W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów - miasto, gm. Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki
Przetarg na III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów - miasto, gm. Wołów
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 440.143,20 zł brutto = 357.840,00 zł netto + 23% stawka VAT
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Wołów, dnia 12 kwietnia 2021 r.Zarząd Powiatu Wołowskiego


na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 9 kwietnia 2021 r o godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 10 (parter)

Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów – miasto, o powierzchni 1,2321 ha, w granicach której występują grunty orne klasy IVa (RIVa), o pow. 0,8509 ha oraz grunty orne klasy V (RV) o pow. 0,3812 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WR1L/00038997/1, oznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wołów, symbolem:

-AG/43 – tereny aktywności gospodarczej (w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2000 m2), w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta w granicach administracyjnych, oznaczonej na rysunku symbolem OW, na działce lokalizacja stanowiska archeologicznego: 52/52/76-24 AZP,

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu – brak ofert, ani nie wpłacił wadium.

1.    Cena wywoławcza nieruchomości: 357.840,00 zł netto + 23% stawka VAT = 440.143,20 brutto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy sto czterdzieści trzy złote 20/100 gr). W przeliczeniu na euro przy średnim kursie z dnia 26.02.2021 r. ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski cena wywoławcza wynosi 97.430,70 euro.

2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

3. liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak złożonych pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu – brak ofert oraz brak wpłat wadium),

4. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

5. nabywca nieruchomości – III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 
Wobec powyższego sprzedaż ww. nieruchomości w III przetargu pisemnym nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu – brak ofert, ani nie wpłacił wadium.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, oraz na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl), na okres 7 dni.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Wołowskiego
 

działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 920) oraz §3 ust. 1, §6 ust. 1 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.), ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.

Dnia 15 maja 2020 r. został przeprowadzony I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości odbył się dnia 13 listopada 2020 r., który również zakończył się wynikiem negatywnym.   

I. Oznaczenie i opis nieruchomości:

 Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona na peryferiach miasta Wołowa w jego południowej części. Oznaczona  w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako  działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów – miasto, gm. Wołów, o pow. 1,2321 ha, w granicach której występują grunty orne klasy IVa (RIVa), o pow. 0,8509 ha oraz grunty orne klasy V (RV) o pow. 0,3812 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WR1L/00038997/1. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki stanowiącej drogę wojewódzką nr 338. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa odchodząca na wschód od ww. ul. Tadeusza Kościuszki. Działka położona jest w odległości ok. 350 m od wspomnianej drogi wojewódzkiej. Działka posiada w miarę regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren działki jest płaski bez widocznych naturalnych utrudnień w zagospodarowaniu. Wzdłuż wschodniej granicy działki znajdują się niewielkie zadrzewienia i zakrzaczenia bez wartości użytkowej. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. W  odległości około 120 metrów na zachód znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa (w160), kanalizacji sanitarnej (ks 300), natomiast sieć gazowa (g 125) przebiega w drodze wojewódzkiej w odległości około 350 m. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz zrujnowane zabudowania dawnego kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. W nieco dalszej odległości znajdują się zabudowania przemysłowe zlokalizowane w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Wołowskiego.
 
II. Przeznaczenie nieruchomości:
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem AG/43 – tereny aktywności gospodarczej (w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2000 m2), w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta w granicach administracyjnych, oznaczonej na rysunku symbolem OW. Na działce lokalizacja stanowiska archeologicznego: 52/52/76-24 AZP.

III. Forma zbycia nieruchomości: 
 
Sprzedaż prawa własności w przetargu pisemnym nieograniczonym. 

IV. Informacje dodatkowe (uwagi):
 
1. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
2. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Powiatu Wołowskiego w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, w przypadku podjęcia informacji o zamiarze przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości na realizację inwestycji znacznie oddziaływującej na środowisko. 
3. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega, że przedmiotowa nieruchomość nie może być wykorzystywana przez każdoczesnego właściciela nieruchomości na działalność znacznie oddziaływującą na środowisko. W przypadku zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości poprzez realizację inwestycji w sposób znacząco oddziaływującej na środowisko właściciel zapłaci karę umowną na rzecz Powiatu Wołowskiego w wysokości 50 % ceny sprzedaży nieruchomości niezależnie od tego, czy sprzedający będzie chciał skorzystać z ww. prawa odkupu.
4. Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) mogły składać wnioski w terminie 6 tygodni  od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości (tj. do dnia 19 grudnia 2019 r.). 
5. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.  

