W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów
Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 5/108,AM-47, Wołów
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Zarząd Powiatu Wołowskiego

na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 29 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wołowie.

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, o pow. 1,8722, (Bz– tereny rekreacyjno- wypoczynkowe), położonej w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046481/0. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolem: US/10 – tereny usług sportu i rekreacji, zakończył się wynikiem pozytywnym w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty nabycia. Wpłynęła jedna oferta nabycia przedmiotowej nieruchomości – w wyznaczonym terminie (tj. dnia 7 września 2023 r.), do której dołączono wpłatę wadium.


Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 418.200,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych).

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 424.350,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),

- liczba oferentów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,

- liczba oferentów niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – Kotar Sp. z o.o.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wołowie, pl. Piastowski 2 (tablica ogłoszeń na II piętrze), oraz zamieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie http://bip.powiatwolowski.pl/.

 
                                                                Starosta

                                                          Janusz Dziarski
 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz §3, §4, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego Nr  268/701/23 z dnia  16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie  jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, o pow. 1,8722 ha  (Bz –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046481/0.

Dnia 7 lipca 2023 r. został przeprowadzony I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

1.       Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: 

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Powiatu Wołowskiego. Położona jest w zachodniej części Wołowa. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa związana z oświatą oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Zabudowana jest budynkiem szatni. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym , do rozbiórki lub kapitalnego remontu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp od drogi wojewódzkiej nr 338.

2.       Przeznaczenie nieruchomości: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów uchwalonym uchwałą nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- US/10 – tereny usług sportu i rekreacji

- pod ochroną konserwatorską

3.       Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych) 

4.     Działy III oraz IV księgi wieczystej nr WR1L/00046481/0 są wolne od wpisów.

5.     Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży w trybie II przetargu pisemnego nieograniczonego.

6.   Zarząd Powiatu Wołowskiego sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Wołowskiego i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

7.     Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) ofert przetargowych upływa z dniem 25 września 2023 r. do godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym   w Wołowie w  Punkcie Obsługi  Klienta pok. nr 5 (parter). 

2) uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć ofertę w zaklejonej kopercie uniemożliwiającą identyfikację oferenta:

- z napisem ,,Oferta na II przetarg – Wołów dz. nr 5/108. Nie otwierać koperty! - zawierającą ofertę przetargową. 

3) sposób przygotowania oferty:

Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oferta przetargowa powinna zawierać:

- imię i nazwisko, lub nazwę Oferenta (w przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo),

- NIP i Pesel

- adres Oferenta,

- adres poczty elektronicznej,

- wszystkie wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę wywoławczą za nieruchomości,

- dowód wpłaty wadium - dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Oferta nie odpowiadająca warunkom II przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej II przetargu.

5) Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w II przetargu jest złożenie w sposób określony w pkt 4  wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym (potwierdzających spełnienie udziału w II przetargu), w zabezpieczonej kopercie. 

6) Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że: 

- w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, oferta w II przetargu może być złożona tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),

- prawdziwość złożonych oświadczeń będzie przedmiotem szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, zostaną podjęte dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu, a w szczególności może nie dopuścić kandydata do II przetargu. 

7) O złożeniu fałszywych oświadczeń Zarząd Powiatu Wołowskiego może powiadomić organy ścigania.

8) Wadium w pieniądzu (PLN)  w wysokości: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 września 2023 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: zbycie nieruchomości – Wołów dz. nr 5/108.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego  w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium.  

9) Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 29 września 2023 r. o godz. 10:00.

Komisja Przetargowa w dniu 29 września 2023 r. o godz. 11:00 wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (II piętro -Wydział Gospodarki Nieruchomościami) listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w części niejawnej II przetargu.

10) Część niejawna odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

11) Wadium wpłacone przez uczestnika, który II przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca II przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej.

13) Ogłaszającemu II przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a uczestnikowi przetargu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

14) Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.

15) I przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o II przetargu.

16) W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,,promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uczestnik II przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia II przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy   o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

17) Pozostałe warunki II przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne określone w nim warunki. 

Osoby przystępujące  w części jawnej II przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

- osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

18) Zarząd Powiatu Wołowskiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Wołowskiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

19) Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w II przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 Brak możliwości rozłożenia na raty.

20) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

21) Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

22) Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania  przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego.  

23) Dodatkowe informacje dotyczące II przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45 telefonicznie (tel. 71 380 59 56) lub mailowo (nieruchomosci@powiatwolowski.pl).

 

24) Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

25)  Ogłoszenie o II przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej BIP: http://www.bip.powiatwolowski.pl.

Wołów, dnia  14 sierpnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                              STAROSTA

Janusz Dziarski

                                                                                                                                                                                                                              

Załączniki

klauzula RODO docx, 15 kB

Powiadom znajomego