W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

uchwała 152/502/2017 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie zadania z zakresu pomocy społęcznej w 2018 r.
Znak sprawy uchwała 152/502/2017 r.
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Uchwała nr 152/502/17
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”

  

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 152 /501/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”.
 

§ 2

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                            Przewodniczący Zarządu:

 

                                                                              Maciej Nejman (-)


                                     Członkowie Zarządu:

 

                                                                              Władysław Boczar (-)


                                                                           Wojciech Adamczak(-)


                                                                              Urszula Wojtyło (-)


                                                                              Wioletta Krakowska (-)


Załącznik do uchwały nr 152/502//17
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 23 listopada 2017 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

 

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w   skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
  3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Zadania Komisji konkursowej:
1)      ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
2)      rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.
 
Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego                    „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie: do dnia  4 grudnia 2017 roku, do godz. 15.45:
a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45.
b)      pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.
Osoby wybrane do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert, zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”

.

 

1.      Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

 


2.      Adres i dane kontaktowe kandydata:


Adres do korespondencji


 

 

Adres e-mail


 

 

Nr telefonu


 


3.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie:

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………...………..

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka komisji konkursowej. Jednocześnie oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.


…………………………………  …...……………………………

  (miejscowość, data)  (podpis)

4.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu zakwalifikowania i pracy w komisji, w tym przechowywania tych danych przez okres 5 lat.

Administratorem danych osobowych będzie Powiat Wołowski z siedzibą w Wołowie, przy pl. Piastowskim 2. Osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie je udostępnia. Ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Członkowie komisji konkursowej będą wskazani w uchwale Zarządu Powiatu Wołowskiego w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

…………………………………                                                                       …...……………………………

  (miejscowość, data)                                                                                          (podpis)


5.      Dane organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata:

Nazwa organizacji/podmiotu

 

Forma prawna

 

Numer KRS

 

Adres organizacji/podmiotu

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 


 

6.      Uzasadnienie wyboru kandydata przez organizację/podmiot

 

 

 

 


7.      Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata:

 

Imię i nazwisko

Funkcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.      Upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację pozarządową/podmiot który reprezentuje, do pracy w komisji konkursowej:

 

Ja/my, niżej podpisany(i) w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszam(y) kandydaturę
 ….............….................................................................................................................................
do pracy w Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”

              ………………………                   ………….…......................................                                        …...……………………… 

                  (pieczęć podmiotu)                                   podpis(y) osób/osoby uprawnionej/ych                                      (miejscowość, data)Załączniki

Powiadom znajomego