W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
Znak sprawy 250/660/22
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert

Zarząd Powiatu Wołowskiego


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:

1. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej.

2. Tytuł zadania: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.”.

3. Zadanie dotyczy prowadzenia dom pomocy społecznej dla 28 osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2021.2268 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (t.jDz.U.2018.734 ze zm).

 

 II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1. Roczna kwota dotacji przeznaczona przez Powiat Wołowski na prowadzenie domu pomocy społecznej wynosi 4.500,00 zł.

2. Wysokość miesięcznej dotacji w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosić będzie po 375,00 zł

3. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z remontem i modernizacją budynku przeznaczonego na ten cel.

4. Łączna kwota dotacji w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. wynosić będzie 13.500,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, zwane dalej „oferentami”.

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j.Dz.U.2018.2057). Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.  

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo do:

1) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu,

2) nie przyznania dotacji żadnej z ofert, jeżeli nie spełniałyby wymagań określonych w ogłoszeniu.

6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie realizacji zadania.

7. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania określonego w otwartym konkursie ofert.

8. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie.

9. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania : od 01.01.2023 r do 31.12.2025 roku.

2. Warunki realizacji zadania: prowadzenie na terenie powiatu wołowskiego domu pomocy społecznej dla 28 osób, przeznaczonego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie  z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 stycznia 2018  roku w sprawie domów pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie)

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert - prowadzenie domu pomocy społecznej w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.”.

3. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Wzór oferty jest załącznikiem do rozporządzenia Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j.Dz.U. 2018.2057). Dostępny jest także na stronie www.pcprwolow.pl i w siedzibie PCPR w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Zarząd Powiatu Wołowskiego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 20 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję konkursową powołaną do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, a także złożone na innych drukach, niepodpisane przez osoby uprawnione bądź złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego.

4. Kryteria wyboru:      

1) Warunek konieczny:
a) Posiadanie zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej

2) Kryteria formalne:
a) Terminowość złożenia oferty;
b) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji;
c) Zgodność oferty z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu.


3) Kryteria merytoryczne:
a) Zasoby rzeczowe – baza do realizacji zadań – 0-5 pkt
b) Zasoby kadrowe – 0-5 pkt
c) Doświadczenie związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i wspomagających dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – 0-5 pkt.

Przy rozpatrywaniu ofert:

a) W zakresie kryterium „Zasoby rzeczowe – baza do realizacji zadań” zlecający przyzna punkty na podstawie z opisu oferenta – maksymalnie 5 pkt;

c) W zakresie kryterium „Zasoby kadrowe” zlecający przyzna punkty na podstawie informacji zawartej w ofercie oraz dodatkowego wykazu stanowisk pracy, potwierdzającego zapewnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz innych specjalistów, określonego w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej – maksymalnie 5 pkt;

d) W zakresie kryterium „Doświadczenie związane ze świadczeniem usług dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” zlecający przyzna punkty na podstawie informacji zawartej w ofercie, dotyczącej prowadzonej dotychczasowej działalności – maksymalnie 5 pkt.

VII. Do oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopię statutu oferenta,
3) oryginał zaświadczenia o braku zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (ważny jeden miesiąc od daty wydania),
4) kopię decyzji wojewody,
5) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowana będzie placówka.

Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Załączniki winny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powiadom znajomego