W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

działka gruntu nr 5/81, AM-47, obręb Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości działka gruntu nr 5/81, AM-47, obręb Wołów
Przetarg na GN.6840.5.2019
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 100.300,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 25 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wołowie.

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, o pow. 0,0450 ha  (Bi – inne tereny zabudowane), dla której Sąd Rejonowy 
w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00040909/5, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MW/UO – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oświaty,

- Pod ochroną konserwatorską,

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ani nie wpłacił wadium.


 Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 100.300,00 zł (słownie: sto tysięcy trzysta złotych ).

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak złożonych pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu  oraz brak wpłat wadium),

- liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wołowie, pl. Piastowski 2 (2 tablice ogłoszeń na II piętrze), oraz zamieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie https://bip.powiatwolowski.pl/.

 STAROSTA

/Janusz Dziarski/

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz §3, §4, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego Nr  85/269/20 z dnia  30 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie  jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, o pow. 0,0450 ha  (Bi – inne tereny zabudowane), położonej w obrębie Wołów, gm. Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00040909/5.


1. Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: 

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Powiatu Wołowskiego. Położona jest na peryferiach miasta Wołowa  od strony południowo-zachodniej. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią zabudowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Zabudowana jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze gruntowej, ok. 200 metrów od drogi wojewódzkiej nr 338.

 
2. Przeznaczenie nieruchomości: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów uchwalonym uchwałą nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MW/UO – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oświaty.

- Pod ochroną konserwatorską


3. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 100.300,00 zł (słownie: sto tysięcy trzysta złotych) - sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

4.     Działy III oraz IV księgi wieczystej nr WR1L/00040909/5 są wolne od wpisów.

5.     Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego.

6.   Zarząd Powiatu Wołowskiego sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Wołowskiego i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

7.     Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych upływa z dniem 19 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie w  Punkcie Obsługi  Klienta pok. nr 5 (parter). 

2) uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dwie zaklejone koperty uniemożliwiające identyfikację oferenta:

- jedną z napisem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu – Wołów dz. nr 5/81”. Nie otwierać koperty! - zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu  pisemnym nieograniczonym, które powinno zostać złożone w postaci formularza ,,Zgłoszenia uczestnictwa w I przetargu pisemnym nieograniczonym” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- drugą z napisem ,,Oferta na I przetarg – Wołów dz. nr 5/81. Nie otwierać koperty! - zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3) Zgłoszenie powinno zawierać:

a) zgodę na udział w I przetargu pisemnym nieograniczonym,

b) oświadczenie Zgłaszającego się do uczestnictwa w I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o zapoznaniu się ze stanem faktycznym  i prawnym przedmiotu przetargu, treścią ogłoszenia o I przetargu, 

c)  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

4) Oferta przetargowa powinna zawierać:

- imię i nazwisko, lub nazwę Oferenta (w przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo),

- adres Oferenta,

- wszystkie wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę wywoławczą za nieruchomości,

- dowód wpłaty wadium – w oddzielnej zaklejonej kopercie. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Oferta nie odpowiadająca warunkom I przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej I przetargu.

5) Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w I przetargu jest złożenie w sposób określony w pkt 4  wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń (potwierdzających spełnienie udziału w I przetargu), w zabezpieczonej kopercie. Wzory oświadczeń dostępne są wraz z ogłoszeniem o I przetargu na stronie internetowej bip.powiatwolowski.pl/przetargi-nieruchomości.

6) Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że: 

- w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, wniosek o zakwalifikowanie do uczestnictwa w I przetargu może być złożony tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),

- prawdziwość złożonych oświadczeń będzie przedmiotem szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, zostaną podjęte dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu, a w szczególności może nie dopuścić kandydata do I przetargu. 

7) O złożeniu fałszywych oświadczeń Zarząd Powiatu Wołowskiego może powiadomić organy ścigania.

8) Wadium w pieniądzu (PLN)  w wysokości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 stycznia 2021 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: zbycie nieruchomości – Wołów dz. nr 5/81.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium.  

9) Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.

Komisja Przetargowa w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (II piętro -Wydział Gospodarki Nieruchomościami) listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu.

10) Część niejawna odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

11) Wadium wpłacone przez uczestnika, który I przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca I przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej.

13) Ogłaszający I przetarg ma prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że I przetarg nie dał rezultatu. I przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów lub unieważniony.

14) Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.

15) I przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o I przetargu.

16) W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,,promesy”. Promesa jest ważna ro od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uczestnik I przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia I przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

17) Pozostałe warunki I przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne określone w nim warunki. 

Osoby przystępujące  w części jawnej I przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

- osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

18) Zarząd Powiatu Wołowskiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Wołowskiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

19) Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w I przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie.
Brak możliwości rozłożenia na raty.

20) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

21) Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia I przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia I przetargu.

22) Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia I przetargu pisemnego ograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania  przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego.  

23) Dodatkowe informacje dotyczące I przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45 telefonicznie (tel. 71 380 59 64) lub mailowo (nieruchomosci@powiatwolowski.pl).

24) Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

25)  Ogłoszenie o I przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej BIP: http://www.bip.powiatwolowski.pl.

 
Wołów, dnia  17 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                        

          STAROSTA

       Janusz Dziarski

 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 319 kB

Powiadom znajomego