W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” o wartości 5 020 833,67 zł dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadpodstawową w tym zawodową – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Realizacja usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” o wartości 5 020 833,67 zł dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadpodstawową w tym zawodową – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IZD.272.1.4.2021
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)
                                                            
Wołów, 09.02.2021 r. 

IZD.272.1.4.2021

Zapytanie ofertowe

na realizację usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” o wartości 5 020 833,67 zł dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadpodstawową w tym zawodową – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-02-19-208

 
Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” o wartości 5.020.833,67 zł dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadpodstawową w tym zawodową – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w zakresie:
prowadzenia nadzoru nad merytoryczną realizacją projektu oraz informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania projektu, a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;
prowadzenia nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie, przyjętym harmonogramem i budżetem oraz osiąganiem założonych w projekcie wskaźników;
kierowanie pracą Zespołu Projektowego powołanego przez Zamawiającego;
utrzymywania stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WD;
prowadzenia w imieniu Zamawiającego rozliczenia projektu i sprawozdawczości 
w systemie SL2014 (m.in. sporządzanie harmonogramów płatności, wniosków o płatność na podstawie dokumentów otrzymywanych od Zamawiającego);
wnioskowania do Instytucji Zarządzającej RPO WD o zgodę na wprowadzanie zmian
 w projekcie inicjowanych przez Zamawiającego  lub inicjowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego – aktualizowanie załączników do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu;
koordynacji wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii publicznej 
o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską, w tym przygotowania oznakowania dokumentów dotyczących realizacji projektu;
udziału w kontrolach projektu prowadzonych przez organy zewnętrzne w trakcie realizacji projektu;
nadzorowania realizacji działań promocyjnych; 
współpracy z pracownikami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w Wołowie zaangażowanymi w realizacji projektu.
Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
 

Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 

79.42.10.00-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 

72.22.40.00-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

 
Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: luty 2021 – październik 2022.

 
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), że wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi kierowania projektem inwestycyjnym dofinansowanym ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020 o wartości min. 3 mln każdy.
 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie usługi kierowania projektem inwestycyjnym, dofinansowanym ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020, o wartości min. 3 mln każdy.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie usług” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii listów referencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. wymienionych prac.

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada wiedzę oraz doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi, wiedzę w zakresie rozliczania funduszy unijnych co zostanie potwierdzone wykonaniem co najmniej jednej usługi w zakresie kierowania co najmniej jednym projektem inwestycyjnym w ramach RPO WD 2014-2020 o wartości min. 2 mln zł.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje co najmniej jedną osobą zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie osób” (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii listów referencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. wymienionych prac.

Uwaga: w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna max. 40 pkt wg opisanego kryterium II w pkt. VIII.
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
uczestniczenia w spotkaniach Zespołu Projektowego, które będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu w okresie realizacji projektu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
minimum raz w miesiącu w okresie realizacji projektu pełnienia 4-godzinnego dyżuru 
w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie) w godzinach pracy Zamawiającego;
dysponowania własnym sprzętem technicznym umożliwiającym prawidłowe rozliczenie projektu i administrowanie nim – laptop, komputer, drukarka, skaner, Internet, poczta mailowa, telefon;
zarządzania projektem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wspólnotowego                                                        i krajowego  oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Podręcznikiem dla Beneficjenta, Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej RPO WD – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy 
Formularz ofertowy – wypełniony według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
Wykaz usług – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie);
Wykaz osób – według druku, który stawi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje).

 Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów,  do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Kryteria wyboru ofert 

 Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium 1 – cena 60 pkt cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 60 pkt
             Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                     Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 60

                                                      Cena brutto oferty badanej

 Kryterium 2 – doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40 pkt
 Kierowanie projektami inwestycyjnymi w ramach RPO WD 2014-2020 o wartości min. 2 mln zł:
1 projekt – 2 pkt
2 projekty – 5 pkt
3 projekty i więcej – 10 pkt
Posiadanie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu projektami:
studia wyższe lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami – 5 pkt
certyfikaty PRINCE2 lub PMP lub AgilePM – 10 pkt 
MBA – 20 pkt
 Kierowanie projektami inwestycyjnymi realizowanymi w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynków użyteczności publicznej:
NIE – 0 pkt
TAK – 10 pkt
Maksymalnie w kryterium doświadczenie i kwalifikacje zawodowe Zamawiający przyzna 40 punktów, będących sumą liter a + b + c.

 Łączna liczba otrzymanych punktów będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

 Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Projektanta. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt V warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Miejsce, sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 19.02.2021 r. o godz. 12:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem 
na  nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA – na realizację usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”
osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA – na realizację usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”
za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA na realizację usługi kierowania projektem pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”
Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

 Pozostałe informacje
Osoby do kontaktu: 
Katarzyna Fęglerska, tel. 71 380 59 14 – w zakresie przedmiotu zamówienia,
Katarzyna Jankowska, tel. 71 380 59 05 – w zakresie procedury.
Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl. 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych – wartość nie przekracza 130 000 zł netto.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Okres przechowywania danych:
w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 XIV. Załączniki do zapytania ofertowego:
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 Załącznik nr 3 - Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
 Załącznik nr 5 - Wzór umowy
 

                                                                                               STAROSTA
                                                                                                              /-/                                                                                                        Janusz Dziarski
        ___________________________________

                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
             zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Załączniki

Powiadom znajomego