W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.32.2020
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

  
 

IZD.272.32.2020.5                                                          Wołów, 30.12.2020r.

Ogłoszenie nr 776092-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. 

Powiat Wołowski: „Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 

Nazwa projektu lub programu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2 , 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, , e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, , faks 713 805 900. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
https://bip.powiatwolowski.pl/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak 
https://bip.powiatwolowski.pl/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta) 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Numer referencyjny: IZD.272.32.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych na potrzeby Powiatowego Cen-trum Medycznego w Wołowie” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-mu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia: został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 do SIWZ oraz w formularzu cenowym w zakresie wybranej części (pakietu/pakietów) – załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

Główny kod CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne 

CZĘŚĆ NR 1 

33.18.21.00-0 Defibrylatory 

33.16.22.00-5 Przyrządy używane w salach operacyjnych

 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne 33.19.20.00-2 Meble medyczne

 44.61.12.00-8 Respiratory 

33.19.51.10-7 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej 

33.17.11.00-0 Przyrządy do anestezji 

CZĘŚĆ NR 2 

33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 

CZĘŚĆ NR 3 

33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 

33.16.30.00-0 Namioty do użytku medycznego

 CZĘŚĆ NR 4 

33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne 

33.16.22.00-5 Przyrządy używane w salach operacyjnych 

38.41.20.00-6 Termometry 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zrezygnuje z realizacji części 4, celem przeniesienia środków finansowych na realizację części 1, 2 i 3. 5.

 Szczegółowy opis:

 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych, rok produkcji nie starszy niż 2020. 

1.2 Szczegółowy opis urządzeń zawierają załączniki nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji i serwisu. 1.3 Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby medyczne wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. - Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). 

1.4 Przedmiot zamówienia musi posiadać właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. - Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). Dokumenty te muszą być odpowiednie w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, przez cały okres realizacji umowy.

 1.5 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 1.6 Wykonawca dokona montażu i uruchomienia urządzeń oraz przeszkoli personel w zakresie jego obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia, a także przekaże niezbędne dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, itp.). 

1.7 Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia na minimalny okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia sprzętu chyba, że producent udziela gwarancji na dłuższy okres, wtedy okres gwarancji Wykonawcy jest tożsamy z okresem gwarancji producenta. 

1.8 Dostawy będą potwierdzane podpisanym przez obie strony protokołem odbioru sprzętu. 

1.9 Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia na minimalny okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia urządzenia chyba, że producent udziela gwarancji na dłuższy okres, wtedy okres gwarancji Wykonawcy jest tożsamy z okresem gwarancji producenta. 

1.10. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje jakościowe niezwłocznie po ujawnieniu wady. Reklamacje składane będą Wykonawcy drogą pisemną lub elektroniczną lub telefoniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić otrzymanie reklamacji informacją zwrotną.

1.11 Naprawy gwarancyjne sprzętu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. 

1.12 W przypadku naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, całkowity czas naprawy nie przekroczy 24 godzin roboczych, obejmujących czas od momentu rozpoczęcia naprawy przez specjalistów Wykonawcy, do momentu przywrócenia funkcjonalności sprzętu w infrastrukturze Zamawiającego.

 1.13 W przypadku niemożności naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w wyżej wymienionym 24 – godzinnym czasie naprawy, Wykonawca wymieni sprzęt na jednostkę zastępczą o funkcjonalności maksymalnie zbliżonej i nie mniejszej od wymienianej. Sprzęt podlegający naprawie zostanie przekazany do siedziby Wykonawcy w celu usunięcia awarii. 

1.14 Naprawa w siedzibie Wykonawcy nie przekroczy standardowo 14 dni roboczych, w którym to terminie Wykonawca zwróci naprawiony sprzęt i odbierze jednostkę zastępczą. 

1.15 W uzasadnionych przypadkach, związanych z brakiem dostępności u producenta odpowiednich elementów serwisowych, czas naprawy może ulec wydłużeniu zawsze na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy.

 1.16 W przypadku niemożności dokonania naprawy w siedzibie Wykonawcy w standardowym terminie 14 dni roboczych z powodów opisanych w poprzednim punkcie Wykonawca może zastosować wydłużony termin naprawy, nie przekraczający jednak 30 dni roboczych, podczas których Zamawiający ma zapewnione wykorzystanie sprzętu zastępczego. 

1.17 W przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie standardowym lub wydłużonym Wykonawca dostarczy nowy egzemplarz sprzętu z nową kartą gwarancyjną. 

1.18 Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 

2. Warunki gwarancji i serwisu: 

2.1 Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. 

2.2 Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia - max. 24 godziny. 

2.3 W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów. 

2.4 W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

 2.5 Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju.

 2.6 Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy. 

2.7 Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia - min. 10 lat od daty dostawy.

 2.8 Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail). 

2.10 Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp. 

2.11 Montaż w siedzibie Zamawiającego.

 2.12 Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem. 

3. Specyfikacja techniczna (zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych) – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
33182100-0
33162200-5
33192120-9
33192000-2
44611200-8
33195110-7
33171100-0
33190000-8
33163000-0
38412000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 28 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
28
 
II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 

1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy). 

3) Oświadczenie Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt: 

a) w przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu); 

b) Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w za-łączniku nr 1 i 8 SIWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 7 do SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

3. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany w formie aneksu do umowy, w przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji zadania:

 a) potrzeby przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności niesprzyjających wykonaniu prac zgodnie z technologią ich wykonywania;

 b) w razie zaistnienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac; - termin może ulec przedłużeniu na mocy aneksu do niniejszej umowy, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

2) zmiany wysokości podatku VAT, 

3) zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 

5) innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego,

 6) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych, 

7) zmiany formy organizacyjnej/ prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

4. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 12.01.2021, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01. 2) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: -podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, -osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PzP, -podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 5) Okres przechowywania danych: a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.: - przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, - dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, - w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp., 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 8) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH zadanie realizowane w ramach projektu pn.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego