W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe pn.: „Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2022/2023, DW nr 338, dł. 2,4 km”.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2022/2023, DW nr 338, dł. 2,4 km”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.10.2022
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert 1) Starostwo Powiatowe w Wołowie (pok. nr 5), 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl
                        Powiat Wołowski
                        pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,
                        tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00, 
                        e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl,
                        www.powiatwolowski.pl
_____________________________________________________________

 
Nr sprawy: IZD.272.1.10.2022                                                                     

                                                                                     Wołów, 16.11.2022 r.


Zapytanie ofertowe

pn.: „Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2022/2023, DW nr 338, dł. 2,4 km”.

 
I.      Zamawiający:

Powiat Wołowski,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 

Telefon: 71 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl
 
II.     Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.
 
III.   Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2022/2023, w celu likwidacji i łagodzenia skutków zimy i polegać będzie na montażu i demontażu siatki przeciwśnieżnej na drodze wojewódzkiej nr 338 w m. Mojęcice, w celu zapobiegania powstaniu zawiei i zamieci śnieżnych na drodze, w miejscu szczególnie narażonym na ich powstawanie.

2.      Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)      Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z montażem i demontażem siatki przeciwśnieżnej o dł. 2,4 km do osłony dróg przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

b)      Siatka przeciwśnieżna stanowi własność Zamawiającego a drut naciągowy i paliki niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt. 

c)      Siatka zostanie przekazana do montażu i odebrana po zakończeniu okresu zimowego protokołem zdawczo-odbiorczym. Odbiór siatki do montażu i jej przekazanie po demontażu odbywa się na koszt Wykonawcy na bazę Zamawiającego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27.

d)      Wymagana jest od Wykonawcy należyta staranność przy realizacji zamówienia. 

Zasady ustawiania zasłon przeciwśnieżnych (siatki):
a)      Przywiezione na drogę zasłony powinny być składowane poza koroną drogi i w miarę możliwości ustawiane w dniu przywiezienia.

b)      Zasłony przeciwśnieżne, z tworzyw sztucznych przymocowuje się do słupków na wysokości 20÷30 cm nad ziemią. W przypadku stosowania do mocowania zasłony drutu należy go bezwzględnie usunąć (po zdjęciu zasłon).

c)      Zasłony z tworzyw sztucznych ustawia się w przęsłach równych długości siatki 
w rolce. W zależności od materiałów będących do dyspozycji, zasłony zawiesza się na lince stalowej rozpiętej na słupkach metalowych lub drewnianych. W przypadku braku linki stalowej siatkę mocuje się bezpośrednio do słupków. Wysokość umieszczenia górnej krawędzi zasłony z tworzyw sztucznych od powierzchni gruntu powinna wynosić min. 1,2 m.

d)      Ustawienie zasłon z siatki z tworzyw sztucznych obejmuje następujące czynności:

-       wytyczenie linii ustawienia zasłony,

-       wyznaczenie miejsca lokalizacji słupków w rozstawie od ok. 2,5 m dla słupków drewnianych do ok. 4,0 m dla słupków metalowych, z 3,0 m przerwą pomiędzy przęsłami,

-       wbicie słupków na głębokość od ok. 30 cm do ok. 70 cm – w zależności od rodzaju słupków i gruntu,

-       zamocowanie linki do podwieszenia siatki i zakotwienie jej końców w odległości ok. 1,6 m od skrajnego słupka,

-       owinięcie linki po naprężeniu kolejno na słupkach i zakotwienie drugiego końca w odległości ok. 1,6 m od skrajnego słupka,

-       założenie poprzecznych odciągów na słupkach skrajnych,

-       rozwinięcie siatki (mijankowo) wzdłuż segmentu,

-       podwieszenie siatki na wysokości ok. 0,20 ÷ 0,30 m nad ziemią,

-       przymocowanie siatki w 4 miejscach do pierwszego słupka dla zabezpieczenia jej przed przesunięciem do góry,

-       przymocowanie całej siatki co ok. 65 cm do naprężonej linki,

-       naciągnięcie siatki i przymocowanie (również w 4 miejscach) do ostatniego słupka,

-       przymocowanie siatki do pozostałych słupków,

-       założenie odciągów na słupkach pośrednich (jak na słupkach skrajnych).

IV.          Wspólny słownik zamówień:

Kod CPV :

90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania  

 V.          Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r., z tym, że montaż siatki ustala się do dnia 15.12.2022 r., a termin demontażu siatki uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego.
 
VI.          Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy, 

2)      uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy,

3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy,

4)      zdolności technicznej lub zawodowej – wykonywali min. 1 zadanie polegające na montażu siatki przeciwśnieżnej oraz dysponują pojazdem mechanicznym lub ciągnikiem rolniczym w ilości 1 szt. i wiertnicą spalinową w ilości 1 szt.

 VII.          Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

1)      Formularz ofertowy – według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2)      Kosztorys cenowy – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 VIII.          Opis sposobu obliczenia ceny

W formularzu cenowym należy wyliczyć ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT, a następnie tak obliczone wartości ogółem przenieść do formularza ofertowego.
Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Wykonawca powinien w cenie brutto uwzględnić wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.
Obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
Cena jednostkowa odnosi się do:
a)      1 km ustawienia siatki przeciwśnieżnej, będącej własnością Zamawiającego;  w cenie montażu Wykonawca zabezpiecza drut naciągowy i paliki, oraz odbiór siatki z bazy Zamawiającego,

b)      1 km demontażu siatki i zwiezienia jej na bazę Zamawiającego.

 IX.          Kryteria oceny ofert

1.     Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1)     cena (C)                                                          – 60% = 60 pkt

2)     czas reakcji w celu naprawienia 

uszkodzonej siatki i palików (T) – 40% = 40 pkt

 
Opis kryterium  „cena” (cena ofertowa brutto):

 Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60  otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

          C =   (Cmin ÷ Cx) x 60 pkt

       gdzie:  

               C – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny

               Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

               Cx    – cena badanej oferty
 
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium „cena” zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

Opis kryterium „czas reakcji w celu naprawienia uszkodzonej siatki i palików”
 
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości czasu reakcji na wezwanie Zamawiającego w celu naprawienia uszkodzonej siatki przeciwśnieżnej lub palików.

 Minimalny czas reakcji w celu naprawienia uszkodzeń określa się na 24 godziny;

Maksymalny czas reakcji w celu naprawienia uszkodzeń się na 48 godzin.
  
Wykonawca zaproponuje czas reakcji w celu naprawienia siatki przeciwśnieżnej lub palików w przedziale czasowym: 24 godziny lub 36 godzin lub 48 godzin.

Przyjmuje się, że czas reakcji w celu naprawienia uszkodzeń siatki przeciwśnieżnej lub palików:

-       udzielony na 24 godziny otrzyma – 40 punktów

-       udzielony na 36 godzin otrzyma – 20 punktów

-       udzielony na 48 godzin otrzyma – 0 punktów
 
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (S) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

      S = C + T        

      gdzie:  

S – łączna liczba punktów oferty ocenianej

               C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

               T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „czas reakcji w celu naprawienia siatki przeciwśnieżnej lub palików”

 Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty czasu reakcji dla naprawy siatki, Zamawiający przyjmie do oceny czas do 48 godzin i oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów. 

 2.      Zamawiający udzieli zamówienia  wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. 

XIII.          Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XIV.          Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia drogą elektroniczną.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 
XV.          Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 XVI.          Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną. 

Adres e-mail Zamawiającego : zamowienia@powiatwolowski.pl

 XVII.          Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Beata Frala, tel. (71) 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.

XVIII.          Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa 21.11.2022 r.  o godz. 13.00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
1)      osobiście w biurze podawczym  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta - „Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2022/2023”,

2)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Formularze muszą być podpisane przez osoby umocowane z ramienia Wykonawcy.

Preferowana przez Zamawiającego – forma elektroniczna.

 XIX.          Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-       podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-       podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
e)      w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

f)       w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-       przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-       dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-       w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

         

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2.       Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

3.       Załącznik nr 3 – wzór umowy               Z A T W I E R D Z A M:                                                                     

                                                                                                                      STAROSTA                      WICESTAROSTA                                                               /-/                                         /-/
Janusz Dziarski                  Jarosław Iskra
 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego