W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

188/534/21

Szczegóły
Przedmiot konkursu Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dziennego ośrodka wsparcia"
Znak sprawy 188/534/21
Kategoria inne
Termin składania ofert
                                                                                 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2021 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057   ze zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

 

1.    Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

2.     Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu   z prac komisji na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.)

3.     Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

1)      ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2)      rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej- realizacja zadania publicznego „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”, do Biura Obsługi Klienta  (pok. Nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie 7 dni od daty pojawienia się ogłoszenia, do godz. 15.45:

a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45.

b)      pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoby wybrane do udziału w pracach Komisji konkursowej, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert, zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

Załączniki

Powiadom znajomego