W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

uchwała nr 100/308/20

Szczegóły
Przedmiot konkursu na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Znak sprawy uchwała nr 100/308/20
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert

Załącznik do uchwały Nr 100/308/20
z  dnia 30 września 2020 r.Zarząd Powiatu Wołowskiego

 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 920),  art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w zw. z ust. 10 załącznika do uchwały nr VI/48/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.


ogłasza z dniem  30.09.2020 r. otwarty konkurs ofert


na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.


Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których  mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.


I. Rodzaje zadań.

1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań w zakresie:

1) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a.  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

(dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)

2) organizowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

2. Odbiorcami ostatecznymi projektu muszą być mieszkańcy Powiatu Wołowskiego.


3. Zadanie musi mieć charakter otwarty. Rekrutacja uczestników w ramach projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.


II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.


Na realizację zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zostały przeznaczone środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


III. Zasady przyznawania dotacji.


 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości   w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.
 7. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim poprzez:

1) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i ilością godzin pracy),

2) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami (zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy, karty pracy, wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).

 1. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 2. Łączna wysokość kosztów finansowych ze środków PFRON nie może przekroczyć w przypadku:

1) kosztów osobowych administracji i obsługi zadania w tym np. kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjnych i księgowych – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,

2) kosztów funkcjonowania  w części przypadającej na zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, internet, opłaty pocztowe, czynsz, co, materiały biurowe) - 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,

3) nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia -10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,

4) kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 2% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.

 1. Dotacja udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie  zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych itd.).
 2. Dotacja nie może być przyznana oferentowi, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie:

1) z samorządu województwa na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) z innego tytułu ustawy, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

 1. Szczegółowe zasady realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone  w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Wołowskim.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, o której mowa w punkcie III ust. 12, a kończy nie później niż do dnia 13 grudnia 2020 r.
  1. Zadanie powinno być wykonywane na terenie Powiatu Wołowskiego i skierowane do osób pochodzących z jego terenu.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 23.10.2020 r.  do godziny 15.00 w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu, o którym mowa  w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057).

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na zlecenie przez Powiat Wołowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres oferenta. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.


Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć:

1)   aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2)   umowę partnerską lub oświadczenie - w przypadku projektów składanych z udziałem partnera,

3)   oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS lub PFRON, podpisane przez osobę kierującą daną jednostką,

4)   pełnomocnictwo - gdy oferta została sporządzona i złożona przez pełnomocnika.


Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 3 dni od daty doręczenia powiadomienia oraz złożone po terminie wskazanym w pkt V ust. 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.11.2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Ocena złożonych ofert pod kątem wymogów, o których mowa w pkt V zostanie dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
 3. Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.
 5. Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:

1)       wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

2)        koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

3)       wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji;

4)       doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Powiatem Wołowskim;

5)       możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.


VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Wołowski w roku 2019 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


W 2019 roku Powiat Wołowski na tego typu zadanie w ramach otwartego konkursu ofert przekazał dotację w wysokości 10.000,00 złotych.


UZASADNIENIE

 

do Uchwały Zarządu Powiatu Wołowskiego nr 100/308/20 z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

                  

            W  związku z ust. 10 załącznika do uchwały nr XVII/128/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. zachodzi potrzeba ogłoszenia konkursu ofert.

 

      Uchwała jest zasadna i celowa.
Załączniki

Powiadom znajomego