W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej

Szczegóły
Przedmiot konkursu Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej
Znak sprawy 256/674/22
Kategoria inne
Termin składania ofert

Uchwała nr 256/674/22
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.528 ze zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 ze zm.), § 10 i §11 załącznika do uchwały nr LV/259/22 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. oraz uchwały nr 250/662/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej, Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczy po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.” w składzie:

1)      Pan Jarosław Iskra - przedstawiciel Zarządu Powiatu

2)      Pani Katarzyna Fęglerska - przedstawiciel Zarządu Powiatu

3)      Pani Małgorzata Tkaczyk - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

4)      Pani Agata Kopaczewska - przedstawiciel Zarządu Powiatu

§ 2.

Przedmiotem pracy Komisji konkursowej jest:

1)      ocena ofert i przedłożenie opinii z ich oceny Zarządowi Powiatu,

2)      sporządzenie wykazu wszystkich ofert, zawierającego propozycje wysokości dotacji i przedstawienie go Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1.      Nadzór nad bieżącą pracą Komisji konkursowej powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej, którego wybierają jej członkowie spośród siebie.

2.      Przewodniczący ustala plan i tryb pracy Komisji konkursowej.

§ 4.

1.      Komisja konkursowa zobowiązana jest sporządzić protokół z przebiegu swoich prac, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu.

2.      Członkowie Komisji konkursowej oceniają złożone oferty za pomocą karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Obsługę administracyjną Komisji konkursowej prowadzi Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego.

Powiadom znajomego