W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

321/819/24

Szczegóły
Przedmiot konkursu Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.
Znak sprawy 321/819/24
Kategoria edukacja
Termin składania ofert

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 26 lutego 2024 r. 


Zarząd Powiatu Wołowskiego 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów,  dla którego  organem prowadzącym jest Powiat Wołowski


Zasady i wymagania konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba:

1.      będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania: 


1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,  


2)      ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 


3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,


4)      uzyskała:


a)      co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,


5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,


6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,


7)      nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;


8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 


9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 


10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104)


11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j.) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.


2.      niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:   


1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,


2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, 


3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 


4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,


5)      spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. 2), 5), 6), 8), 10) i 11) ogłoszenia

3. Stanowisko dyrektora, w zespole publicznych szkół może zajmować również: 


      1)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub


     1a)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub


2)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)


       - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z           dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. 

4.         Oferty osób przystępujących do konkursu (zarówno nauczycieli, jak i osób niebędących nauczycielami) powinny zawierać:


1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,


2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,


3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:


a)      imię (imiona) i nazwisko,


b)      datę i miejsce urodzenia,


c)      obywatelstwo,


d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),


4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,


5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,


6)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie o języku polskim – w przypadku cudzoziemca, 


7)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 
8)      oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,


9)      oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


10)  oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 


11)  oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2023.342 t.j.) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,


12)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,


13)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,


14)  oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy - Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1,


15)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

5. Sposób i termin składania ofert


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów”.


1)      Ofert należy składać do w terminie do dnia 13.03.2024r. do godziny 15.45.  W przypadku przesyłki decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.


2)      Oferty składane w formie papierowej z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu  i adresem milowym:


a)      przesłane na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołowie
Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

b)      złożone osobiście w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu, tj. od godziny 7.45    do godziny 15.45. 


3)      Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty składane w formie elektronicznej należy przekazać na skrytkę ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESP

Sposób powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu  przeprowadzania postępowania konkursowego

1.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. 


2.    Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczącego komisji konkursowej, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, o czym kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w postaci papierowej.

Powiadom znajomego