W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

obręb Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości obręb Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów
Przetarg na Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 77 100,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.)
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

GK. 6840.2.2017                                                                                           Wołów, dnia 31 stycznia 2018 r.

Na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie  nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.), Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  sala nr 27.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 192, AM-4, o pow. 0,2267  ha, położonej w obrębie Krzydlina Mała nr 16, w gminie Wołów, zabudowanej: budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-oborą oraz budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00017411/7, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów - Strefa VII, ustalonego Uchwałą nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej  Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz leży:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 77.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.):

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,
- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak złożonych pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu  oraz brak wpłat wadium),
- liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wobec powyższego sprzedaż ww. nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ani nie wpłacił wadium.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2  (2 tablice ogłoszeń na II piętrze), oraz zamieszczono na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie https://bip.powiatwolowski.pl/.

 STAROSTA
Maciej Nejman

                                                                                                               

 

Ogłoszenie
 
Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

AM

nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

1

2

3

4

5

6

7

1

Gmina Wołów, obręb Krzydlina Mała nr 16

4

192

WR1L/00017411/7

0,2267

(Br-RIVb)

Nieruchomość   gruntowa zabudowana stanowi własność Skarbu Państwa. Zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem   gospodarczym-oborą oraz budynkiem gospodarczym. Kształt działki gruntu   nieregularny, jednakże dający możliwość racjonalnego zagospodarowania.   Działka gruntu  centralnie zabudowana budynkiem   mieszkalnym, do którego przylega budynek gospodarczy. Na działce gruntu   usytuowane są jeszcze dwa budynki gospodarcze, w tym jeden budynek*, który  nie posiada ściany oddzielającej go od   budynku stanowiącego własność Gminy Wołów, położonego na działce nr 191,   AM-4. Teren działki gruntu płaski, ogrodzony siatką przemysłową osadzoną na   słupkach stalowych (od strony wschodniej siatka leśna), brama i furtka   stalowa. Na nieruchomości obecny punktowy drzewostan. Na terenie działki we   wschodniej części zlokalizowana studnia. W zachodniej części działki, przy   jej granicy posadowiony jest betonowy słup elektroenergetyczny niskiego   napięcia. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury   technicznej: sieć elektro – energetyczną oraz    sieć wodociągową (sieć gminna) oraz kanalizację – szambo. Przy granicy   działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka posiada dostęp do   drogi publicznej.

Działy: III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma oddania nieruchomości

Cena nieruchomości netto (zł)

Uwagi8

9

10

11


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina   Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów - Strefa VII, ustalonego   Uchwałą nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej    Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina   Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII, teren, na   którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej   na rysunku planu symbolem ,,OW”.

Sprzedaż prawa własności

77 100,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych   00/100 gr.)

-sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43   ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o   podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż   na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży na wskazane w   zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Za termin  wpłaty uważa się datę wpływu środków   pieniężnych na wskazane konto.
* Budynek gospodarczy-obora usytuowany na działce gruntu nr 192 stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast pozostała część budynku zlokalizowana na sąsiedniej działce nr 191  stanowi wraz z gruntem własność Gminy Wołów. Budynek gospodarczy-obora nie jest przedzielony wewnątrz ścianą działową oddzielającą część stanowiącą odrębną własność Skarbu Państwa i Gminy Wołów.


Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 - tej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pokój  nr 27 – II piętro.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 77 100,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.) - sprzedaż nieruchomości zwolniona jest  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a,  w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN)  w wysokości: 7 710,00 zł  (słownie: siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 gr.), na konto Starostwa Powiatowego  w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, nie później niż do dnia 24 stycznia 2018 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium – dot. sprzedaż działki nr 192, AM-4, obręb: Krzydlina Mała, gm. Wołów.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium. 

4. O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej  wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać  (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium,

- oświadczenie o  zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz o posiadaniu wiedzy odnośnie przebiegających przez działkę ewidencyjną sieciach infrastruktury technicznej i nie wnoszeniu w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016  r. poz. 922, z późn. zm.),

- pozostałe dokumenty:

a) osoby fizyczne – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

c)  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają  obowiązek uzyskania wypisu do  Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

d) cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.) uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego odpis  z właściwego rejestru, promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

e) pełnomocnicy – dodatkowo notarialne pełnomocnictwo do udziału w przetargu i reprezentowaniu  osoby ubiegającej o nabycie nieruchomości.

f) osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -  do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy przedłożyć  (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.  

7. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ww. ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli  w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. włącznie zgłosiły uczestnictwo w przetargu i przedstawiły dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (oryginał zaświadczenia lub decyzji) stwierdzającej posiadanie uprawnień, zaopatrzony w adnotację Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty  i zarejestrowaniu we właściwym Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych, oraz dołączyły pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 

8. Starosta Wołowski zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wołowski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, najpóźniej na 5 dni przed zawarciem aktu   notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie.

11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz wszelkie inne opłaty, w tym: notarialne, wieczystoksięgowe oraz opłaty podatkowe, związane  z zawarciem umowy sprzedaży.

12. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku: odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia  wynikiem negatywnym,  na wskazane konto bankowe.

14. Sprzedaż nieruchomość gruntowej zabudowanej następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków wydanym przez Starostę Wołowskiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt nabywcy.

15. Starosta Wołowski zastrzega sobie  prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

16. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz zamieszczono  na stronie internetowej tut. Urzędu.

17.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.14

18. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:45 – 15:45 lub telefonicznie (tel. 71 380 59 45).

19. Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej.

20.  Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego BIP http://www.bip.powiatwolowski.pl.

 
                                                                                                                            S T A R O S T A        
                                                                                                                            Maciej Nejman

Wołów, dnia 15 grudnia 2017 r.

Załączniki

Powiadom znajomego