W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.7.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZP.272.7.2017
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok.5 (Dział Obsługi Klienta)


Ogłoszenie nr 501070-N-2017 z dnia 2017-05-04 r. 

IZP.272.7.2017.5                                                                                                 Wołów, 04.05.2017

Powiat Wołowski: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2 , 56100   Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, e-mailzamowienia@powiatwolowski.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
https://bip.powiatwolowski.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
https://bip.powiatwolowski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Wołowie Pl. Piastowski 2 56 – 100 Wołów pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI 
Numer referencyjny: IZP.272.7.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Nazwa zadania „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI. 2.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45111000-8
45261320-3
45262100-2
45300000-0
45310000-3
45321000-3
45410000-4
45421000-4
45442100-8
45443000-4
45442000-7
45442000-7
45442000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 0,0 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: kody CPV : 45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45.26.13.20-3 Obróbki blacharskie, odwodnienie 45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 45.41.00.00-4 Tynkowanie 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (okna, drzwi) 45.44.21.00-8 Roboty malarskie 45.44.20.00-7 Nakładanie powierzchni kryjących
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać: Część 1 a)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdzie-siąt tysięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. Część 2 b)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a)Część 1 a.Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co najmniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej PCV i stolarki aluminiowej drzwi przeciwpożarowe - z których jedna o wartości co najmniej 50 000 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego. b)Część 2 a.Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co najmniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem robót elewacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - z których jedna o wartości co najmniej 380 000 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego. c)Część 1 i Część 2 a.Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. d)Część 4 a.Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. e)Część 5 i Część 6 a.Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne i wentylacja, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzając, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2); 2)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (DOTYCZY CZĘŚĆI 1 i 2); 3)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1)Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3A (Część 1) i 3B (Część 2) do SIWZ; 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2, 4, 5, 6). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy-wilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na su-mę gwarancyjną w wysokości: a)co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) określoną przez zamawiającego – DOTYCZY CZĘŚCI 1; a)co najmniej 380 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) okre-śloną przez zamawiającego – DOTYCZY CZĘŚCI 2. 3.Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa)- DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI; 2)zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI) -jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1.Przystępując do postępowania należy wnieść wadium (dla części 2) w wysokości 11 000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium można wnieść w formie: 1)pieniężnej; 2)poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancji bankowej; 4)gwarancji ubezpieczeniowej; 5)poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie o/Brzeg Dolny 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004 z adnotacją wadium na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” – ETAP VI (CZĘŚĆ 2) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. 4.W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3 i 5, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty (Zamawiający zaleca umieszczanie oryginału „luzem” - w wewnętrznej kopercie lub koszulce, a do oferty załączanie kserokopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem). 5.W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 4 (gwarancji ubezpieczeniowej), w przypadku gdy z treści dokumentu wynika, że w celu realizacji postanowień gwarancji, niezbędne jest przedstawianie Gwarantowi oryginału gwarancji, oryginał takiego dokumentu należy dołączyć do oferty zgodnie z opisem zawartym w ust. 5. W pozostałych przypadkach (tj. gdy z treści dokumentu nie wynika konieczność przedstawiania Gwarantowi oryginału) wystarczy załączenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Po-mimo tego Zamawiający zaleca, aby zawsze załączać oryginał gwarancji wadium. 6.W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, musi ono spełniać następujące wymogi: 1)musi być wystawione na: Powiat Wołowski Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. 2)zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający zwraca uwagę na znowelizowaną treść art. 46 ust. 4a ustawy. W przypadku, gdy wystawca gwarancji nie tylko podaje podstawę prawną ale cytuje ten przepis, wykonawca powinien zadbać o to, by treść gwarancji odpowiadała obowiązującym przepisom. 7.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje data i godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest w postępowaniu wymagane). 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Wadium musi być wniesione co najmniej na okres związania ofertą. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, należy pamiętać, że pierwszym dniem obowiązywania wadium musi być dzień, w którym przypada termin składania ofert. 14.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wy-brana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takie zabezpieczenie było w postępowaniu wymagane); 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
z kilkoma wykonawcami 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie tak 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie tak 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja wieloetapowa 
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 7A (CZĘŚĆ 1 i 2), 7B (CZĘŚĆ 3 i 7), 7C (CZĘŚĆ 4), 7D (CZĘŚĆ 5 i 6) do SIWZ. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany w formie aneksu do umowy, w przypadkach: 1) potrzeby przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy: a) pod warunkiem, że będą niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac zgodnie z technologią ich wykonywania lub w przypadku klęsk żywiołowych (dotyczy części 1 i 2), b) w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności niesprzyjających wykonaniu prac zgodnie z technologią ich wykonywania (dotyczy części 3,4,5,6,7). 2) zmiany wysokości podatku VAT, 3) zmiany osoby wskazanej w ofercie: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ, b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 4) innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego 5) *uzasadnionej okolicznościami konieczności zmiany dotychczasowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, czy też ujawnienia się nowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy. *dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-05-19 , godzina: 12:00:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 3 Nazwa: LIKWIDACJA ZAGRZYBIEŃ ŚCIAN PIWNICZNYCH – WYMIANA TYNKÓW MOS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. skuciu zagrzybionych tynków i ich oczyszczeniu, b. wyburzeniu koryta, c. impregnacji przeciwsolnej powierzchni ścian d. naprawie podłoży i wykonaniu nowych tynków. b) Roboty towarzyszące : a. demontaż skrzydeł drzwi 4 szt., b. montaż nowej stolarki drzwi z ościeżnicami, c. zabudowa gk 4 szt. otworów po drzwiach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8C do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-06-09 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICACH MOW i MOS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. wymianie obudowy rozdzielni wraz z zabezpieczeniami, b. wymianie przewodów zasilających rozdzielnie 5 x 10 mm2, c. wymianie części przewodów zasilania gniazd i oświetlenia, d. wymianie opraw świetlówkowych na LED 18 W, e. montażu z podłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego, f. wykonaniu pomiarów elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8D do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-06-09 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: INSTALACJE SANITARNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. wykonaniu podejść kanalizacji pod umywalki i zlewozmywak w aneksie kuchennym, b. wykonaniu wpięcia do istniejącego pionu, c . wykonaniu instalacji wodnej - podejść pod baterie, podgrzewacze pojemnościowe 5 l i 40 l wody, d. demontażu i ponownym montażu 3 szt. grzejników (na czas wykonania robót budowlanych), e. wykonaniu instalacji C.O. dla nowych grzejników, f. dostawie i montażu 3 szt. nowych grzejników, g. wykonaniu prób szczelności dla każdej instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8Fdo SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-06-09 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 1 Nazwa: WYMIANA OKIEN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. demontażu istniejących okien PCV, b. wybiciu i powiększeniu otworów na okna w elewacji na parterze, c. przemurowaniu otworów drzwi do wymaganej szerokości wraz z wykonaniem nadproży, d. montażu okien na elewacji wg. załącznika i opisu w przedmiarze, e. wykonaniu uzupełnienia tynków wewnętrznych i zewnętrznych, f. wymianie stolarki wewnętrznej drzwi na aluminiową wg. załącznika i opisu w przedmiarze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8A do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-06-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: WYKONANIE ELEWACJI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. przygotowaniu podłoży elewacji do wykonania ocieplenia (naprawy i uzupełnienia tynków), b. wykonaniu ocieplenia cokołu płytami typu PIR gr. min 4 cm (zgodnie z systemem BSO), c. wykonaniu ocieplenia elewacji powyżej cokołu (płyty styropianowe fasada EPS 040 gr. 15 cm), d. wykonaniu mocowania płyt (klej lub pianka oraz łączniki), e. siatce zatopionej w kleju zgodnie z wybranym systemem i technologią producenta, f. wykonaniu tynków silikatowo-silikonowych (z przygotowaniem podłoża). b) Roboty towarzyszące: a. demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych i kamer monitoringu, b. przewody monitoringu i instalacji odgromowej odseparować, wykonać w osłonie w bruzdach (zapewnić normatywną odległość), c. demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych, d. wykonać nowe obróbki ocieplonych gzymsów, e. demontaż i ponowny montaż zadaszeń, f. wykonać zabezpieczenia wyjścia z budynku oraz istniejącej stolarki okiennej i drzwi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8B do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45261320-3, 45453000-7, 45321000-3, 45443000-4, 45262100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-08 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: WENTYLACJA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. dostawie i montażu systemu wentylacji zgonie z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8E do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-06-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Pobierz SIWZ doc, 578 kB

Powiadom znajomego