W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Znak sprawy 184/530/21
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
                                                                                                    ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGOV.    Terminy i warunki składania ofert:

1. Każdy oferent składa odrębne 4 oferty na prowadzenie poszczególnych placówek opiekuńczo–wychowawczych.

2. Oferty w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w godzinach od 7:45 do 15.45, w biurze podawczym (pokój Nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. 

3. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu.

4. Każda oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). 

5.   Każda oferta powinna zawierać:

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b)   informację o terminie i miejscu realizacji zadania;

c)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

d)  opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania w nawiązaniu do wymogów określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.2011.292.1720);

e) wykaz stanowisk pracy jakie zostaną utworzone w celu realizacji zadania, którego dotyczy oferta zawierającej m. in.: nazwę stanowiska, wymiar i forma zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach, kwalifikacje osób zajmujących poszczególne stanowiska;

f)   dokładny harmonogram zadania;

g) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny obiektu/lokalu, w którym mieścić się będzie placówka opiekuńczo – wychowawcza oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki;

h)  Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo–wychowawczej;

i)  akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny oferenta do obiektu/lokalu, w którym będzie realizowane zadanie. Prawo do dysponowania obiektem/lokalem musi obejmować okres realizacji zadania;

j) informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

5.  Do jednej z ofert należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

b)  Statut oferenta wraz z każdą jego aktualizacją;

c) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowanych w przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot jest osobą inną niż wskazana w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentacjach rejestrowanych;

d)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie;

e)  oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadań objętych ofertą;

f) oświadczenie oferenta o wykorzystywaniu środków finansowych wyłącznie na realizację zadania;

g)   pisemne rekomendacje dotychczasowej działalności;

h)   inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

6.   Oferty należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie z napisem: 

„Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta.

7. Oferty powinny być wypełnione w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach, należy wypełnić wszystkie pola ofertowe.

8.  Oferty posiadające uchybienie formalne mogą zostać uzupełnione w terminie 3 dni od zawiadomienia.

9.    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na realizację zadania.

10.  Do czasu zakończenia terminu na składanie ofert konkurs może być odwołany bez podania przyczyny.

11.  Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.


 

Załączniki

Uchwała pdf, 1.05 MB

Powiadom znajomego