Katarzyną Uran, tel. 71 389 59 14.


6. Informacje dodatkowe:


 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny lub zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Powiat Wołowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot  zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty      przygotowania zgłoszenia.
 3. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020.

Powiadom znajomego