W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

„Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.12.2021
Zamawiający Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

IZD.272.2.12.2021                                                                                     

                                                                                                                                                               Wołów, 22.07.2021 r.   

 

Zapytanie ofertowe
 
na zadanie pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali  do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej

 

 1. Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

III. Opis zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej w ramach zadania pn. „Rozbudowę w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”.
 2. Zakres szczegółowy:
 • Część I – kanalizacja deszczowa:
 1. roboty ziemne – wykopy pod studnie i ułożenie rurociągu,
 2. zasypanie i wykonanie niwelacji terenu,
 3. wykonanie opaski żwirowej z ułożeniem obrzeży betonowych,
 4. wykonanie zasypki żwirowej z montażem geowłókniny,
 5. wywiezienie nadmiaru gruntu.
 • Część II - Przyłącze wodociągowe do budynku od studni wodomierzowej.:
 1. roboty ziemne – wykopy pod studnie i ułożenie rurociągu,
 2. montaż studni wodomierzowej z wykonaniem fundamentów - 1 kpl,
 3. zasypanie i wykonanie niwelacji terenu,
 4. ułożenie nowej nitki wodociągu rura PEHD PN 100 SDR 11 De 90 mm od studni do budynku,
 5. montaż zasuw (2 kpl) z podłączeniem,
 6. płukanie odcinka sieci z wykonaniem próby ciśnienia.
 • Część III - przyłącze energetyczne WLZ:
 1. montaż - rozdzielnica R_ BOX 300 R,
 2. wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie,
 3. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 30,14 m2,
 4. ułożenie przewodów kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YKY 5*25- 50 mb,
 5. montaż rury arota - 25 mb, -montaż przewodów U/UTP kat 5 e-  kabel wciągany do rur,
 6. zaprawianie bruzd zaprawą,
 7. podłączenie do zabezpieczenia - rozłącznik bezpiecznikowy LTL 003/9/s 160A 1 kpl.
 8. ułożenie nowej wykładziny wraz z warstwą wyrównawczą 30,4 m2

IV. Szczegółowy zakres prac został zawarty w przedmiarze robót - (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

V. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.33.00.00 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45.31.11.00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.31.73.00 – 5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45.31.12.00 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

VI. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy (dot. części I-II) i 5 dni od daty podpisania umowy ( dot. części III) .

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • zdolności technicznej lub zawodowej
  1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych lub elektrycznej, który posiada min. 5 letnie doświadczenie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje kierownikiem robót zgodnie z w/w wymogami. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie osób” (załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje kierownika robót.

VIII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

  1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. Wykaz osób – według druku, który stawi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje).

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryterium oceny ofert:

- cena 100 % (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................   x 100

                                                              Cena brutto oferty badanej              

 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w zamówieniu – części od nr 1 do nr 3.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 6. Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Termin związania ofertą

Projektant zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Projektant samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 29.07.2021 r. o godz. 10:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 4. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na zadanie pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej
 5. osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na zadanie pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali  do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA na zadanie pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa sali  do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej, deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektryczne.

Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XII. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

Pan Mariusz Pasternak, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 691 323 202.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej: e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli projektant, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Projektantom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XIII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:

 1. w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
 • przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
 • dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                                                                                                   STAROSTA 

                                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                                              JANUSZ DZIARSKI                      

                                                                                                                                        ____________________________________

                                                                                                                                                         Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób posiadającym uprawnienia budowlane instalacyjne w specjalności instalacji sanitarnej
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób posiadającym uprawnienia budowlane instalacyjne w specjalności instalacji elektrycznej
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 6. Załącznik nr 6 -  Przedmiar robót

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego