W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

uchwała Zarządu Powiatu nr 148/483/17 z dnia 23.10.2017 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 148/483/17 z dnia 23.10.2017 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert

                                                                                                                             Załącznik do uchwały

                                                                                           nr 148/483/17 z dnia 23 października 2017 r.


 

Zarząd Powiatu Wołowskiego

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.),  Zarząd Powiatu Wołowskiego

 

ogłasza z dniem 25 października 2017 r. otwarty konkurs ofert

 
na realizację zadania  publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

 

            I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Wołowskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.


            II. Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Wołowskiego w 2018 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

             III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie  następujące warunki:

            1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem
                porad prawnych lub informacji prawnych;
            2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą
                podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.     
                o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
            3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego
                zobowiązania dotyczącego:

                        a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej 
                           dokumentowaniem,
                        b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,        
                           w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie      z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

             IV. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania

Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę 60 725,88 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100).

             V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:
               1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
               2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

             VI. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 16  listopada 2017 r.
 2. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.  W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie potwierdzona pieczęcią wpływu.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
 4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 5. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez upoważnione osoby (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję; należy wypełnić wszystkie pola oferty, w przypadku pól, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć:

                1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta        
                    i umocowanie osób go reprezentujących,
                2) statut organizacji,
                3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż
                    wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument
                    potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
                4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym
                    lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej            
                    i edukacji prawnej,
                5) pisemne zobowiązania:
                         a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej                
                            i jej dokumentowaniem,
                         b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,       
                            w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
                6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego
                    doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub
                    informacji prawnych,
                7) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie
                    realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej
                    pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
      7. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
          Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn
          formalnych.
       8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru,
         w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty zawierające błędy formalne,                     
         tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone. Oferty nie podlegają uzupełnieniom oraz
         korektom.
       9. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
          rządowej. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość
          środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
     10.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania
            publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
     11.  Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone
           szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej 
           dotacji.

             VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Wołowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 2. Wybór oferty nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające braki i błędy formalne, w tym:

                  1)  złożone przez podmioty nieuprawnione,
                  2)  złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
                  3)  złożone po terminie,
                  4)  niekompletne,
                  5)  dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,
                  6)  podpisane przez osoby nieupoważnione,
                  7)  których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
                  8)  dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę.

      4.  Ocena merytoryczna ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
           publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
      5. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do
          wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
      6. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie
          przysługuje odwołanie.
      7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji
          Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz w siedzibie
          Starostwa Powiatowego w Wołowie.
      8. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
      9. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników
          otwartego konkursu ofert.
     10. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez
           podania przyczyn oraz unieważnienia konkursu w przypadku zmiany przepisów powszechnie
           obowiązującego prawa w zakresie postępowania konkursowego oraz w zakresie prowadzenia punktów
           nieodpłatnej pomocy prawnej. 
      11. Osobą wskazaną do kontaktu z oferentami jest:

             -      Ewa Kulik, e-mail: ewa.kulik@powiatwolowski.pl , tel. (71) 380 59 08

            VIII. Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  usytuowanym na terenie Powiatu Wołowskiego zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:

                   1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej
                       4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem określonym przez Starostę Wołowskiego,
                   2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz
                       art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
                   3) przekazywania informacji i zestawień w terminach i formie określonej w umowie,             
                      umożliwiających wykonanie obowiązku określonego w art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
                      o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
                   4) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w 
                   rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
                   wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
                   sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od 
                   zakończenia realizacji zadania.

             IX. Postanowienia końcowe

Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że w 2017 r. Powiat Wołowski realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert, przeznaczając na powyższe zadanie dotację w wysokości 60.725,88 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego