W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Krzydlina Mała, gm. Wołów
Przetarg na Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

GN. 6840.1.2018                                                                                           Wołów, dnia 27 lipca 2020 r.

Na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie  nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.), Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego,
który odbył się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 10:00,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,
 pl. Piastowski 2,  56-100 Wołów


Przedmiotem  sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego była część nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka gruntu nr 189/3, AM-4, o pow. 0,1058 ha oraz 1/4 udziału w działce gruntu nr 189/5, AM-4, o pow. 0,0846 ha, położona w obrębie Krzydlina Mała, gm. Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00040680/3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu oznaczony jest  symbolami:

1) działka gruntu nr 189/3: MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz  w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej, a także w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”,

2) działka gruntu nr 189/5:  MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz   w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej, a także w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”.

Na części działek lokalizacja  stanowiska archeologicznego.

Cena wywoławcza części nieruchomości została ustalona na kwotę: 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto:

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium),

- liczba osób niedopuszczonych do  przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Wobec powyższego sprzedaż ww. części nieruchomości w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie  nikt nie wpłacił wadium, ani nie  złożył pisemnego zgłoszenia  uczestnictwa w przetargu.

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości  wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

                                                                                                            z up.  STAROSTY
                                                                                                               Jarosław Iskra 
 


 

                                                        Ogłoszenie Starosty Wołowskiego

               

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.


L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

AM

nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

1

2

3

4

5

6

7

1

Gmina Wołów, obręb Krzydlina Mała

4

4

- 189/3

- 1/4 udziału w działce nr 189/5

WR1L/00040680/3

- 0,1058 ha (ŁIV)

- 0,0846 ha (ŁIV)

Działka gruntu nr 189/3 jest niezabudowana,  stanowi własność Skarbu Państwa. Działka   położona jest we wschodniej części obrębu Krzydlina Mała. Bezpośredni   dojazd   zapewnia droga gruntowa dobrej   jakości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa  mieszkaniowo-gospodarcza  oraz boisko. Działka posiada w miarę   regularny kształt. Konieczność doprowadzenia mediów. Energia elektryczna jest   na granicy działki.


1/4 udziału w niezabudowanej działce gruntu nr   189/5 przeznaczona jest pod komunikację-drogę wewnętrzną, w celu zapewnienia   dostępu do drogi publicznej.

Działka położona jest we wschodniej części   obrębu Krzydlina Mała. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa dobrej   jakości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa  mieszkaniowo-gospodarcza oraz boisko.   Działka posiada w miarę regularny kształt. Działka stanowi działkę narożną.


Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.


Działy: III i IV księgi wieczystej są wolne od   wpisów.


Nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań   i obciążeń.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia  nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości (zł)

Uwagi

 
 

8

9

10

11


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu   oznaczony jest  symbolami:

1)  działka gruntu nr 189/3:

  - MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i   mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków   archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”,

 

2) działka gruntu nr 189/5:

  - MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i   mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej   na rysunku planu symbolem ,,OW”.

 

Na części działek lokalizacja    stanowiska archeologicznego.

Sprzedaż prawa własności działki   gruntu  nr 189/3

 Sprzedaż   udziału w wysokości 1/4 w prawie własności działki gruntu  nr 189/5


40.000,00 zł netto              + obowiązujący podatek VAT, tj.   aktualnie 23%           - 49.200,00 zł brutto

Cena nieruchomosci uzyskana                       w przetargu podlega   zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy   sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane   konto.

 

 

Dnia 25 listopada  2019 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 19 lutego  2020 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium i warunki uczestnictwa w III przetargu:

 1. III przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 10:00 - tej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  pokój nr 10 - parter.
 2. Warunkiem przystąpienia do III przetargu jest wniesienie przelewem wadium w pieniądzu (PLN), w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego  w  Wołowie  nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, nie później niż do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium – sprzedaż działki nr 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5”. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższe konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.
 3. O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy III  przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Uczestnicy III przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej, następujące dokumenty (oryginały):

  a) dokument tożsamości uczestnika przetargu,

  b) potwierdzenie wniesienia wadium,

  c) aktualny wydruk  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP,

  d) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278, z późn. zm.),

  e) stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika,

  f) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji  uczestnika przetargu.

  Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).

 5. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który III  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 6. Osobom, które nie wygrały III przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia III przetargu wynikiem negatywnym.

 7. Starosta Wołowski zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia III przetargu. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wołowski  może odstąpić od podpisania umowy,   a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). Podatek VAT doliczony będzie do ceny ustalonej w II przetargu.

 9. Udział w III przetargu jest równoznaczny z zapoznaniem się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomosci przez Uczestnika III przetargu.

 10. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę uzbrojenia. Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci.

 11.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej zgodnie z art. 2 ust. 14  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.). Niezbędną infrastrukturę drogową Nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt. Budowa lub przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją nie drogową należy do Nabywcy, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

 12. Zgodnie z rejestrem gruntów prowadzonym przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Wołowie działka gruntu nr 189/3  i 1/4 udziału  w działce gruntu nr 189/5 są sklasyfikowane jako Ł- łąki trwałe i nie stanowią one gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.).

 13. Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.) w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy  i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.

 14. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania III przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

 15. Starosta Wołowski ma prawo do:

  - odwołania  III przetargu,

  - odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że III przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 16. Osoby przystępujące do III przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, iż zapoznały się ze stanem przedmiotu III przetargu i nie wnoszą z tego  tytułu żadnych zastrzeżeń  oraz, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

 17. Sprzedaż nieruchomości nastąpi ze stanem wynikającym z EGiB. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika z EGiB. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

 18. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 19. Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w III przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, najpóźniej na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 20. Nabywca nieruchomości ponosi koszty wszelkich opłat, w tym: notarialnych i sądowych, oraz należnych podatków, związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

 21. III przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 22. Informacje dotyczące warunków III przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:45 – 15:45, lub telefonicznie (tel. 71 380 59 45). Osobiste udzielenie informacji jest możliwe jedynie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru (tel. 71 380 59 45).

 23. Wyciąg z ogłoszenia  o III przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.
 24. Ogłoszenie o III przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl) oraz w stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl).

 25. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490).

 26. Starosta Wołowski informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania  przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego. 

   

                                                                                                    STAROSTA  
                                                                                                  Janusz Dziarski
Wołów, dnia 22 czerwca 2020 r.
Załączniki

Klauzula RODO docx, 15 kB

Powiadom znajomego