V. Warunki przetargu:

1. Termin przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  pokój nr 10 – parter, w rozbiciu na część jawną i niejawną.
- Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 9 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.
- Oferenci zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu części niejawnej. 
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.  

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 357.840,00 zł netto + 23% stawka VAT = 440.143,20 brutto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy sto czterdzieści trzy złote 20/100). W przeliczeniu na euro przy średnim kursie z dnia 26.02.2021 r. ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski cena wywoławcza wynosi 97.430,70 euro.
 
3. Wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem wadium w pieniądzu (PLN), w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj.: 22.007,16 zł brutto, (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedem złotych 16/100 gr), na konto Starostwa Powiatowego  w  Wołowie  nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, nie później niż do dnia  2 kwietnia 2020 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium – sprzedaż działki nr 5/39, AM-47, obręb Wołów - miasto”. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższe konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium. 

4. Termin składania ofert do dnia  2 kwietnia 2020 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć zaklejoną kopertę do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, w pokoju nr 5, uniemożliwiającą identyfikację oferenta z napisem ,,Oferta na III przetarg – działka nr 5/39, AM-47, obręb Wołów. Nie otwierać koperty!”

- zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę można nadesłać pocztą umieszczając wskazaną powyżej „Ofertę na III przetarg (…)” w drugiej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres Starostwa Powiatowego w Wołowie.    

 5. Oferta przetargowa powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę firmy wraz z jej siedzibą jeżeli oferentem jest inny podmiot - (w przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo),
b) wszystkie wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
c) datę sporządzenia oferty,
d) oświadczenie osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, treścią ogłoszenia przetargu,  
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 
f) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
g) dowód wpłaty wadium – w oddzielnej zaklejonej kopercie, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnienie dotyczy - osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty.
Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub podać podstawę zwolnienia z opłaty skarbowej. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

6.  Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sposób określony w pkt 4  wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń (potwierdzających spełnienie udziału w przetargu), w zabezpieczonej kopercie. Wzory oświadczeń dostępne są wraz  z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl)

7.  Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że: 

a) w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, wniosek o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu może być złożony tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),
b) o złożeniu fałszywych oświadczeń Zarząd Powiatu Wołowskiego może powiadomić organy ścigania,
c) wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
d) oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się  niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej.
e) komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.
f) przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
g) w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2017 r. poz.  2278, z późn. zm.) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,, promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Uczestnik przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

VI. Pozostałe warunki przetargu: 

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium  w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne określone w nim warunki.

2. Osoby przystępujące w części jawnej przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji przetargowej następujących dokumentów:
a) osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
b) pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych  z przetargiem na oznaczoną nieruchomość lub jego uwierzytelniony odpis.
c) aktualny wydruk  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP,
d) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278, z późn. zm.),
Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).

3. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 


4. Udział w przetargu jest równoznaczny z przyjęciem stanu prawnego i technicznego nieruchomości przez uczestnika  przetargu.

5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).  

6. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

7. Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie ze stanem wynikającym z EGiB. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z EGiB. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej

8. Zarząd Powiatu Wołowskiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

9. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Wołowskiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu  notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak możliwości rozłożenia na raty.

11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty wszelkich opłat, w tym notarialnych i sądowych, oraz należnych podatków, związanych z zawarciem umowy sprzedaży.  


12. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie:
a) prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
b) prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu,
c) prawo odwołania przetargu,
d) odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
f) prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów lub unieważniony.

13. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490).

14. Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego.  

15. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 15:00, lub telefonicznie (tel. 71 380 59 46).

16. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

 17. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl), oraz na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl).

                                                                                                       Starosta

                                                                                                 Janusz Dziarski


Załączniki

Powiadom znajomego