W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 189/4 i 1/4 udziału w działce nr 189/5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Krzydlina Mała, gm. Wołów
Przetarg na Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 189/4 i 1/4 udziału w działce nr 189/5
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,
który odbył się w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,
 pl. Piastowski 2, 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 189/4 AM-4, o pow. 0,1057 ha (ŁIV) i 1/4 udziału w działce nr 189/5, AM-4, o pow. 0,0846 ha (ŁIV), obręb Krzydlina Mała, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00040680/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów - Strefa VII teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

- B-ochrona konserwatorska,

- ,,OW”-strefa konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych.

Na części działki nr 189/5  zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne.


Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto.

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak wpłat wadium),

- liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Wobec powyższego sprzedaż ww. nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ani nie wpłacił wadium.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2.

 
z up. STAROSTY
Jarosław Iskra
Wicestarosta

Ogłoszenie Starosty Wołowskiego

               

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.


L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

AM

nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

1

2

3

4

5

6

7

1

Gmina Wołów, obręb Krzydlina Mała nr 16

4

4

- 189/4

- 1/4 udziału w działce nr 189/5

WR1L/00040680/3

- 0,1057 ha (ŁIV)

- 0,0846 ha (ŁIV)

Działka gruntu nr 189/4 jest niezabudowana,  stanowi własność Skarbu Państwa. Działka   położona jest we wschodniej części obrębu Krzydlina Mała. Bezpośredni   dojazd   zapewnia droga gruntowa dobrej   jakości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa  mieszkaniowo-gospodarcza  oraz boisko. Działka posiada w miarę   regularny kształt. Działka stanowi działkę narożną. Konieczność doprowadzenia   mediów. Energia elektryczna jest na granicy działki.


1/4 udziału w niezabudowanej działce gruntu nr   189/5 przeznaczona jest pod komunikację-drogę wewnętrzną, w celu zapewnienia   dostępu do drogi publicznej.

Działka położona jest we wschodniej części   obrębu Krzydlina Mała. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa dobrej   jakości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa  mieszkaniowo-gospodarcza oraz boisko.   Działkę posiada w miarę regularny kształt. Działka stanowi działkę narożną


Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Działy: III i IV księgi wieczystej są wolne od   wpisów.


Nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań   i obciążeń.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia  nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości (zł)

Uwagi

 
 

8

9

10

11


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu   oznaczony jest  symbolami:

1)  działka gruntu nr 189/4:

  - MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i   mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków   archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”,

 

2) działka gruntu nr 189/5:

  - MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i   mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej   na rysunku planu symbolem ,,OW”.

- na części działki zlokalizowane   jest  stanowisko archeologiczne.

Sprzedaż prawa własności działki   gruntu  nr 189/4

 Sprzedaż   udziału w wysokości 1/4 w prawie własności działki gruntu  nr 189/5


40.000,00 zł netto    + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie   23%           - 49.200,00 zł brutto


Cena nieruchomosci uzyskana                       w przetargu podlega   zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy   sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na   wskazane konto.

 

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) mogły składać wnioski w terminie 6 tygodni  od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości (tj. do dnia 15 sierpnia 2019 r.).


Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  pokój nr 10 - parter.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem wadium w pieniądzu (PLN), w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego  w  Wołowie  nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, nie później niż do dnia  18 listopada  2019 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium – sprzedaż działki nr 189/4 i 1/4 udziału w działce nr 189/5”. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższe konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.
  3. O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej, następujące dokumenty (oryginały):

a)dokument tożsamości uczestnika przetargu,

b)potwierdzenie wniesienia wadium,

c)aktualny wydruk  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dlapodmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP,

d)odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278),

e)stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika,

f) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji  uczestnika przetargu.

Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).

5.Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6.Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7.Starosta Wołowski zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wołowski  może odstąpić od podpisania umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8.Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Podatek VAT doliczony będzie do ceny ustalonej w przetargu.
9.Udział w przetargu jest równoznaczny z zapoznaniem się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomosci przez Uczestnika przetargu.
10.Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę uzbrojenia. Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu  z właścicielem sieci.
11.Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). Niezbędną infrastrukturę drogową Nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt. Budowa lub przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją nie drogową należy do Nabywcy, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).
12.Zgodnie z rejestrem gruntów prowadzonym przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Wołowie działka gruntu nr 189/4 i 1/4 udziału  w działce gruntu nr 189/5 są sklasyfikowane jako Ł- łąki trwałe i nie stanowią one gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.).
13.Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2129, z późn. zm.) w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
14.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
15.Starosta Wołowski ma prawo do:

- odwołania  przetargu,

- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
16.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, iż zapoznały się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego  tytułu żadnych zastrzeżeń  oraz, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).
17.Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie ze stanem wynikającym z EGiB. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z EGiB. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.
18.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
19.Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, najpóźniej na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie.
20.Nabywca nieruchomości ponosi koszty wszelkich opłat, w tym: notarialnych i sądowych, oraz należnych podatków, związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
21.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
22.Informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:45 – 15:45, lub telefonicznie (tel. 71 380 59 45).
23. Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.
24.Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl) oraz w stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl).
25.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490).
26.Starosta Wołowski informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania  przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego. 

                                                                                                                                                                                                                                     z up. STAROSTY
                                                                                                                                                                                                Jarosław Iskra
                                                                                                                                                                                                 Wicestarosta

Wołów, dnia 18  października 2019 r.

Załączniki

Klauzula RODO docx, 15 kB

Powiadom znajomego