W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w tym: ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej w tym: ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.3.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

IZD.272.1.3.2021

                                                                                                                                                               Wołów, 05.02.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe
 
na wykonanie dokumentacji projektowej w tym: ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”

 

 1. Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartość nie przekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

III. Opis zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w tym: ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.
 2. Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację budynku i wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją nr PZ/6/2020.
 3. Zakres szczegółowy:
 1. Projekt budowlany branży architektonicznej;
 2. Kosztorysy i przedmiary robót;
 3. Specyfikacja techniczna.

   4. Zakres prac projektowych i uzgodnień:

 1. branża architektoniczna: projekt wykonawczy,
 2. uzgodnienia z odpowiednimi służbami: konserwator, sanepid, bhp, p. poż.,
 3. Inwentaryzacja.

   5. Projekt należy wykonać w oparciu o:

 1. ustawę z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm. ),
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. 2019 poz. 1461)
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609),
 4. pozostałe przepisy i normy.

IV. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

V. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: do dnia 31.07.2021 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej
   1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi zgodne z przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie usługi, zgodnie z w/w wymogami. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie usług” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii listów referencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. wymienionych prac. 

b. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada min. 5 letnie doświadczenie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje projektantem zgodnie z w/w wymogami. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie osób” (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje projektanta.

VII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

  1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. Wykaz usług – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie);
  4. Wykaz osób – według druku, który stawi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje).

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt
 2. Zamawiający dokona wyboru Projektanta, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 3. Projektant określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Projektanta. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 5. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty                                                                                                                                                                                                                         Liczba punktów = …............................................................................... x 100 

                                                    Cena brutto oferty badanej

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

8. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą

Projektant zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Projektant samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 12.02.2021 r. o godz. 12:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 1. listownie na adres:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
 • OFERTA na wykonanie ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku ZPO w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”,
 •      b. osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na wykonanie ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku ZPO w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”,
 • c. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA na wykonanie ekspertyzy pożarowej oraz inwentaryzacji i projektu zabezpieczeń pożarowych budynku ZPO w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Pan Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 691 323 202.
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli projektant, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Projektantom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
 • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
 • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                    STAROSTA

                                                                                          /-/                                                                                                                                                                                                                                                                                    JANUSZ DZIARSKI

                                                        ____________________________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz usług
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 6. Załącznik nr 6 – Decyzja nr PZ/6/2020

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego