W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przebudowa przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przebudowę przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IZD.272.2.14.2021
Zamawiający Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

IZD.272.2.14.2021

                                                                                                                                                                                     Wołów, 20.08.2021 r.   

 

Zapytanie ofertowe
na „Przebudowę przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów”.

 

I. Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.)– wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

III. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1283D w m. Stary Wołów.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4  do zapytania ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, zwanym dalej „OPZ”.

IV. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowalne

V. Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2021 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 • zdolności technicznej i zawodowej.

VII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

  1. Formularz ofertowy – według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. Kosztorys ofertowy – według druku który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

 

cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

                Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                                                       cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

                Liczba punktów =      ---------------------------------------------------------- x 100

                                                                        cena brutto oferty badanej

 

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalna ilością punktów.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 4. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z OPZ.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 6. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w punkcie VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez okres 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 26.08.2021 r. o godz. 11:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 4. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „Przebudowę przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów”;
 5. osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „Przebudowę przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów”;
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowane) w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA na „Przebudowę przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów”.

Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Wróblewski , e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 606 262 761

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:

 1. w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
 • przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
 • dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                      STAROSTA 

                                                                             /-/

                                                               JANUSZ DZIARSKI 

                                         ____________________________________

                                                         Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia  
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego